Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa vi phạm

13/10/2020 | 14:28 PM

Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 15- CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ Thành phố Nam Định”. Thực hiện Chỉ thị này, UBKT và cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ đã chủ động khảo sát phát hiện, nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra. UBKT thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan, các phòng, ban ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Qua đó, trao đổi, cập nhật thông tin phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã chú trọng kiểm tra đối với những cán bộ, đảng viên, là cấp ủy viên cùng cấp, kể cả ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ trong diện nguồn quy hoạch; cán bộ có dư luận xấu hoặc có một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những vụ việc phức tạp, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra; đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo UBKT cấp trên tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cách giải quyết. Qua kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và qua công tác giám sát, nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 41 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; việc duy trì và thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc kê khai và sử dụng văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, điều động, bầu cử vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc đấu tranh phê bình và tự phê bình giữ gìn đoàn kết trong nội bộ... Qua kiểm tra đã kết luận có 4 tổ  chức đảng và 40 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Đình Phùng bằng hình thức khiển trách. Đảng ủy Phường đã vi phạm nguyên tắc tập trung sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, dẫn đến co cụm, chưa thống nhất giữa Thường trực Đảng ủy với lãnh đạo UBND phường có thời điểm buông lỏng quản lý trên các lĩnh vực: Quản lý điều hành thu chi, quản lý nhà nước về ngân sách... Kỷ luật 11 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 4; cảnh cáo 3; cách hết tất cả các chức vụ 4 đồng chí. Ngoài ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp của thành phố Nam Định đã kiểm tra 402 tổ chức đảng, 180 đảng viên; giám sát 489 tổ chức đảng, 282 đảng viên; giải quyết phản ánh đơn thư tố cáo 349 lượt; việc sử dụng đảng phí đối với 581 lượt tổ chức đảng và 2.215 đảng viên...

Qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên ở Thành ủy Nam Định kịp thời nhận rõ ưu điểm để phát huy; đồng thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm; không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là. Một số UBKT còn lúng túng, bị động cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, nhất là chưa chủ động khảo sát nắm thông tin, nhận diện dấu hiệu vi phạm; việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra còn thiếu cụ thể, chưa kịp thời, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, nên chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra chưa cao. Kiểm tra đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, những đảng viên có chức vụ, quyền hạn nắm giữ các lĩnh vực quan trọng về kinh tế còn ít. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội- bảo trợ xã hội, quản lý tài chính, tài sản công... gặp nhiều khó khăn, do đối tượng bị kiểm tra có trình độ, chuyên môn sâu, các mức độ vi phạm ở mức độ tinh vi, khó phát hiện. Mặt khác, đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở thường là kiêm nhiệm nên trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, ngại va chạm, nên việc khảo sát, nắm tình hình để phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Để làm tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, cấp uỷ viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý. Tranh thủ sự hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT cấp trên; thường xuyên có sự trao đổi về phương pháp, cách tiến hành kiểm tra, định kỳ tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với từng thời gian, tình hình đặc điểm cụ thể ở từng địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định xác định các trọng tâm sau: Quán triệt tới cấp ủy các cấp nhận thức đúng và đầy đủ về công tác kiểm tra nói chung, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng để xác định trách nhiệm của cấp ủy và UBKT cấp mình. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp uỷ viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW, ngày 10/6/2013 của UBKT Trung ương “Ban hành quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”. Xây dựng, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các phường, xã có đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Tăng cường sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân; giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội; giữa các cơ quan trong khối nội chính./.

Phương Thúy