Quảng Ninh: Thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra

03/10/2018 | 08:02 AM

Xem với cỡ chữ

Trước năm 2017, Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp và các ban, ngành, đoàn thể thường thiếu sự phối hợp chặt chẽ nên xảy ra tình trạng: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chồng chéo gây phức tạp cho cơ sở, hoặc bị bỏ sót, lọt đối tượng, lĩnh vực, nội dung cần được kiểm tra, giám sát, thanh tra. Từ thực tiễn trên, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chung của tỉnh; UBKT Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng chương trình hằng năm. Qua đó đã từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ sót và bước đầu đạt được nhiều mục tiêu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân trên vịnh Bái Tử Long.

Trong 2 năm (2017-2018) thực hiện, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả, mục tiêu với sự thống nhất, đồng bộ khi thực hiện Chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát chung. Để đạt được yêu cầu đặt ra, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng: Đồng bộ xây dựng và thực hiện Chương trình rõ trách nhiệm nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót. Tăng cường số cuộc kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và các hình thức nắm tình hình, rà soát, khảo sát đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Giám sát  mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú ý giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy. Bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra toàn tỉnh; phân công: Kiểm tra, thanh tra tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chính sách, pháp luật, hoạt động thực thi của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, giải quyết nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Đồng bộ sử dụng và theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán bảo đảm thống nhất trong xử lý kỷ luật đảng và hành chính.

Xác định rõ mục tiêu, phương pháp trong việc thực hiện đồng bộ Chương trình, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nội dung, lĩnh vực, đối tượng được kiểm tra, giám sát, thanh tra cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm nhưng toàn diện trên các lĩnh vực, ban, ngành. Cụ thể như năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 1 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc lập, quản lý, thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh; phân công đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 4 cuộc, tập trung vào các nội dung: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ dạo và thực hiện “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế” và phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc “Quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị hành chính - sự nghiệp thuộc tỉnh”, phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; Giám sát việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện “Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”, phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện về “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính chủ trì.

Chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 4 cuộc, nội dung về: Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính gii đoạn 2011-2016; thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”; thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường trực HĐND tỉnh giám sát 2 cuộc: Việc chấp hành pháp luật về công tác qunr lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; giám sát các dự án đầu tư xây dựng cơ abrn và trang thiết bị y tế đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2016. Các ban HĐND tỉnh giám sát 3 cuộc về: Thực hiện pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, hoạt động xây dựng tại một số địa phương và cơ quan thuộc tỉnh; thực hiện một số dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở, di dân ra xã đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2010 đến nay; công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thanh tra của chính quyền thực hiện 13 cuộc với yêu cầu làm rõ trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước và hiệu quả của việc đổi mới phân bổ ngân sách theo sản phẩm đầu ra. Thanh tra các đơn vị trên địa bàn với nội dung chủ yếu: Việc chấp hành pháp luật trong quản lý thu chi ngân sách và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng nguồn vốn do ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ; quản lý nhà nước trong việc khai thác, vận chuyển, tận thu khoáng sản... Đồng thời, thanh tra trách nhiệm 6 cuộc về việc thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật tiếp công dân với một số huyện, sở.

Chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh gồm 6 cuộc về các vấn đề: Việc thực hiện chế độ công chức, công vụ, hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, “một cửa hiện đại” ở cấp xã (Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cùng Mặt trận Tổ quốc); thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non khu vực ngoài công lập (Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì); công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi (hội Nông dân tỉnh chủ trì); triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Tỉnh đoàn chủ trì)...

Chương trình kiểm tra, giám sát của các Ban xây dựng Đảng cũng được nêu rõ theo chức năng, nhiệm vụ. UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Đảng quy định; Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội năm 2016; các ban còn lại đề xuất kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực phụ trách...

Từ thực hiện đồng bộ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2017; qua tổng kết đánh giá, tiếp tục phát huy những mặt tích cực, điều chỉnh những mặt còn hạn chế; năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiểm tra 1 cuộc đối với một số cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 3 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện: Một số chỉ tiêu Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV giữa nhiệm kỳ 2015-2020; Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2015; thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

HĐND tỉnh giám sát 1 cuộc về thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017. Thường trực HĐND tỉnh giám sát 2 cuộc về: Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Các ban HĐND tỉnh giám sát 3 cuộc về: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Theo Chương trình, thực hiện thanh tra kinh tế - xã hội 10 cuộc và thanh tra trách nhiệm 4 cuộc. Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đều chủ động xây dựng chương trình kiểm tra: UBKT Tỉnh ủy thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; Ban Nội chính giám sát 1 cuộc; Ban Tuyên giáo kiểm tra 1 cuộc; Ban Dân vận giám sát 1 cuộc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh giám sát 3 cuộc...

Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy là đầu mối điều phối thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiến nghị giám sát; theo dõi, tổng hợp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và đồng bộ xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước; định kỳ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chấp hành nghiêm chế độ báo cáo việc triển khai, kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra và kiến nghị giám sát cho UBKT Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy. Đối với các trường hợp Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sat chuyên đề, đột xuất thì các cơ quan được giao chủ trì thực hiện phải chủ động phối hợp với UBKT Tỉnh ủy để tham mưu việc triển khai thực hiện.

Đánh giá về việc đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện trong gần 2 năm qua, đồng chí Hoàng Ngọc Viên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: UBKT Tỉnh ủy được phân công làm đầu mối điều phối và tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện Chương trình chung hằng năm đã giúp bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra của cả hệ thống chính trị theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp, gắn kết và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị. Từ Chương trình đồng bộ của Tỉnh uỷ ban hành, cấp huyện đến xã cũng được thống nhất thực hiện nên tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Vì vậy đã giúp tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót các địa phương, cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực, tránh được sự chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các tổ chức đảng, các ban, ngành. Qua đó giúp Tỉnh ủy có sự đánh giá toàn diện, sâu sát đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đối với các tổ chức đảng, đối với công tác quản lý của Nhà nước của các ngành...  để chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc thực hiện đúng các yêu cầu, mục tiêu chung.

Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Mặc dù gặp không ít những khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao và sự nỗ lực, thống nhất của toàn Đảng bộ tỉnh đã bước đầu có những kết quả nhất định. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra được đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống chính trị cũng là một trong những cách làm mới của Tỉnh ủy Quảng Ninh và phát huy hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy./.

An Bình