Nâng cao năng lực lãnh đạo, sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng

10/02/2020 | 07:24 AM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo. Phấn đấu theo mục tiêu đã được xác định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ, công tác kiểm tra, giám sát luôn được đổi mới, tăng cường nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần vào thành tích chung.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra 8 chương trình, 16 đề án, quy hoạch; 20 dự án, công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ và tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp có tính đột phá như:

Tập trung thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương để tất cả các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp được phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện quyền tự chủ cho doanh nghiệp theo tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Nâng cao hiệu quả trao đổi giữa các cấp chính quyền với Hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời nắm bắt các cơ chế chính sách mới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tuân thủ cơ chế thị trường có sự quản lý định hướng của Nhà nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thị trường rộng mở; đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư.

Phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đồng thời chú trọng phát triển các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã.

Khuyến khích việc áp dụng khoa học kỹ thuật, biện pháp sản xuất trong từng lĩnh vực nông nghiệp, khẩn trương thực hiện nhiều mô hình sản xuất hàng hóa, sản phẩm đặt trưng trong khu vực nông thôn, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất, tạo chuyển dịch ngành nghề trong nhân dân; đẩy nhanh đô thị hóa nông thôn theo quy hoạch; tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới để đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên đạt tỉnh nông thôn mới.

Tiếp tục dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, gồm: hạ tầng giao thông; khu cụm công nghiệp; điện, nước; viễn thông; tài chính; ngân hàng;… Tạo cơ chế khuyến khích phát triển thương mại dịch vụ, khách sạn nhà hàng hiện đại, ưu tiên đầu tư khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch như: Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Định Hóa…

Để phục vụ phát triển kinh tế, Thái Nguyên tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển nền kinh tế tri thức. Các đơn vị đào tạo chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, đổi mới phương pháp đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng. Khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn để có được nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược từ nhiệm kỳ trước là “Đột phá về công tác quy hoạch; Đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông; Đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và thu hút đầu tư”. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó chú trọng việc hoàn thiện các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư được ký kết trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với tinh thần đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm và mô hình tổ chức; kết quả đã có 43 nhà đầu tư, 61 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh, với số vốn đạt trên 115,5 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với ban thường vụ các  huyện, thành, thị ủy và ban hành các nghị quyết, kết luận chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các địa phương, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; kiểm điểm, đánh giá các chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực.

Với những cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Thái nguyên đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2019 là 12,1%, dự ước 5 năm 2016-2020 tăng 11,1%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (tăng 10%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. Thu ngân sách nhà nước: Năm 2015 đạt hơn 7.300 tỷ đồng; dự ước thu ngân sách năm 2019 đạt hơn 15.000 tỷ đồng (tăng gấp hai lần so với năm 2015). Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất công nghiệp dự ước 5 năm 2016-2020 tăng 16,2%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (tăng 15%/năm). Giá trị xuất khẩu dự ước 5 năm 2016-2020 tăng 13,1%/năm, về trước mục tiêu Nghị quyết 2 năm (tăng 9%/năm). Riêng năm 2018, có 2 chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đứng thứ 4/63 tỉnh, thành trong cả nước. Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đang phục hồi, phát triển. Chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 101/140 xã đã đạt chuẩn NTM) và phát triển kinh tế đồi rừng, nâng cao chất lượng và thương hiệu chè, ứng dụng khoa học công nghệ cao theo vùng sản xuất lương thực, thực phẩm, rau củ, quả phục vụ chính cho các khu cụm công nghiệp, Đại học Thái Nguyên và nhân dân trong, ngoài tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thu hút được nhiều nguồn lực xã hội hoá cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm ở nông thôn, vùng triển khai các dự án đầu tư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện theo chương trình để ra. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành Đề án 05-ĐA/TU “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020” và tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế dân chủ; việc sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm qua các đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc thực hiện Quy định số 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Kế luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử …

Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đồng thời giúp các cấp uỷ xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Cũng qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật khiển trách 17 tổ chức đảng bằng hình thức (khiển trách 16; cảnh cáo 1) và 462 đảng viên (có 122 là cấp ủy viên các cấp) với hình thức kỷ luật (khiển trách 299; cảnh cáo 141; cách chức 10; khai trừ 12).

Cùng với tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó xác định việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò trực tiếp góp phần cảnh báo, ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của UBKT Trung ương về tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách cấp; UBKT Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình địa phương, đơn vị kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra 207 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó cấp uỷ viên các cấp là 160 trường hợp, chiếm 77,29% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, xây dựng cơ bản. Qua kiểm tra đã kết luận 139 đảng viên có vi  phạm, chiếm 67,14% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 39 trường hợp, chiếm 28,05% so với số đảng viên có vi phạm. Đã thi hành kỷ luật 39/39 trường hợp, trong đó 20 trường hợp là cấp ủy viên. Số tổ chức đảng được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là 124. Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định,  kết luận của đảng; việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… Đã kiểm tra xong kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức; đã đề nghị thi hành kỷ luật 5 tổ chức; còn 3 tổ chức đang tiến hành xem xét theo quy trình.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước được quan tâm, chú trọng và đã có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đối với công tác kiểm tra thì thực hiện có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm; công tác giám sát được mở rộng về đối tượng, phạm vi đối với giám sát thường xuyên và tăng cường  giám sát chuyên đề; do đó đã góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp thời gian không còn dài, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Để góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ và phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã và đang tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như:

Tiếp tục tham mưu với Đảng bộ các biện pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương. Xem xét kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm; tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc tham mưu đề xuất cấp ủy chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết kịp thời đơn, thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng không để tồn đọng kéo dài, nhất là những đơn thư liên quan đến công tác nhân sự đại hội các cấp.

Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; gắn đào tạo, quy hoạch với luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ kiểm tra; thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Văn Khoa,

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên