Kiểm tra, giám sát giúp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

20/02/2020 | 07:32 AM

Xem với cỡ chữ

(Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ để đạt được kết quả đó?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù Hà Tĩnh gặp phải nhiều khó khăn như sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lũ… nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, toàn hệ thống chính trị trong tỉnh đã phát huy dân chủ, đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ tăng trưởng âm 15,31% năm 2016 do sự cố môi trường biển, tỉnh đã khôi phục và duy trì đà tăng trưởng ở mức khá: Năm 2017 tăng trưởng 10,71%, năm 2018 tăng trưởng 20,8%, năm 2019 tăng trưởng 10,99%. Thu ngân sách tăng dần theo các năm, năm 2019 đạt trên 13.200 tỷ đồng. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến mới, trong đó yếu tố sản xuất đóng vai trò quan trọng; công nghiệp chế biến chế tạo là động lực thúc đẩy kinh tế.

Công nghiệp tiếp tục có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất. Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng, được quy hoạch xây dựng trung tâm logistics hạng I cấp quốc gia và quốc tế. Các dự án lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động góp phần quan trọng tăng năng lực sản xuất, hình thành trung tâm công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách. Đến nay, Hà Tĩnh đã có hơn 7.500 doanh nghiệp, gần 6 vạn hộ kinh doanh; thu hút được hơn 1.300 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký hơn 370.000 tỷ đồng, tương đương trên 16 tỷ USD; là tỉnh đứng thứ 9 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 70 dự án có tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ USD. Đã có 17 nước và vùng lãnh thổ vào đầu tư; nhiều tập đoàn trong và ngoài nước đang nghiên cứu đầu tư các dự án quy mô lớn về du lịch, đô thị, giáo dục, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển.

Công tác thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo. Có 193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 85% tổng số xã toàn tỉnh. Hà Tĩnh đã tích cực triển khai khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đến nay có 1.700/1.755 thôn triển khai xây dựng, chiếm 99% tổng số thôn; có hơn 400 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, hơn 9.000 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó hơn 4.000 vườn mẫu đạt chuẩn. Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 8 tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất về xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hà Tĩnh có 1.100 di tích lịch sử - văn hóa; có 04 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, 02 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đồng bộ trên tất cả các nội dung. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ vị trí 45 năm 2013 lên vị trí 23 năm 2018; năm 2017 thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt nhất chất lượng điều hành; giai đoạn 2015-2018 liên tục duy trì mức cải thiện. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng từ vị trí 27 năm 2013 lên vị trí thứ 7 năm 2018.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả tích cực từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn. Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Tinh gọn, giảm 31 phòng chuyên môn của sở, ngành; giảm 3 chi cục, 29 phòng chuyên môn thuộc các chi cục; giảm từ 26 ban quản lý dự án còn 4 ban trực thuộc UBND tỉnh; giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 13 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành; giảm 37 phòng, tổ chức trực thuộc các đơn vị sự nghiệp. Đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đảm bảo gọn và hoạt động hiệu quả. Đối với cấp huyện đã tổ chức sáp nhập một số mô hình như: Hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ, hợp nhất UBKT cấp ủy với Thanh tra huyện, hợp nhất Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo, nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện..

Chủ động triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 37- NQ/TW của Bộ Chính trị. Hà Tĩnh có 80 xã thực hiện sắp xếp trong năm 2019. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới. Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 80 xã thực hiện sắp xếp hiện có 2.321 người. Đến năm 2021, dự kiến giảm 1.151 người; đến năm 2025, dự kiến giảm 1.309 người; tính bình quân chi hành chính 3 tỷ đồng/năm; giảm 138 tỷ đồng/năm.

Thực hiện việc đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm, thường xuyên, liên tục, thông qua kết quả đánh giá nhận xét của nhân dân. Thực hiện việc chấm điểm, đánh giá cán bộ tại một số huyện, thành phố, thị xã theo định kỳ 6 tháng, hằng năm. Tiến hành lấy phiếu đánh giá, nhận xét của cán bộ theo phân cấp quản lý; ban hành Quy định lấy phiếu đánh giá, nhận xét của nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành chủ động, công khai, dân chủ. Đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các địa phương, đơn vị; chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, như: Quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc…

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trước hết là trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát huy dân chủ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Phóng viên: Đồng chí cho biết vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Các cấp ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đã kiểm tra 3.729 lượt tổ chức đảng và 3.121 lượt đảng viên, tăng 550 lượt tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; giám sát theo chuyên đề 2.733 lượt đảng viên và 2.737 lượt tổ chức đảng, tăng 744 lượt tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên; phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm minh các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy; đồng thời triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra 530 đảng viên và 101 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 2.473 lượt đảng viên và 2.056 lượt tổ chức đảng; đã tập trung kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật 24 tổ chức đảng, 1.997 đảng viên, trong đó có 299 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, 16 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đó, đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

 Thông qua việc kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành nghị quyết, chỉ thị ở một số lĩnh vực, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp xem xét lại việc ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định cho sát, đúng với thực tiễn; bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi những nội dung, quy định không còn phù hợp; củng cố tổ chức ở những nơi yếu kém; khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phải nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, cấp ủy và UBKT các cấp cần tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Quan tâm kiểm tra, giám sát đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm. Kịp thời kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung kiểm tra, giám sát đối tượng là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách, đầu tư công, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ… Chỉ đạo UBKT các cấp giải quyết, kết luận dứt điểm, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, nhân sự cấp uỷ, đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện với phương châm chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính. Tập trung cụ thể hóa, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn, tiếp tục đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát, thanh tra của các cơ quan Nhà nước, hoạt động của các cơ quan Tư pháp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện tốt Quy định số 195, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức giúp cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bảo đảm lựa chọn được nhân sự cấp ủy khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phương Ngọc (thực hiện)