Lai Châu, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp

25/03/2020 | 07:20 AM

Xem với cỡ chữ

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu xác định việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2020. Theo mục tiêu đã được xác định, từ cuối năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy sớm ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng ngân sách; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Năm 2019 là năm cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lai Châu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với nhiều kết quả nổi bật. Do chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 292 tổ chức đảng và 731 đảng viên, có 227 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức đảng và 67 đảng viên, có 32 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đã thực hiện xong, kết luận 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 8 đảng viên và đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên. UBKT cấp dưới kiểm tra 19 tổ chức đảng và 57 đảng viên; kết luận có 11 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 30 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Công tác giám sát được tăng cường, nhất là giám sát chuyên đề. Cấp ủy các cấp đã giám sát 271 tổ chức đảng và 824 đảng viên, có 175    trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 4 tổ chức đảng, 5 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 234 tổ chức đảng và 220 đảng viên, có 170 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giám sát 10 tổ chức đảng và 13 đảng viên; UBKT cấp dưới giám sát 224 tổ chức đảng và 207 đảng viên. Qua giám sát đã đánh giá rõ kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa; phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 7 đảng viên. Cùng với đó, công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên được UBKT các cấp thực hiện tốt. UBKT các cấp tiếp nhận 93 đơn (lượt) tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên, trong đó UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 65 đơn. Nội dung tố cáo về lợi dụng chức vụ quyền hạn, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài sản thu nhập; công tác cán bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm. UBKT các cấp thực hiện giải quyết theo quy trình 8 lượt đơn đối với 5 đảng viên (2 trường hợp là đảng ủy viên). Kết quả giải quyết: Chưa có cơ sở kết luận 1 đảng viên; tố sai 1 đảng viên; tố đúng và đúng một phần 3 đảng viên; đúng có vi phạm 3 đảng viên, phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Việc giải quyết tốt đơn, thư tố cáo trong năm 2019 là kinh nghiệm tốt để UBKT các cấp tiếp tục triển khai công tác giải quyết đơn, thư trước khi đại hội đảng bộ các cấp diễn ra.

Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019, bước vào năm 2020 với trọng tâm là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành viên UBKT, chuyên viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. Kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở công tác nắm tình hình, phản ánh qua đơn, thư, UBKT Tỉnh ủy vừa quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên liên quan đến việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ; chuẩn bị quy trình kiểm tra 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trong đó có một số đảng viên có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện.

UBKT các cấp tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Qua thực tế tình hình đơn, thư tố cáo gần đây có chiều hướng gia tăng, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 13 đơn (11 đơn tố cáo, 2 đơn kiến nghị, phản ánh) đối với 29 đảng viên, hiện tại có 1 đơn có danh phải xem xét giải quyết, 2 đơn giấu tên nhưng nội dung phản ánh cụ thể, có chứng cứ kèm theo, hiện đã được phân loại, đang được khảo sát, củng cố hồ sơ để phục vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với cấp huyện và cơ sở cũng chủ động công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp trước khi đại hội đảng bộ các cấp diễn ra. Cùng với đó, UBKT các cấp đang tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, công tác thẩm tra tư cách đại biểu đảng được tiến hành theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới, nhất là việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp, những vấn đề vướng mắc phát sinh. Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra đối với UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp ủy, UBKT và phân công nhiệm vụ cho thành viên UBKT.

Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Sở dĩ UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp là xuất phát từ chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ tỉnh. Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 để thực hiện; trong đó, xác định cụ thể về nội dung, thời gian, các bước tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 351-KH/TU, ngày 30/01/2020 về kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong tháng 10 và 11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh để nắm tình hình, kiểm tra công tác quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, việc thành lập các tiểu ban; chuẩn bị văn kiện đại hội, các điều kiện bảo đảm phục vụ đại hội. Đến thời điểm báo cáo, các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.  Trong tháng 2-2020, Thường trực Tỉnh ủy và Tiểu ban nhân sự đại hội thực hiện kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các huyện, thành phố. UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai nghiêm túc Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đạt kết quả.

Những kết quả trên đây cho thấy, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu là một trong những đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công./.

Phương Ngọc