Sự cần thiết trong lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an các tỉnh, thành phố

16/07/2020 | 13:11 PM

Xem với cỡ chữ

Lập cơ quan ủy ban kiểm tra (UBKT) trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay xuất phát từ thực tiễn khách quan và với mục đích thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án 106 của Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đã triển khai, thực hiện xoá bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục, 300 đơn vị cấp phòng, sáp nhập 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo hướng: Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai, ban hành và thực hiện Đề án số 08-ĐA/ĐUCA ngày 10/8/2018 về kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy, UBKT trong CAND. Theo đó, có 48 UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cục, viện; 18 UBKT Đảng ủy các Học viện, trường CAND; 4 UBKT Đảng ủy Bệnh viện; 63 UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về cơ bản, cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng và chất lượng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vì vậy, kết quả công tác kiểm tra, giám sát những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, ngày càng củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào lực lượng CAND.

Theo số liệu của cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, 63 đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện có 747 đảng bộ cơ sở, 4.216 chi bộ và 87.298 đảng viên; công an quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố hiện có 711 đảng bộ, 6.693 chi bộ trực thuộc và 102.213 đảng viên; 63 tỉnh, thành phố có tổng số 8.791 xã, trong đó có 1.604 xã đã thành lập chi bộ công an xã chính quy với 7.918 đảng viên. Hiện nay số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong CAND là lớn và sẽ phát triển, nên việc lập cơ quan UBKT trực thuộc Đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo công an cấp trên đối với Đảng ủy, lãnh đạo công an cấp dưới trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tương xứng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong tình hình hiện nay nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192- QĐ/TW, ngày 18/5/2019 Quy định về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam (Quy định 192), bổ sung nhiều nhiệm vụ mới cho UBKT các cấp trong CAND.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đã và đang đặt ra những thách thức và cả cơ hội lớn về danh dự, trách nhiệm của người cán bộ UBKT đảng trong lực lượng CAND. Do vậy, lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay, nhất là khi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Lực lượng CAND cũng không ngoại lệ, đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cá nhân chủ nghĩa, tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, dung túng bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chỉ tính riêng trong Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 929 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 584 trường hợp (trong đó có 6 tổ chức đảng), cảnh cáo 288, cách chức 12, khai trừ 51)… Nghiêm trọng và điển hình có cả sĩ quan cấp tướng, lãnh đạo Bộ Công an vi phạm pháp luật, kỷ luật đảng. Có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan của thực trạng trên, song thiết nghĩ nguyên nhân quan trọng do tự rèn luyện của bản thân và một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giáo dục, rèn luyện đạo đức và thi hành kỷ luật trong Đảng chưa thật nghiêm, dẫn đến các biện pháp đã thực hiện chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên CAND.

Từ thực tế trên và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, việc lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố là yêu cầu của đòi hỏi thực tiễn khách quan và xuất phát từ những lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, đối tượng được kiểm tra, giám sát trong CAND là những cán bộ, đảng viên được đào tạo trong trường CAND, có kinh nghiệm, có nghiệp vụ, nếu bị những “viên đạn đường” hạ gục thì có khả năng che giấu khuyết điểm, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, che giấu bản chất và thường có yêu cầu về chứng cứ pháp luật. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát… dựa vào tính tự giác, tự phê bình và phê bình của đảng viên. Do vậy, cơ quan UBKT thuộc đảng ủy, ban giám đốc với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sẽ làm tốt hơn nữa việc tham mưu, giúp UBKT cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp ủy, UBKT cấp ủy phân công.

Thứ hai, Trong Quy định 192 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan UBKT các cấp trong CAND và Đề án số 1979-ĐA/UBKT (X06), ngày 3/10/2019 về kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đã thống nhất chặt chẽ giữa lý luận khoa học và thực tiễn sinh động; giữa yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại với công tác phòng ngừa sai phạm, theo phương châm “xây” là chính, “chống” là quan trọng… phù hợp với Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.

Thứ ba, cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc sẽ nâng cao vị thế, trách nhiệm của cơ quan UBKT, là cơ hội, điều kiện để cán bộ cơ quan UBKT sáng tạo, phát huy trí tuệ, tài năng, chủ động, chủ trì tham mưu với cấp ủy Đảng, UBKT cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, thực thi hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng chủ động phòng ngừa các sai phạm của cán bộ, đảng viên trong CAND từ xa, từ sớm, từ cơ sở gắn với việc xây dựng tổ chức đảng, lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, độc lập trong thực hiện  nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, khắc phục những tồn tại, sơ hở, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tự soi tự sửa; trách nhiệm nêu gương; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Như vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay ngoài việc quan tâm nghiên cứu, bổ sung, xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy định, quy trình… thì cần có hệ thống cơ quan UBKT thống nhất, xuyên suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong lực lượng CAND, theo hướng đặt cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố gắn với việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể, rõ ràng. Lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm cho việc triển khai thống nhất, xuyên suốt việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an cấp trên về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tới chi bộ đảng, cấp ủy các cấp thuộc công an tỉnh, thành phố, công an quận, huyện, công an phường, xã trong CAND.

Với phương châm chỉ đạo: “Giải quyết tốt các vấn đề ngay tại cơ sở”, việc lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc theo chúng tôi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, giải quyết vấn đề nảy sinh, vấn đề dư luận xã hội quan tâm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong CAND, không để bị động bất ngờ… từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp giúp UBKT cấp ủy xử lý tốt vấn đề ngay tại cơ sở, giải quyết tốt mối quan hệ “xây” và “chống”, giữa chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống với giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Việc lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố theo Đề án số 1979-ĐA/UBKT (X06), ngày 3/10/2019 về kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND không tác động đến việc tăng quân số và quỹ tiền lương, vì các ủy viên UBKT hưởng lương theo quân hàm, quân số cơ quan UBKT trong quân số định biên của công an tỉnh, thành phố được Bộ Công an phê duyệt mà còn là “mô hình thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm xuyên suốt từ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tới đảng ủy, UBKT các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và tới đảng ủy, UBKT đảng ủy công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đảng ủy, UBKT đảng ủy công an cấp huyện, quận, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó./.

Nguyễn Quốc Huy

(Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương)