Kiểm tra, giám sát giúp Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thực hiện đúng nghị quyết

14/09/2018 | 09:14 AM

Xem với cỡ chữ

Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Bình Phước) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước, có 7 đơn vị trực thuộc hoạt động trên địa bàn 5 huyện và thị xã. Công ty là đơn vị kinh tế hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông - lâm nghiệp; trồng, chăm sóc, khai thác thu mua, chế biến, kinh doanh mủ cao su và tham gia quản lý một số ngành nghề khác do tỉnh giao. Trong điều kiện hiện nay, Công ty đang gặp nhiều khó khăn: Giá mủ cao su không ổn định; vườn cao su già cỗi, đến tuổi thanh lý, phần mới đưa vào khai thác làm cho năng suất bình quân thấp; 805 ha vườn cây kinh doanh phải bàn giao để thực hiện dự án khu công nghiệp Becamex của tỉnh; người lao động nghỉ việc nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh… Đây cũng chính là những khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020 của công ty.

Đảng bộ Công ty hiện nay có hơn 200 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu rõ quyết tâm: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; bảo đảm cuộc sống cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Để đạt được những mục tiêu trên, đồng chí Huỳnh Thị Thuỳ Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé cho biết: Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và lãnh đạo Công ty luôn cố gắng tập trung, thống nhất cao. Vì vậy, đã tập trung được trí tuệ của tập thể trong quyết định các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Công ty. Công ty đã vượt qua những thời điểm khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm, thực hiện đạt hiệu quả kinh doanh, thu nhập của người lao động luôn tăng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và các khoản phải nộp cho người lao động, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, tham gia làm tốt công tác xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ khác của đơn vị. Doanh thu hằng năm của Công ty đạt trung bình khoảng 250 tỷ đồng; bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động 6.500.000 đồng/ tháng đối với 1.170 cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công ty cũng chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ, của cấp trên theo yêu cầu, mục tiêu đã đề ra. UBKT Đảng uỷ Công ty có 5 đồng chí, trong đó đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ là Phó Giám đốc Công ty; 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách và 3 cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm. Trước đây, UBKT Đảng uỷ Công ty không có cán bộ kiểm tra chuyên trách, nhưng từ nhiệm kỳ 2015-2020, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ Công ty đã bố trí 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT chuyên trách nên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã từng bước đi vào nền nếp. Mô hình UBKT hiện nay của Đảng uỷ được đánh giá là phù hợp với tổ chức bộ máy và vai trò, nhiệm vụ của Công ty.

Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty đã có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng về nội dung: Việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, quy chế hoạt động của UBKT Đảng uỷ cơ sở; thực hiện Kế hoạch hành động của Đảng uỷ Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII; việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; thực hiện kết luận của Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Đề án về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh gắn với việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; thực hiện Chỉ thị số 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên…

UBKT Đảng uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ kiện toàn UBKT Đảng uỷ cơ sở; mở hội nghị tập huấn công tác đảng cho 40 đồng chí là cấp uỷ viên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở trong toàn Công ty. Đồng thời, UBKT Đảng uỷ Công ty đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 3 đảng viên là Bí thư Chi bộ và người đứng đầu đơn vị…

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Công ty đầu tư lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm đã có tác dụng thiết thực trong việc chấn chỉnh những vi phạm, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị. Qua đó đã góp phần tích cực giúp Đảng bộ Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết. Theo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 10/14 chỉ tiêu có kết quả thực hiện tốt, đạt hơn 50% mức kế hoạch nhiệm kỳ, dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch ở mức cao.

Từ sau Đại hội Đảng bộ, tình hình Công ty tương đối ổn định nên không có đơn thư tố cáo đảng viên và tổ chức đảng; UBKT chưa phải xem xét và xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cùng với việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, định kỳ hằng quý, Đảng uỷ Công ty đã đánh giá và nhìn nhận các hạn chế, tồn tại để có những giải pháp khắc phục kịp thời. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã chỉ ra 22 khuyết điểm, trong đó có 15 khuyết điểm đã được khắc phục, còn 7 khuyết điểm chưa khắc phục được. Đây cùng là những nội dung cụ thể để các đơn vị nỗ lực hoàn thành và khắc phục tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với những thành quả đã đạt được, trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1995, Huân chương Lao động hạng Hai năm 2003 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2008. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Công ty vẫn luôn nỗ lực phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty tốt hơn. Đảng bộ Công ty từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2016, 2017. Cùng với việc nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm bảo đảm các mục tiêu, vai trò của  doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện nay./.

Diện tích trồng cây cao su của Công ty

An Bình