Kiểm tra, giám sát tạo động lực để hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh

07/02/2020 | 07:35 AM

Xem với cỡ chữ

(Đồng chí Trần Văn Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Định từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng như thế nào vào thành tích chung đó, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Văn Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặt ra mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung” và đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã xây dựng và lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tích cực thu hút đầu tư, liên kết hợp tác với các địa phương, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh và sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, trong nhiệm kỳ này, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự xã hội giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Riêng năm 2019, GRDP tăng 6,81%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.058 tỷ đồng, tăng 20,7% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 911,6 triệu USD, tăng 8,9%; lượng khách du lịch đến Bình Định tăng 18%, doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được nhiều kết quả, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 16 xã so với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phương pháp lãnh, chỉ đạo theo hướng sát cơ sở. Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình, phê bình đảm bảo nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp. T lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 50%. Nhìn chung, nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra.

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, ngành, địa phương, trong đó có sự góp phần quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Cấp ủy các cấp đã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế làm việc của UBKT. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng toàn diện hơn. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực nhằm sớm phát hiện, ngăn ngừa... Từ kết quả đó, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh, chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị sát với tình hình địa phương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 4.267 tổ chức đảng, 120.313 đảng viên; giám sát 2.003 tổ chức đảng, 3.357 đảng viên. UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 56 tổ chức đảng và 237 đảng viên (148 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng, 130 đảng viên; kiểm tra 3.899 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 1.304 tổ chức đảng, 1.574 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng, 127 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 25 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 22 đảng viên; kiểm tra 74 tổ chức đảng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách đảng và kiểm tra 2.776 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 116.552.000 đồng.

 Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng (khiển trách 14, cảnh cáo 3) và 1.048 đảng viên (293 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 711, cảnh cáo 229, cách chức 32 và khai trừ 76 trường hợp.

Có thể nói, nhiệm kỳ này, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được đổi mới, tăng cường, chất lượng được nâng lên; nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; các quy chế, quy trình, quy định được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Kết quả này đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra. 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Bình Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng II; Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng trân trọng khác.

Phóng viên: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong thời gian tới, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát?

Đồng chí Trần Văn Thọ: Năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh cũng phải tập trung cho nhiệm vụ chính trị đó. Để nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thời gian tới, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Định xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo, triển khai quán triệt kịp thời các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, nhất là các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp và ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải thường xuyên lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tạo các điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và chi bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng,... trong việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, công tác tổ chức - cán bộ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Kiên quyết xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Ba là, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài, nhất là những đơn thư liên quan đến công tác nhân sự, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn là, tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giữa UBKT với các tổ chức, đơn vị có liên quan.   

Năm là, kịp thời củng cố, kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan UBKT các cấp tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chuẩn bị tốt nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Lương Đức (thực hiện)