Quảng Ngãi: Chuyển biến trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp uỷ viên cùng cấp

16/09/2019 | 07:39 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi 924 tổ chức cơ sở đảng với 51.437 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng chưa toàn diện; một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; cán bộ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng ở nhiều nơi không nghiêm, còn tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực; một số trường hợp xử lý kỷ luật hành chính chưa đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng và chưa thật sự nghiêm minh làm hạn chế tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Một số lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm tuy đã được chú trọng kiểm tra nhưng chưa đúng mức và nhiều như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đất đai, dự án và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong các nghị quyết đại hội đảng bộ, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa có sự đồng bộ ở các cấp, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiệm vụ này ở cấp huyện và cơ sở chưa có sự chuyển biến rõ nét, nhất là ở các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tình trạng nể nang, ngại va chạm khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn diễn ra...

Những tồn tại trên đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giảm hiệu quả, hiệu lực và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát. Từ thực trạng trên, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng vào những nội dung còn tồn tại, những mặt yếu kém của địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giúp giáo dục, răn đe cán bộ, đảng viên, ngăn chặn sai phạm, ổn định tình hình dư luận xã hội, nhất là củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của chính quyền.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động kiểm tra 120 tổ chức đảng, 305 đảng viên (có 158 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 86 đảng viên. Riêng năm 2018, UBKT các cấp kiểm tra 44 tổ chức đảng, 110 đảng viên (có 59 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 7 tổ chức đảng, 20 đảng viên so với năm 2017). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng, 17 đảng viên; UBKT cấp huyện kiểm tra 23 tổ chức đảng, 32 đảng viên; cơ sở kiểm tra 14 tổ chức đảng, 61 đảng viên. Kết luận, 31 tổ chức đảng, 98 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 39 đảng viên.

Trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Trong năm 2018, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 21,26%; riêng UBKT Tỉnh ủy tăng 71,43% so với năm 2017. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy, một số UBKT cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra được cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 3 ban thường vụ huyện ủy, 3 tỉnh ủy viên; UBKT Thành ủy Quảng Ngãi kiểm tra 5 ban thường vụ đảng ủy cơ sở, 1 thành ủy viên; UBKT Huyện ủy Sơn Tịnh, Trà Bồng kiểm tra 2 ban thường vụ đảng ủy cơ sở, 1 huyện ủy viên; UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra 2 chi bộ trực thuộc; UBKT Huyện ủy Bình Sơn, Sơn Hà, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Tây kiểm tra 1 ban thường vụ đảng ủy cơ sở; UBKT Huyện ủy Đức Phổ kiểm tra 1 huyện ủy viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đầu tư xây dựng; công tác cán bộ... Một số địa phương, đơn vị kiểm tra được nhiều tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, như: Huyện Ba Tơ (20 đảng viên, 2 tổ chức đảng); thành phố Quảng Ngãi (15 đảng viên, 8 tổ chức đảng); Sơn Tây (10 đảng viên, 8 tổ chức đảng); Đức Phổ (10 đảng viên, 3 tổ chức đảng). Qua kiểm tra, đã kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm khi còn mới manh nha; phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng; thúc đẩy việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; đồng thời, chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm để đối tượng kiểm tra có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên thông tin cho báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý sau kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ... Chú trọng kiểm tra công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí; thực hiện trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; quy chế làm việc; quản lý dự án, đất đai. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên để có cơ sở, thông tin, chứng cứ, chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, chuẩn xác.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên phải quan tâm đến chất lượng công tác thẩm tra, xác minh; từ nội dung, đối tượng đến quy trình, phương pháp, thành phần tham gia... Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan, nhất là các cơ quan chức năng xây dựng Đảng, bảo vệ pháp luật, thanh tra. Lấy kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là tiêu chí quan trọng trong đánh giá công tác thi đua của UBKT các cấp và bổ nhiệm chức vụ của cán bộ kiểm tra...

Lương Đức