Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

16/10/2019 | 08:04 AM

Xem với cỡ chữ

Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm vừa xây, vừa chống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tập trung triển khai, quan tâm quán triệt về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một khâu quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp, trước hết là thường trực cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư. Người đứng đầu phải có nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng, phải đích thân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm và kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Từ đầu năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 3.766 tổ chức đảng, 1.473 đảng viên (có 646 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 1.219 tổ chức đảng, 1.281 đảng viên (có 655 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Cùng với việc tham mưu giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 105 tổ chức đảng và 277 đảng viên; kết luận 59 tổ chức đảng và 185 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 41 đảng viên. Kiểm tra 2.012 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 714 tổ chức đảng và 744 đảng viên.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã coi trọng việc lựa chọn những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm có nhiều bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm. Các cuộc kiểm tra bảo đảm đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng, nội dung, trong thời gian ngắn kết luận rõ ràng, chính xác. Sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có vi phạm. Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung nên đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha. Trong thời gian giám sát chỉ luôn những tồn tại, hạn chế, sai phạm để đối tượng giám sát khắc phục; có trường hợp khi kết thúc giám sát, đối tượng được giám sát đã khắc phục được phần lớn những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát chỉ ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; đã kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, góp phần ổn định tình hình tại các địa phương, đơn vị.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, UBKT các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT khi có biến động. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, các ngành tổ chức để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ đã từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng. Đã tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ là 1 trong 20 đơn vị trong cả nước được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục: Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao; việc phát hiện vi phạm qua giám sát để chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; tình trạng đảng viên vi phạm nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời vẫn còn xảy ra. Còn có UBKT cấp huyện và cơ sở chưa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác giám sát ở một số UBKT cấp huyện và cơ sở chất lượng chưa cao, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp còn ít. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, thời gian tới UBKT các cấp tiếp tục phấn đấu thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiêm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác cán bộ; về phát huy dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đủng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, tập trung vào cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú ý khâu phát hiện sai phạm thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tục tăng cường kiểm tra cách cấp theo quan điểm chỉ đạo của UBKT Trung ương; khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục. Giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả thực chất với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Đinh Công Thực,  

  Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