Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp

12/03/2019 | 09:07 AM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp cơ bản làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thường xuyên được củng cố và kiện toàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chất lượng cán bộ kiểm tra các cấp từng bước được nâng lên; được quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Những kết quả đạt được

Trước hết, có thể nhận thấy việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương. Cụ thể là đã quan tâm tăng cường thành viên UBKT và cán bộ cơ quan UBKT các cấp đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. UBKT Trung ương tăng từ 15 đồng chí trong nhiệm kỳ Đại hội X lên 21 đồng chí trong nhiệm kỳ XI và nhiệm kỳ XII. UBKT từ cấp trên cơ sở trở xuống đã được củng cố và tăng cường trong một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; trong lực lượng vũ trang đã bố trí từ 1 đến 2 cán bộ kiểm tra chuyên trách. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ chỗ có 7 đảng bộ bố trí được 8 cán bộ kiểm tra chuyên trách nay đã có 29 đảng bộ trực thuộc với 43 uỷ viên UBKT chuyên trách; 7 đảng bộ cấp trên cơ sở và bố trí được 37 cán bộ kiểm tra chuyên trách…

Trong các nhiệm kỳ Đại hội X, XI của Đảng, các địa phương, đơn vị bố trí tổ chức bộ máy các phòng chức năng cơ quan UBKT theo hai loại hình: Chuyên đề và lĩnh vực, địa bàn căn cứ theo Điều 6, Quy định số 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư ban hành Quy định số 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ và đề án của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. UBKT cấp tỉnh một số địa phương, đơn vị đã và đang tiến hành sáp nhập các phòng chuyên môn theo hướng giảm đầu mối; chuyển một bộ phận của văn phòng UBKT (lái xe, kế toán, tổng hợp…) về văn phòng cấp uỷ. Hiện nay, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng đã thí điểm hợp nhất cơ quan UBKT và cơ quan thanh tra cùng cấp. Đây là mô hình mới đang được nghiên cứu và tổng kết, đánh giá.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, UBKT các cấp đã tập trung tham mưu, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ. Việc đánh giá cán bộ được các cấp ủy, UBKT quan tâm, chú trọng đến các tiêu chí đạo đức, phẩm chất, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số nơi có quy định trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động trước Thường trực UBKT. Đặc biệt, có những địa phương đã quan tâm tạo nguồn cán bộ kiểm tra từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các trường đại học công lập, đưa đi rèn luyện thực tiễn tại cơ sở để bổ sung cán bộ cho cơ quan UBKT như: Cơ quan UBKT Trung ương, Thành uỷ Hà Nội…

Công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra cũng được các cấp uỷ quan tâm thực hiện theo Thông báo kết luận số 312-KL/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư về luận chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và ngược lại. Từ năm 2008 đến tháng 6-2018, cấp huyện và cấp tỉnh đã thực hiện luân chuyển đối với 1.665 đồng chí; điều động 3.042 đồng chí thành viên UBKT. Trong đó, luân chuyển từ UBKT đi 1.162 đồng chí, điều động 1.470 đồng chí; luân chuyển cán bộ từ các ban, ngành khác đến UBKT 503 đồng chí, điều động 1.572 đồng chí. UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển nhiều cán bộ về tham gia lãnh đạo cấp uỷ trực thuộc Trung ương. Thực tế cán bộ luân chuyển, điều động đã phát huy được vai trò, trách nhiệm; nhiều đồng chí được đề bạt giữ chức vụ cao hơn hoặc được bầu vào cấp uỷ khoá mới. Ở cấp tỉnh, cán bộ kiểm tra được luân chuyển giữ chức vụ cao hơn là 507 đồng chí, giữ chức vụ tương đương là 439 đồng chí; cấp huyện luân chuyển giữ chức vụ cao hơn là 655 dồng chí, giữ chức vụ tương đương là 800 đồng chí.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ Trung ương đến cấp cơ sở đã quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra chuyên trách của Đảng. Cụ thể, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 59-KL/TW ngày 25-11-2009 về chế độ, chính sách, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng. Bộ Chính trị cũng đã có Kết luận số 72-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, trong đó có một số chủ trương, định hướng về chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng. UBKT Trung ương và các cấp uỷ trực htuộc Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra. Một số địa phương, đơn vị, cấp uỷ đã chỉ đạo HĐND tỉnh, thành phố có nghị quyết giao cho UBND tỉnh cân đối ngân sách để chi phụ cấp cho cán bộ kiểm tra của UBKT Đảng uỷ xã, phường, thị trấn như ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Trà Vinh… Một số doanh nghiệp đã có phụ cấp cho cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần động viên, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ này thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những việc quan tâm về chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra là: UBKT Trung ương đã chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi nâng ngạch kiểm tra viên cho cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng từ năm 2008. Đến nay, số kiểm tra viên từ cấp tỉnh trở xuống tăng từ 2.216 đồng chí lên 5.087 đồng chí; kiểm tra viên chính tăng từ 713 đồng chí lên 1.764 đồng chí; kiểm tra viên cao cấp tăng từ 98 đồng chí lên 242 đồng chí. Đây là những chế độ, chính sách rất thiết thực đối với cán bộ kiểm tra chuyên trách của Đảng; đồng thời tham gia các kỳ thi nâng ngạch đã giúp cán bộ kiểm tra các cấp được trau dồi, vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong những năm qua, công đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp được UBKT Trung ương tăng cường hơn so với trước.

