Qua kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế của tổ chức đảng

04/01/2021 | 10:15 AM

Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên đông, thường xuyên biến động, nhiều cán bộ trẻ, mới ra trường kinh nghiệm công tác có mặt hạn chế, ủy viên UBKT cơ bản là kiêm nhiệm, song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của UBKT Đảng ủy Quân khu 3, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn 395, cấp ủy, UBKT các cấp Sư đoàn 395 đã tích cực, chủ động lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trước hết Đảng bộ Sư đoàn 395 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát tới 100% cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát cho 7.037 lượt đảng viên, trong đó có 1.852 lượt là cấp ủy viên các cấp. Thông qua nghiên cứu, quán triệt học tập, tập huấn bồi dưỡng, nhận thức, năng lực, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên rõ rệt.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã kiểm tra 119 tổ chức đảng và 1.455 đảng viên (có 285 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 147 tổ chức đảng và 902 đảng viên (có 193 cấp ủy viên), đạt 100% kế hoạch đề ra. Quá trình kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên đã bám sát vào đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng; tập trung kiểm tra các tổ chức đảng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đạt chưa vững chắc, những cá nhân, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, có thiếu sót khuyết điểm, có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường kiểm tra bất thường, tập trung vào các đảng viên công tác ở cơ quan, đơn vị trọng yếu dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm nền nếp chế độ và kỷ luật. Các cuộc kiểm tra được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, kết hợp giữa kiểm tra tập thể cấp ủy với trách nhiệm tổ chức thực hiện của cá nhân đảng viên. Sau kiểm tra, kết luận đúng ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xem xét, xử lý kịp thời các vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng góp phần quan trọng vào việc xây dựng chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội dung giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế lãnh đạo, quy chế công tác cán bộ...; đối với đảng viên, cấp uỷ viên các cấp tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã nhận xét, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, thông báo đến cấp được giám sát; giúp các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên và thành viên UBKT giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và các đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cấp dưới trực tiếp. Định kỳ dự các buổi sinh hoạt với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, qua đó phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế làm việc, tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của tổ chức đảng, đảng viên.

UBKT Đảng ủy Sư đoàn và 12 UBKT đảng ủy cơ sở đã chủ động nắm tình hình, giúp Đảng ủy làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Quân khu. Tham mưu giúp Đảng ủy kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng, giải quyết các vụ việc tố cáo, xem xét đánh giá, bố trí sắp xếp cán bộ các cấp và việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bình xét đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Sau kiểm tra đã kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại và tổ chức hướng dẫn thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, đề xuất với Đảng ủy nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Đồng thời, giúp cấp ủy kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì và tổ chức đảng cấp dưới về các nội dung thuộc chức năng kiểm tra của cấp ủy, báo cáo cấp ủy kết luận. Cùng với đó, UBKT Đảng ủy Sư đoàn và cơ sở chủ động rà soát phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 25 đảng viên, kết luận 5 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 59 tổ chức đảng và 173 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (hoàn thành 100% kế hoạch đề ra); kiểm tra 54 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Đảng bộ tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội. Đặc biệt, việc tập trung kiểm tra các tổ chức đảng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc chưa vững chắc, những cá nhân, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, có thiếu sót khuyết điểm, có dấu hiệu vi phạm đã kịp thời chấn chỉnh, giúp tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn cho biết một số bài học kinh nghiệm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Cấp uỷ, UBKT các cấp phải quán triệt đầy đủ, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn, có nhận thức đầy đủ và toàn diện về vị trí, nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thẩm quyền, trách nhiệm... để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở từng tổ chức đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ, hằng năm và chương trình từng tháng. Quá trình thực hiện phải xác định trọng tâm, trọng điểm và vận dụng cho phù hợp với nhiệm vụ của từng tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Sau kiểm tra, giám sát phải kết luận, thông báo rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát có kế hoạch khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, phúc tra kết quả sau kiểm tra; gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên với kết quả hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, động viên những tổ chức đảng làm tốt, uốn nắn nhắc nhở, chấn chỉnh tổ chức đảng có thiếu sót, khuyết điểm.

Trong việc xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo phải giữ vững tính Đảng, tính nguyên tắc, làm tốt thẩm tra xác minh, kết luận đúng người, đúng lỗi phạm có tính giáo dục phòng ngừa cao.

Thường xuyên kiện toàn UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp có đủ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được giao. Chủ động bồi dưỡng những nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, UBKT, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Trọng Đức