Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở thành phố Đà Nẵng

27/09/2019 | 14:06 PM

Xem với cỡ chữ

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kết quả bước đầu theo yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Ngay sau khi Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt, học tập trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương.

Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp lại các cơ quan trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố, quận, huyện theo quy định khung của Trung ương. Cụ thể: Đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đến nay đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc. Đối với các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND thành phố, thành phố giảm 3 đầu mối (đã hợp nhất 3 Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố thành 1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố); hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thành 1 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Qua 2 năm thực hiện, đến nay thành phố Đà Nẵng đã giảm được 47 phòng chuyên môn trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố và 8 chi cục trực thuộc các sở, ban, ngành cấp thành phố. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã thực hiện giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong các cơ quan hành chính theo tinh thần Nghị quyết 18 được 269 chức vụ lãnh đạo các cấp.

Thực hiện Quy định 04, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và Quyết định 11608, ngày 21-12-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Đề án Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, từ ngày 1-4-2019 các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy chuyển bộ phận kế toán, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ, phục vụ về Văn phòng Thành ủy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cũng đã sắp xếp, giảm 8 phòng trực thuộc.

Đối với việc sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp thành phố, từ năm 2015, thành phố đã giảm 71 tổ chức phối hợp liên ngành. Sắp xếp 9 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc các sở, ngành thành 6 ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố; 2 ban quản lý dự án điều hành một dự án. Ở cấp quận, huyện, còn 1 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện.

Mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai có hiệu quả đồng bộ 100% ở cả ba cấp: thành phố, quận, huyện và phường, xã. Thành ủy tiếp tục chỉ đạo HĐND, UBND thành phố tăng cường công tác cải cách hành chính trong cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, bảo trợ xã hội, người có công, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, giao thông vận tải, cấp giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, thuế, lý lịch tư pháp... Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Đà Nẵng đều thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đến công dân, tổ chức thông qua nhiều hình thức như niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả trên, trong quá trình rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, thời gian qua Đà Nẵng cũng đã thực hiện thí điểm 4/7 trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp quận, huyện; sáp nhập 7/7 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện vào ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy (giảm được 7 đơn vị sự nghiệp cấp quận, huyện); thực hiện 2/7 chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp quận, huyện và 36/56 chức danh bí thư đảng ủy phường, xã đồng thời là Chủ tịch HĐND phường, xã (đạt 64,28%). Đối với các thôn, tổ dân phố, Đà Nẵng đã tiến hành hợp nhất 5.832 thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định thành 2.897 thôn, tổ dân phố (giảm 2.995 thôn, tổ dân phố, giảm 49,67) và giảm được 7.637 người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố; giải thể 56/56 chi bộ cơ quan phường, xã...

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án 03, ngày 7-12-2018 về tổ chức lại Đảng bộ các khu công nghiệp Đà Nẵng thành Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đi vào hoạt động ngày 1-1-2019 và sắp xếp lại từ 4 phòng, ban trực thuộc Đảng ủy còn 1 Văn phòng và 1 ban Xây dựng Đảng do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban Xây dựng Đảng.

Đến nay, Đà Nẵng đã giảm đầu mối bằng việc sắp xếp 47 đơn vị, giảm 27 đơn vị sự nghiệp công lập, đang triển khai cổ phần hóa 4 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 91 đơn vị cấp phòng và giảm được 93 lãnh đạo, quản lý, trong đó có 43 cấp trường và 50 cấp phó. Giảm biên chế, thu hồi 73 chỉ tiêu số lượng người làm việc; giải quyết cho 36 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định 108 của Chính phủ; chấm dứt hợp đồng lao động 21 người. Ước tính kinh phí giảm 8,5 tỷ đồng/năm...

Bài, ảnh: Lương Đức