Cùng với việc kiện toàn UBKT các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra cũng được tăng cường và có nhiều đổi mới hơn so với trước đây. Số cán bộ kiểm tra có trình độ đại học và sau đại học, là kiểm tra viên chính và kiểm tra viên cao cấp tăng qua các năm. UBKT Trung ương đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo được 5 lớp Cử nhân Kiểm tra (văn bằng 2) với 291 học viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng hợp báo cáo, thống kê, lưu trữ số liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho gần 350 cán bộ văn phòng cơ quan UBKT các cấp. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên gồm 33 đồng chí thỉnh giảng… UBKT Trung ương cũng đã ban hành Khung Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng. Khung chương trình phục vụ 3 nhóm đối tượng bồi dưỡng gồm: Kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp. Tiếp tục hướng đến trang bị kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn hóa ngạch kiểm tra viên cho học viên là cán bộ, công chức trong Ngành. Trong hai năm 2017-2018, UBKT Trung ương đã mở 7 lớp bồi dưỡng cho gần 950 cán bộ kiểm tra các cấp…

Và những vấn đề đặt ra

Qua việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm tương xứng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong thời gian qua của cấp uỷ các cấp đã phát huy vai trò, hiệu quả, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang được Đảng ta quyết tâm đẩy lùi hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và quan tâm đến chế độ chính sách của đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng hiện vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, cần phải được tăng cường đầu tư hơn nữa mới phát huy được hết sức mạnh của đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Trước hết, đó là khó khăn trong việc bố trí, tổ chức các phòng chức năng của cơ quan UBKT cấp tỉnh và tương đương hiện nay không thống nhất do không có hướng dẫn cụ thể và thống nhất chung khi các tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số địa phương, đơn vị chuyển một bộ phận của văn phòng UBKT về văn phòng cấp uỷ nên lúng túng trong hoạt động, phối hợp, trong tính chủ động trong thực hiện công việc. Một số đơn vị thí điểm sáp nhập UBKT và thanh tra còn đang lúng túng trong điều hành, xác định và làm rõ cơ chế phối hợp công tác (đảng, chuyên môn, con dấu)…

Việc quy định có cán bộ kiểm tra chuyên trách cho UBKT xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên theo Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến nay vẫn chưa thực hiện được tuy đã được kiến nghị nhiều.

Mặc dù cấp uỷ và UBKT các cấp đã nỗ lực về chế độ chính sách và công tác cán bộ đối với cán bộ kiểm tra nhưng vẫn còn một số tồn tại: Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp theo Kết luận của Ban Bí thư chưa nhiều, chưa thường xuyên. Chủ trương thu hút nhân tài làm công tác kiểm tra, giám sát chậm được cụ thể hoá bằng cơ chế, chính sách phù hợp nên việc thực hiện còn khó khăn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chưa đồng bộ và thống nhất, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Đặc biệt là UBKT đảng uỷ cơ sở không có cán bộ kiểm tra chuyên trách, đa số không có chế độ đãi ngộ nên chưa dành nhiều thời gian, tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách còn thiếu về số lượng, một số yếu về chất lượng, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để khắc phục những vấn đề trên, trong thời gian tới, UBKT Trung ương xác định cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề chính: Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị và năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Xây dựng quy định tiêu chí đánh giá cán bộ kiểm tra; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực của cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng văn hoá và thực hiện phong cách ứng xử của cán bộ kiểm tra. Đồng thời, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra; quản lý cán bộ kiểm tra kết hợp với theo dõi, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật. Xây dựng quy định về chính sách cụ thể cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong lực lượng vũ trang. Giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với công tác cán bộ. Quan tâm đến chính sách tiền lương, thu nhập và nhà ở,… cho cán bộ kiểm tra nhằm bảo đảm cuộc sống vật chất giúp cán bộ kiểm tra giữ gìn được sự liêm chính trong quá trình công tác.

Từ những vấn đề của thực tiễn đang đặt ra hiện nay trong thí điểm tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT cấp tỉnh và tương đương còn lúng túng khi sáp nhập; hoặc việc thống nhất bố trí các phòng chức năng tham mưu, giúp việc của cơ quan UBKT… UBKT Trung ương cần nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các vấn đề trên nhằm thống nhất thực hiện hiệu quả về tổ chức bộ máy chung trong toàn Ngành…

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát huy được vai trò, vị trí là những chức năng lãnh đạo của Đảng thì việc kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT các cấp hết sức quan trọng. Vì vậy, trong thời gian qua Đảng ta đã quan tâm và tăng thẩm quyền cho UBKT các cấp; kiện toàn về tổ chức và cán bộ của cơ quan UBKT. Các cấp uỷ và UBKT các cấp đã nâng cao chất lượng cơ quan UBKT để phát huy vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục kiện toàn hệ thống UBKT, cơ quan UBKT các cấp; tăng cường cán bộ kiểm tra đủ số lượng, đạt chất lượng; có nhiều biện pháp bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Đây chính là những yếu tố quan trọng để giúp Đảng ta đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay./.

Thu Hoài