Phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội về giải quyết tố cáo

05/10/2020 | 08:52 AM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra (UBKT) với tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, chất lượng được nâng lên, cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên việc phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên với một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời, chưa chặt chẽ.

Để việc phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị- xã hội về giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên thiết thực và hiệu quả, cần thiết thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, căn cứ vào quy chế làm việc của UBKT và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, UBKT cần chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, tham mưu giúp cấp uỷ ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý, làm cơ sở để UBKT giải quyết tố cáo.

Tham mưu giúp cấp uỷ ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT với từng tổ chức đảng trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị- xã hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên quy định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp theo hướng:

Phạm vi giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng chủ yếu là chức năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo của tổ chức đảng với cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên chủ yếu là nhiệm vụ do tổ chức đảng giao và thực hiện chức trách, nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội giao nhưng với tư cách đảng viên là công chức phải thực hiện các quy định của Đảng đồng thời thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước.

Nguyên tắc phối hợp, trước hết là phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, các tổ chức đảng do cấp uỷ trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Trong phối hợp phải bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ nhất là các vụ việc giải quyết tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Nội dung, trách nhiệm phối hợp phải rõ ràng, không chồng chéo, không bỏ sót việc giữa các cơ quan cùng phối hợp trong giải quyết tố cáo. Phương pháp phối hợp phải đề cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi, cung cấp thông tin phải thường xuyên, kịp thời; nghiên cứu, xem xét có thể thừa nhận các kết luận của nhau để rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng một sự việc nhưng mỗi cơ quan lại đánh giá một cách khác nhau.

Hai là, phối hợp trong nắm tình hình khi giải quyết tố cáo. Thông thường khi xuất hiện đơn tố cáo, tổ chức đảng hoặc đảng viên thì tổ chức đảng cơ sở tại các cơ quan, đơn vị đó sẽ hiểu rõ nhất cho nên việc phối hợp với tổ chức đảng nắm tình hình để nghiên cứu đơn tố cáo giúp cho UBKT phân tích, đánh giá nội dung tố cáo, xây dựng kế hoạch và các bước tiến hành là hết sức quan trọng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo. Hình thức nắm tình hình từ tổ chức đảng có đơn tố cáo phải hết sức linh hoạt, tuỳ từng nội dung tố cáo mà có thể làm việc với người đứng đầu, đại diện cấp ủy quản lý trực tiếp tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo; khi cần thiết, phải gặp cả đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo để thu thập những thông tin về nội dung, đối tượng bị tố cáo, trao đổi, tóm tắt về nội dung tố cáo, dự kiến kế hoạch kiểm tra và đoàn kiểm tra…Tóm lại, việc nắm tình hình phải bảo đảm nguyên tắc, nhưng cần cởi mở về mặt tâm lý để việc trao đổi mang ý nghĩa phối hợp, không hành chính hóa trong việc nắm tình hình.

 Ba là, phối hợp trong triển khai khi giải quyết tố cáo. Theo quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên việc triển khai quyết định giải quyết tố cáo là khâu đầu của bước tiến hành, nếu khâu đầu đã được phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng thì việc triển khai giải quyết rất thuận lợi, tạo nên sự hiểu biết, cộng tác, phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra (đoàn kiểm tra) với đối tượng bị tố cáo, tổ chức đảng có liên quan. Phối hợp để xác định ngày, giờ tổ chức hội nghị để triển khai quyết định giải quyết tố cáo, không vì tiến độ giải quyết mà uỷ ban kiểm tra (đoàn kiểm tra) ấn định thời gian triển khai gấp gáp hoặc triển khai trong lúc cơ quan, đơn vị đó đang tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách hơn, mà nên trao đổi chọn thời gian thích hợp để tạo tâm lý thoải mái cho tổ chức đảng khi triển khai; phối hợp trong việc mời thành phần dự hội nghị, xác định thành phần bắt buộc phải có mặt, mới có thể triển khai được; phối hợp trong tổ chức chương trình của hội nghị triển khai, yêu cầu của hội nghị... làm tốt việc phối hợp này nhằm tạo sự tin tưởng lẫn nhau, không áp đặt giữa ủy ban kiểm tra (đoàn kiểm tra) với đối tượng bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan, giúp đối tượng bị tố cáo tự kiểm tra, báo cáo trung thực, cung cấp thông tin đầy đủ cho đoàn kiểm tra.

Bốn là, phối hợp trong thẩm tra, xác minh khi giải quyết tố cáo

 Thẩm tra, xác minh là một khâu rất quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác giải quyết tố cáo nói riêng vì không thẩm tra, xác minh thì không được kết luận; chất lượng công tác thẩm tra, xác minh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thẩm tra, xác minh không chỉ do UBKT (đoàn kiểm tra) tiến hành đơn phương mà rất cần sự phối hợp của tổ chức đảng có liên quan thậm chí có sự cộng tác của chính đối tượng bị tố cáo, cho nên phối hợp trong thẩm tra, xác minh khi giải quyết tố cáo cần có một hình thức phối hợp hiệu quả đó là tổ chức đảng cung cấp cho UBKT (đoàn kiểm tra) những địa chỉ cần thẩm tra, xác minh; những văn bản, chứng cứ, con người có liên quan đến nội dung tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng của cấp mình thực hiện các yêu cầu của UBKT (đoàn kiểm tra) và tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBKT (đoàn kiểm tra) tiến hành thẩm tra, xác minh giúp đoàn kiểm tra đánh giá các chứng cứ, tài liệu thu thập được, nhất là tính lịch sử ban hành của các tài liệu, chứng cứ đó.

Năm là, phối hợp trong tổ chức hội nghị khi giải quyết tố cáo. Để phối hợp trong tổ chức hội nghị triển khai khi giải quyết tố cáo, UBKT (đoàn kiểm tra) cần chuẩn bị phối hợp với tổ chức đảng có liên quan tỷ mỉ, thận trọng và dự báo những tình huống trong hội nghị này, nhất là trường hợp giải quyết tố cáo, UBKT (đoàn kiểm tra) nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và đảng viên tự giác nhận khuyết điểm vi phạm và hình thức kỷ luật thì kết hợp thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình giải quyết tố cáo (quy trình kép).

Để tổ chức hội nghị làm rõ tố cáo có hay không có, vi phạm hay không vi phạm, UBKT (đoàn kiểm tra) cần phối hợp với tổ chức đảng những nội dung sau:

Phối hợp với tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu của tổ chức đảng đó để thông báo những kết quả thẩm tra, xác minh, tính chất, hậu quả về nội dung tố cáo. Trên cơ sở đó thống nhất thời gian, thành phần dự hội nghị, chương trình, cách tiến hành trong hội nghị (trong nội dung này đoàn kiểm tra phải dự kiến những vấn đề sẽ đấu tranh, thảo luận, trao đổi trong hội nghị; những nội dung sẽ tiếp tục gợi ý để đối tượng bị tố cáo trình bày cho rõ hơn, quan điểm của đoàn kiểm tra về các nội dung tố cáo).

Phối hợp với tổ chức đảng (người đứng đầu tổ chức đảng, chủ trì hội nghị) để kết luận các vấn đề đã trình bày, thảo luận trong hội nghị; kết luận phải trung thực, khách quan như đã diễn biến trong hội nghị và phải đúng với nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, có như vậy mới giúp cho ủy ban kiểm tra giải quyết tố cáo kết luận chính xác, khách quan về nội dung tố cáo, tránh được oan, sai hoặc bỏ lọt sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm.

Phối hợp với tổ chức đảng và các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như địa điểm, phòng họp, công tác văn phòng phục vụ hội nghị như: hòm phiếu, phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

Sáu là, phối hợp trong triển khai thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Đây là bước cuối cùng của quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên. UBKT (đoàn kiểm tra) triển khai thông báo kết quả giải quyết tố cáo kịp thời, đúng nguyên tắc cũng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo trong Đảng.

Đối với đối tượng bị tố cáo:

Nếu ở bước chuẩn bị và bước tiến hành giải quyết tố cáo, UBKT (đoàn kiểm tra) đã phối hợp với tổ chức đảng chặt chẽ bao nhiêu thì phối hợp trong triển khai thông báo kết quả giải quyết tố cáo cũng phải phối hợp tốt và chặt chẽ hơn.

Trước hết là phối hợp với tổ chức đảng về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chương trình tổ chức hội nghị để UBKT (đoàn kiểm tra) thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Giải quyết tố cáo sau khi có kết quả phải được thông báo kịp thời, trong mọi trường hợp; riêng đối với trường hợp có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật thì việc thông báo kịp thời sẽ ngăn chặn được những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Do đó, UBKT sau khi đã có kết luận phải phối hợp với tổ chức đảng để triển khai thông báo kịp thời. Thành phần tham dự đầy đủ, nghiêm túc như khi triển khai giải quyết tố cáo, nhất là đối tượng bị tố cáo không thể vắng mặt; thông báo kết luận, yêu cầu của UBKT phải được chấp hành nghiêm túc, nếu đối tượng bị tố cáo không đồng ý thì có quyền báo cáo lên trên, nhưng vẫn phải chấp hành thông báo. Tổ chức đảng có trách nhiệm thực hiện thông báo và chỉ đạo đối tượng bị tố cáo thực hiện thông báo của UBKT.

Đối với người tố cáo:

Theo quy định, khi giải quyết tố cáo phải giữ bí mật danh tính người tố cáo. Do đó khi thông báo kết quả giải quyết tố cáo của UBKT cho người tố cáo chỉ thông báo bằng hình thức thích hợp. Thông thường hiện nay đại diện UBKT và đoàn kiểm tra thông báo bằng hình thức trao đổi trực tiếp (nói tinh thần thông báo hoặc đọc thông báo phần có liên quan đến nội dung người tố cáo) và ghi biên bản.

Từ thực tế giải quyết tố cáo hiện nay cho thấy nội dung thông báo kết quả giải quyết tố cáo cần có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng quản lý đối tượng bị tố cáo, vì nhiều vấn đề tố cáo tuy chưa đủ cơ sở để kết luận, nhưng những biểu hiện, dấu hiệu đó đặt ra cho tổ chức đảng trực tiếp phải tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, quản lý đối tượng bị tố cáo. Mặt khác cần nghiên cứu có quy định, hướng dẫn cụ thể hình thức thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng văn bản đến người tố cáo (nếu có yêu cầu) và quy định xử lý người tố cáo lợi dụng thông báo kết quả giải quyết tố cáo vào mục đích khác.

Trần Đình Đồng