Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát cách cấp của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu

05/08/2019 | 15:22 PM

Xem với cỡ chữ

Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 16 phường và 1 xã). Trong đó, có 12 phường áp dụng mô hình bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch HĐND; có 1 phường và 1 xã áp dụng mô hình bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch UBND.

Trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 199 tổ chức đảng và 61 đảng viên; giám sát thường xuyên, trực tiếp tất cả đảng viên trong Đảng bộ thành phố qua các buổi họp. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 29 tổ chức đảng và giám sát trực tiếp đối với 23 tổ chức đảng (tăng 28 tổ chức so với chương trình đề ra, đạt 217%) và 34 đảng viên (tăng 5 đảng viên so với chương trình đề ra, đạt 117%); các ban và Văn phòng Thành ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 55 tổ chức đảng; UBKT Thành ủy và UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề 92 tổ chức đảng và 27 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 20 đảng viên vi phạm.    

UBKT Thành uỷ Vũng Tầu họp triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Ngoài chương trình kiểm tra, giám sát đã được xây dựng từ đầu năm, căn cứ tình hình thực tế, Thành ủy đã điều chỉnh và bổ sung hoặc chỉ đạo UBKT Thành ủy giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Do đó số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Thành phố Vũng Tàu đều vượt so với chương trình đề ra.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố trong năm 2018 là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý trong trực hiện nhiệm vụ được giao và kiểm tra cách cấp đối với 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, từ đó tiếp tục xây dựng giám sát cách cấp đối với 3 chi bộ trong năm 2019.

Năm 2019, Thành ủy tiếp tục xây dựng chương trình giám sát đối với 3 chi bộ do Đảng ủy phường quản lý và 3 đồng chí Bí thư chi bộ trường học. Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTC ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

Đối với các chi bộ nội dung kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị, quy định của Trung ương; thực hiện quy trình, chuẩn bị nội dung; sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao; việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của nhà trường; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao trong giảng dạy, học tập; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, trong giảng dạy và học tập; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng…

Đối với cá nhân, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Về đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ; tính nêu gương; năng lực lãnh đạo…

Qua nắm tình hình thực tế, Thành ủy Vũng Tàu nhận thấy một số Chi bộ trường học đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình nhưng cũng có một số chi bộ chưa thực hiện tốt, vẫn thực thiện vai trò lãnh đạo chủ yếu theo công tác chuyên môn. Với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của Thành uỷ đã giúp các Chi bộ trường học thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đồng thời chỉ rõ ưu điểm của những chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục phát huy; kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các chi bộ chưa làm tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát cách cấp đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Theo quy định tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tất cả các tổ chức đảng cấp dưới; tuy nhiên, theo phân cấp tổ chức đảng cấp trên chủ yếu kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng do mình quản lý. Trong những năm gần đây, việc kiểm tra, giám sát cách cấp đã được UBKT Trung ương tăng cường hơn và chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện. Qua triển khai thực hiện đã thu được nhiều hiệu quả, phát huy vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát.

Việc kiểm tra, giám sát cách cấp của Thành ủy Vũng Tàu đã giúp kịp thời ngăn chặn những vi phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; không để những vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, mở rộng đối tượng được kiểm tra, giám sát, qua đó có cách đánh giá toàn diện, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy phường, xã thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đúng đắn, hiệu quả. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám của các Chi bộ trường học được kiểm tra, giám sát được nâng lên, được quan tâm thực hiện trong thời gian tới nhiều hơn; và đây cũng là một hình thức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát sâu rộng đến cấp cơ sở; tránh được những hạn chế như nể nang của các Đảng bộ khi tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ cơ sở. Qua đó đã phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên của chi bộ; các văn bản của chi bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn.

Kiểm tra, giám sát cách cấp là nội dung lần đầu Thành ủy Vũng Tàu thực hiện, mặc dù đối tượng bước đầu là các chi bộ trường học, nhưng qua đó thành ủy Vũng Tàu cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, khách quan và chặt chẽ. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng và thường xuyên. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. 

Thứ hai, phải thường xuyên đi cơ sở, sâu sát và kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở, khi có những vấn đề bức xúc để kịp thời đề xuất kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát; phát huy tính tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ , kịp thời phát hiện, chỉ rõ nhưng hạn chế cũng như xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức đảng cơ sở và cá nhân có liên quan, từ đó hướng dẫn cán bộ cơ sở nắm chắc quy trình, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng..,

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ

Thành uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Vũng Tàu