Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

27/10/2020 | 14:48 PM

Xem với cỡ chữ

Thông báo Kết luận số 71-TB/TW, ngày 12-01-2012 của Ban Bí thư về thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong đó Ban Bí thư có giao nhiệm vụ: "Định kỳ hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan phối hợp tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có kết quả và báo cáo Ban Bí thư". Thực hiện Quy chế phối hợp này, hằng năm UBKT Trung ương đã ban hành kế hoạch; gửi công văn tới các tổ chức đảng có quy chế phối hợp đề nghị tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về UBKT Trung ương để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung, trên cơ sở đó tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết.

Nhìn chung, quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương (gọi chung là các tổ chức đảng) được tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm trong công tác cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Việc phối hợp công tác kiểm tra, giám sát bằng quy chế là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan có quy chế phối hợp, của các bộ, ban, ngành và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, giúp các cơ quan phối hợp thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật  đảng.

Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp các tổ chức đảng cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát hiện nay. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có quy chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là số vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra của cơ quan nhà nước.

UBKT Trung ương đã thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, giám sát các tổ chức đảng thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đối với tổ chức đảng, đảng viên qua công tác giám sát, giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và qua thực hiện các cuộc kiểm tra do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên; trong nắm tình hình, đề xuất, thống nhất biện pháp xử lý đơn tố cáo một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nâng cao chất lượng phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan trong công tác tổ chức cán bộ nói chung và của Ngành Kiểm tra nói riêng; trong nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các báo cáo, đề án về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác xây dựng Đảng. Từng bước nâng cao chất lượng phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và việc đưa tin kết quả các kỳ họp của UBKT Trung ương về các vụ việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng về nội dung có liên quan.

Đối với các tổ chức đảng có quy chế phối hợp, đã thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với UBKT Trung ương. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên hay nhận được đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên không thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các tổ chức đảng chuyển đến UBKT Trung ương xem xét, giải quyết, xử lý theo thẩm quyền; cung cấp kịp thời cho UBKT Trung ương những kết luận, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương theo quy chế phối hợp; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương khi có yêu cầu; phối hợp chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý của các tổ chức đảng tạo điều kiện để UBKT Trung ương thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; thực hiện hoặc tham gia đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của UBKT Trung ương. Nhiều tổ chức đảng đã nâng cao trách nhiệm phối hợp trong việc trao đổi, thống nhất những nội dung, công việc liên quan đến công tác cán bộ, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; việc hoàn chỉnh các văn bản, đề án về công tác kiểm tra, giám sát để UBKT Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định; nhiều tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc mời thành viên UBKT Trung ương, cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực tham dự các hội nghị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cũng như gửi văn bản, báo cáo, tài liệu giúp cho việc nắm bắt tình hình đầy đủ và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đạt được kết quả trên là do Ban Bí thư đã ban hành các quy chế phối hợp và được sửa đổi, bổ sung kịp thời làm cơ sở để thực hiện; nhiều đồng chí lãnh đạo tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện, cán bộ các cơ quan, nhất là cán bộ các vụ, đơn vị được lãnh đạo giao trực tiếp giúp việc đã chủ động, tích cực trong tham mưu thực hiện quy chế phối hợp, cụ thể hóa vào chương trình công tác hằng năm và quy chế làm việc của mỗi cơ quan, xác định rõ hơn về trách nhiệm thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả việc phối hợp và góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. UBKT Trung ương và các tổ chức đảng có quy chế phối hợp đã chủ động thực hiện các nội dung phối hợp đúng với trách nhiệm của mỗi cơ quan, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo hai cơ quan đã kịp thời trao đổi thống nhất và chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng vẫn còn một số hạn chế như:

Việc thực hiện nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, đầy đủ và chưa thường xuyên; việc thông báo bằng văn bản những thông tin, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan có việc chưa kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến các cuộc kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý kỷ luật cụ thể.

Trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan hầu như mới tập trung theo yêu cầu của mỗi cơ quan. Còn việc trao đổi thông tin, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát; việc phối hợp theo dõi, giám sát công tác cán bộ chưa thường xuyên, kịp thời, thiếu chặt chẽ. Nội dung trao đổi thông tin, tài liệu phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và những vấn đề nảy sinh. Việc phối hợp còn mang tính chất sự vụ, chưa toàn diện, chưa thực sự nền nếp. Chưa tích cực tổ chức những cuộc giao ban định kỳ để trao đổi giải quyết những vấn đề phát sinh và học hỏi kinh nghiệm. Việc phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa nhiều, có việc chưa kịp thời, chưa có kế hoạch cụ thể.

Nguyên nhân của hạn chế trên là do: UBKT Trung ương và các tổ chức đảng có quy chế phối hợp chưa chủ động gắn kết giữa các cơ quan để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; các vụ, đơn vị chức năng của các cơ quan chưa thực hiện tốt việc tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện quy chế phối hợp. Công tác nắm tình hình, theo dõi địa bàn, lĩnh vực của cán bộ được phân công chưa thường xuyên, sâu sát, chưa kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan để có biện pháp phối hợp hiệu quả. Chưa tích cực giao ban định kỳ giữa các cơ quan nên trong thực hiện quy chế phối hợp có những vướng mắc, bất cập nảy sinh nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để thống nhất giải quyết. Trình độ và năng lực chuyên môn của một số cán bộ tham mưu trực tiếp thực hiện việc phối hợp còn hạn chế, có khi còn thiếu thống nhất.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; UBKT Trung ương và các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cần chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã có kết quả và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung trong các quy chế phối hợp theo chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan trong đó cần tập trung vào các nội dung chính sau:

Thực hiện đúng, có hiệu quả, chất lượng các nội dung, trách nhiệm phối hợp được quy định trong các quy chế phối hợp nhất là khi các tổ chức đảng qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát hiện những dấu hiệu vi phạm, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những đơn tố cáo kể cả đơn tố cáo giấu tên đối với các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý thì trao đổi, cung cấp kịp thời cho UBKT Trung ương; khi UBKT Trung ương qua nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, nhận được đơn thư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của các tổ chức đảng thì kịp thời cung cấp, trao đổi và chuyển các cơ quan đó để giải quyết theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ việc tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý công tác ở ngành mình; trao đổi thống nhất ý kiến thẩm định các trường hợp đề xuất bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu bầu, bổ nhiệm và giữ các chức danh chủ chốt của ngành mình theo quy định về cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Phối hợp trong thực hiện các đề án do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ giao có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phối hợp trong việc chuyển hồ sơ đối với các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chương trình công tác hàng năm hoặc khi có vụ việc phát sinh (nếu có).

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nhiệm kỳ tới, các tổ chức đảng cần xác định thực hiện việc phối hợp là nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, UBKT Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có quy chế phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa hai cơ quan cho phù hợp với Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và tình hình thực tế, trình Ban Bí thư xem xét quyết định; tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình công tác toàn khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai là, cụ thể hoá quy chế phối hợp vào Chương trình công tác hằng năm của mỗi cơ quan. Tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng đúng thời hạn, có chất lượng các đề án được giao; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của mỗi cơ quan.

Ba là, cụ thể hoá việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, UBKT Trung ương thông báo bằng văn bản về tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và ngược lại.

Bốn là, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, đơn vị của từng cơ quan trong phối hợp thực hiện; quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của vụ, đơn vị được lãnh đạo cơ quan giao trực tiếp tham mưu, giúp lãnh đạo các cơ quan thực hiện việc phối hợp.

Năm là, các cơ quan chủ động trong việc có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, trao đổi tài liệu, tham gia ý kiến theo yêu cầu của mỗi cơ quan và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác. Tăng cường tổ chức hội nghị trao đổi, toạ đàm rút kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Sáu là, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp cụ thể từng năm, trong đó cần nêu rõ nội dung phối hợp, thời gian thực hiện, phân công cán bộ thực hiện. UBKT Trung ương chủ trì tiến hành sơ kết hằng năm theo đúng Thông báo Kết luận số 71-TB/TW, ngày 12-01-2012 của Ban Bí thư./.

Trần Đình Đồng