Kịp thời giải quyết bức xúc, sai phạm từ cơ sở

04/09/2020 | 13:45 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Quận Hải Châu (Đà Nẵng) có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng với 52 tổ chức, số lượng đảng viên đông hơn 11.550 đồng chí. Những năm qua, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, BTVQU Hải Châu đã ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ quan nội chính quận; quan hệ giữa UBKT cấp ủy và cấp dưới…

BTV Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy, UBKT các cấp có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, để công tác kiểm tra, giám sát thực sự có hiệu quả, chất lượng; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, sai phạm lúc manh nha; ngăn chặn, hạn chế vi phạm tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn quận; ngay sau Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Hải Châu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01, trong đó nhấn mạnh mục tiêu: “Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phải kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm, giữa tự phê bình và phê bình, giữa tự kiểm tra và kiểm tra. Trong mối quan hệ giữa ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm thì lấy ngăn chặn, phòng ngừa là chính. Trong mối quan hệ giữa tự phê bình và phê bình thì lấy tự phê bình là chính. Trong mối quan hệ giữa tự kiểm tra với kiểm tra thì lấy tự kiểm tra là chính”. Phấn đấu hằng năm, các cấp ủy thuộc đảng bộ kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 25 đến 30% số tổ chức đảng tại địa phương, đơn vị; kiểm tra đảng viên chấp hành từ 30-35% số đảng viên tại chi bộ, đảng bộ. Xây dựng và ban hành bổ sung Thông báo 472 về phân cấp cấp ủy viên theo dõi cơ sở trên mọi lĩnh vực, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất. Để nắm chắc tình hình địa bàn, UBKT Quận ủy đã có văn bản phân công thành viên ủy ban, kiểm tra viên, chuyên viên phụ trách, theo dõi địa bàn, tổ chức cơ sở đảng; BTVQU phân công thành viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, nắm tình hình tận khu dân cư, phải thường xuyên liên hệ với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố để nắm thông tin, dự họp chi bộ, khu dân cư, trực tiếp tiếp xúc với quần chúng nhân dân chứng kiến, lắng nghe, tâm sự, chia sẻ, thu thập thông tin, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, kịp thời báo cáo BTVQU, Thường trực Quận ủy xem xét, giải quyết.

UBKT Quận ủy cũng đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng”, qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát; tăng cường năng lực hoạt động chuyên nghiệp của UBKT, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ quận, đủ khả năng cống hiến, phục vụ sự nghiệp phát triển quận Hải Châu. Xây dựng Thông báo 07 về phân công thành viên phụ trách nắm tình hình cơ sở; định kỳ hằng quý, họp UBKT Quận ủy để nghe các thành viên phản ánh tình hình của các tổ chức đảng; từ đó có cơ sở tham mưu BTVQU kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vướng mắc, phát sinh. UBKT Quận ủy thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát hiện khuyết điểm, sai phạm tổ chức đảng, đảng viên; vỗ vai, nhắc nhở, cảnh báo lúc manh nha; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chính nhờ phương pháp trên, đã ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, không để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm to; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hải Châu được giữ vững, ổn định.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quận Hải Châu kiểm tra 198 tổ chức đảng, 21 đảng viên; giám sát 46 tổ chức đảng, 2 đảng viên về việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBKT các cấp kiểm tra 1 đảng viên là cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 32 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 19 tổ chức đảng; kiểm tra 34 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng, thu nộp đảng phí; giải quyết tố cáo 1 đảng viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên (9 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 31, cảnh cáo 4, cách chức 1, khai trừ 6 trường hợp. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền đã xóa tên đảng viên 100 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 51 trường hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Hải Châu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; số lượng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu chưa nhiều; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thực hiện ít; việc lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhất là các tổ chức đảng doanh nghiệp; việc nghiên cứu văn bản, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra, nhất là ở cơ sở hạn chế… nên đã ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ quận Hải Châu tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phân công thành viên ban thường vụ Quận ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở, đơn vị được phân công phụ trách; tăng cường giám sát đột xuất, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời khuyết điểm, sai phạm lúc manh nha, từ cơ sở; không để khuyết điểm trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn. Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Quận ủy với cơ quan ngành nội chính, công an, quân sự, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lương Đức