Huyện ủy Tiên Lãng (Hải Phòng) tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng

23/03/2018 | 14:08 PM

Xem với cỡ chữ

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong 2 năm qua được thực hiện nghiêm túc đã góp phần tích cực nâng cao vai trò của tổ chức đảng, tạo dự luận đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo trực tiếp 4 cuộc kiểm tra thường xuyên, toàn diện đối với sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đối với 124 đảng bộ xã, thị trấn. Tổ chức 7 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 44 đảng bộ, chi bộ cơ sở về các lĩnh vực: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

UBKT các cấp đã kiểm tra 12 đảng viên và 2 chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Huyện uỷ giám sát chuyên đề đối với 12 Đảng ủy xã, thị trấn; Đảng ủy cơ sở giám sát 114 chi ủy chi bộ trực thuộc và 19 đảng viên. Kiểm tra 433 chi bộ trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí với 8.785 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiếp nhận 46 đơn tố cáo, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến 23 cán bộ, đảng viên, kết luận 2 đảng viên bị tố cáo có vi phạm, phải xử lý kỷ luật. Giải quyết 1 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng. Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 76 đảng viên (trong đó: Khiển trách 53 đảng viên, cảnh cáo 13 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 8 đảng viên); thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới.

Chủ động phối hợp, tạo thuận lợi để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong 2 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Tiên Lãng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng cho biết cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phối hợp cùng với các ban ngành, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực đất đai và công tác GPMB. Hỗ trợ công tác GPMB cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, cán bộ kiểm tra các cấp đã thường xuyên bám địa bàn tiến hành khảo sát số cán bộ, đảng viên, gia đình đảng viên có đất thuộc diện giải tỏa; thông qua đơn thư, dư luận xã hội và phản ánh của nhân dân, chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc triển khai chương trình giám sát chuyên đề thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác GPMB của dự án (gồm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo cấp ủy Phòng Tài nguyên Môi trường và Ban GPMB huyện) được thực hiện kịp thời, sâu sát, giúp sớm phát hiện được các vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn.

Với cách làm bài bản, khoa học cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát kịp thời của UBKT các cấp đối với công tác GPMB đã giúp Tiên Lãng trở thành đơn vị đầu tiên trong 4 huyện của thành phố Hải Phòng (có dự án đi qua) đã thực hiện xong công tác GPMB phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 phần chạy qua Huyện dài 4 km. Đến 12-5-2017, toàn bộ diện tích thu hồi là 21.154 m2 (gồm 16.954 m2 đất sản xuất nông nghiệp, 4.200 m2 đất ở và đất phi nông nghiệp) liên quan trực tiếp tới 418 tổ chức, hộ gia đình đã được giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tổng kinh phí tiền bồi thường, hỗ trợ là 78,7 tỷ đồng đã được chi trả đến đúng các đối tượng thụ hưởng.

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp huyện Tiên Lãng trong 2 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên làm tốt việc quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và của người đứng đầu cấp ủy.

Hai là, coi trọng xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm, sát với tình hình thực tế đang diễn ra, đồng thời triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, cũng như đột xuất phải được xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, trong các cuộc kiểm tra, giám sát phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát tổ chức lực lượng và các bước tiến hành kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể. Nội dung phải phù hợp với đối tượng kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát có báo cáo kết quả, kết luận kiểm tra và phải rút kinh nghiệm để bổ khuyết kịp thời.

Bốn là, phát huy trách nhiệm và hiệu quả kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy và cơ sở là cơ quan chuyên trách của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát và giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát những nội dung nhiệm vụ được giao.

Năm là, coi trọng nâng cao trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, của các cơ quan chuyên môn trong việc chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và trong việc tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp ủy chủ trì.

Sáu là, thường xuyên coi trọng việc kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

Hải Hà