Qua giám sát việc thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

12/10/2020 | 09:55 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trọng điểm. Sau kiểm tra, ngày 15-11-2017, UBKT ương ban hành Thông báo kết luận số 340-TB/UBKTTW (Kết luận 340) yêu cầu BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ đạo, tổ chức khắc phục 1 số vi phạm, khuyết điểm về: Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, thẩm định, đề xuất dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của BTV 2 nhiệm kỳ; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong toàn tỉnh, xem xét, thu hồi 22 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định và khắc phục những vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện 26 dự án.

Căn cứ Kết luận 340, của UBKT Trung ương, BTV Tỉnh ủy Vĩnh phúc đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhận thức rõ những khuyết điểm, vi phạm được UBKT Trung ương chỉ ra. Các tổ chức, cá nhân  (kể cả người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp), coi đây là bài học sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

Để khắc phục được những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết liệt triển khai đồng thời với nhiều biện pháp khắc phục: Ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục với 21 văn bản; chỉ đạo Ban cán sự đảng và UBND tỉnh ban hành 55 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ, về quản lý đất đai và dự án đầu tư xây dựng. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường trực, BTV Tỉnh ủy, giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu chỉ đạo, tổ chức từng công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,...

Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương thực hiện quy trình kiểm điểm, báo cáo cấp có thẩm quyền kỷ luật cảnh cáo đối với BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015; cảnh cáo đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước đối với 17 tập thể và 72 đảng viên có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm. Qua kiểm điểm, các tổ chức đảng, đảng viên đã nhận rõ khuyết điểm, vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã quyết định kỷ luật 3 tổ chức đảng (cảnh cáo 2, khiển trách 1) và 16 đảng viên (cảnh cáo 4, khiển trách 12), trong đó có 7 đồng chí là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có vi phạm trong tham mưu, thẩm định, đề xuất dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ 2 nhiệm kỳ; có 3/16 trường hợp đảng viên tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách (thấp hơn lỗi vi phạm đã gây ra), tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời quyết định kỷ luật hành chính đối với những cán bộ, công chức đang đương chức với hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với hình thức kỷ luật Đảng.

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 do Quy chế có những điểm quy định chưa phù hợp với các quy định của Trung ương dẫn đến khuyết điểm, vi phạm về thẩm quyền, mối quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy trong việc xem xét, cho ý kiến (cho chủ trương) về các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời chỉ đạo 9/9 đảng bộ trực thuộc tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cấp ủy cấp mình cho phù hợp với quy định của tỉnh.

Chủ động sửa đổi quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, khắc phục một số quy phạm  quy định chưa phù hợp theo quy định của Trung ương dẫn đến việc vận dụng bổ nhiệm cán bộ sai quy định. Đã rà soát, xem xét thu hồi 22 quyết định bổ nhiệm vi phạm theo tinh thần Thông báo số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư về rà soát công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020. Khắc phục việc bố trí thừa số lượng cấp phó và thừa số phòng tại một số sở, ban, ngành so với quy định và việc sử dụng lao động hợp đồng chưa đúng quy định để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức,...  Với  sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã thực hiện giảm được 4 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 213 đầu mối cấp phòng (trong đó:102 phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện; 17 phòng thuộc chi cục và tương đương; 91 đơn vị sự nghiệp); tinh giản 2000 biên chế và 10.704 người hoạt động không chuyên trách. Hiện nay, nhiều đơn vị cấp sở, ngành chỉ bố trí từ 1-2 cấp phó, thấp hơn so với quy định; đã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 169 lượt cán bộ và bổ sung vào quy hoạch 72 lượt cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định.

Chỉ đạo rà soát, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng và khắc phục đối với 20 dự án (13 dự án sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2016; 7 dự án sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2021), trong đó: Có 6 dự án Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương không đúng thẩm quyền, nhà đầu tư chưa triển khai. BTV Tỉnh ủy đã khắc phục xong bằng việc chỉ đạo thu hồi quyết định đầu tư, thu hồi dự án. Có 4 dự án Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương không đúng thẩm quyền; không khắc phục được, do thời điểm kết luận kiểm tra dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. Có 3 dự án Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trái thẩm quyền, vi phạm luật đất đai; hiện nay tỉnh đã thu hồi dự án, chuẩn bị thủ tục lựa chọn nhà đầu tư khác. Chỉ đạo khắc phục xong 7/7 dự án, trong đó, thay đổi điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp 3 dự án; thay đổi chủ trương đầu tư chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp 1 dự án; thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư 01 dự án; thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ 1 dự án.   

Đã chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, vi phạm về tài chính, thu hồi nộp ngân sách các khoản tiền không đúng quy định theo kết luận thanh tra, kiểm toán tại 4/5 dự án (Dự án Khu Văn Miếu tỉnh; Dự án Khu du lịch dịch vụ Sông Hồng Thủ Đô - Bắc Đầm Vạc; Dự án BT cầu đường từ nút giao Nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; Dự án Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên giai đoạn 2; Dự án Công viên Văn Miếu, đường vào Văn Miếu). Riêng Dự án Cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng kết hợp giao thông huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc đã thu hồi 100% vốn tạm ứng không đúng quy định (UBND huyện Vĩnh Tường 37,4tỷ đồng; UBND huyện Yên Lạc 14,4 tỷ đồng), khắc phục lãng phí vốn đầu tư 230 tỷ đồng, hiện nay dự án này tỉnh đã quyết định điều chỉnh giảm quy mô, dự án đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để khai thác đồng bộ từ đầu năm 2021.

Cùng với việc chấn chỉnh các sai phạm ở cấp tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc, tiến hành 06 cuộc kiểm tra, giám sát đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; kiểm tra toàn diện công tác cán bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 9/9 BTV huyện ủy, thành ủy; chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Qua kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 4 đảng viên; quyết định điều động, luân chuyển và cho thôi giữ chức vụ đối với 7 đồng chí là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý do có khuyết điểm, vi phạm, năng lực công tác và uy tín, tín nhiệm thấp.

Qua việc nghiêm túc thực hiện Kết luận sau kiểm tra của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng sau kiểm tra không giảm sút ý chí, mà còn là động lực phấn đấu nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong công tác. Đồng thời, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cấp ủy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm 2020, khi tổ chức giám sát đối với BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Kết luận 340, UBKT Trung ương đánh giá: các vi phạm khuyết điểm được UBKT Trung ương kết luận đến nay cơ bản đã được khắc phục. Việc giám sát thực hiện Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Vĩnh Phúc là một cách làm tốt nhằm đôn đốc địa phương chấn chỉnh, khắc phục triệt để những vi phạm, khuyết điểm; tới đây cần mở rộng giám sát ở các địa phương có vi phạm sau kiểm tra.

Nguyễn Sỹ Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo-Bồi dưỡng, Cơ quan UBKT Trung ương