Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) kiểm tra, giám sát thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

30/12/2019 | 08:43 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của tỉnh; chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác và đã thu được kết quả nổi bật. Cơ bản 16/16 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra huyện đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức; với 9/9 tiêu chí nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc giúp Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra và đạt hiệu quả cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Huyện uỷ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Đồng chí bí thư, phó bí thư đảng uỷ trong năm đã chủ trì thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của cấp uỷ. Đến nay, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ huyện đã thực hiện kiểm tra đối với 423 tổ chức đảng và 6.791 đảng viên; chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ kiểm tra chấp hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 5.474 đảng viên. Giám sát theo chuyên đề đối với 264 tổ chức đảng, 4.377 đảng viên; các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ giám sát 3.429 đảng viên.

Khu trung tâm huyện Lạng Giang.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Huyện ủy tập trung chỉ đạo bàn nhiều biện pháp đồng bộ nên việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong toàn Đảng bộ đã và đang được tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả; góp phần phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Từ năm 2015 đến tháng 10/2019, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 12 cuộc khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng và 28 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; qua kiểm tra đã kết luận: 12 tổ chức đảng và 28 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó có 2 tổ chức đảng và 15 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 15 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 12; Cảnh cáo 3.

Đối với cấp xã, từ năm 2015 đến tháng 10/2019, đảng ủy, UBKT cơ sở đã tiến hành kiểm tra 112 cuộc khi có dấu hiệu vi phạm đối với 112 tổ chức đảng và 220 đảng viên; qua kiểm tra đã kết luận: 101 tổ chức đảng và 195 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó có 3 tổ chức đảng và 69 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 72 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 50; cảnh cáo 19; cách chức 2; đề nghị UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật khai trừ đối với 1 đảng viên. Còn 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên đang trong quá trình thẩm tra, xác minh chưa kết luận. Số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng qua các năm: Năm 2015, có 14/28 (đạt 50%) số đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện; năm 2016 có 24/28 (đạt 85,7%); năm 2017 có 25/29 (đạt 86,2%); năm 2018 có 27/29 (đạt  93,1%); tính đến hết tháng 10/2019 có 27/29 (đạt 93,1%) số đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng: Kiểm tra 403 tổ chức đảng về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí. Kiểm tra 114 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 210 tổ chức đảng và 450 đảng viên. Giải quyết 1 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; tiếp nhận và giải quyết 40 đơn tố cáo và 6 đơn đề nghị đối với 53 đảng viên. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 201 đảng viên bằng các hình thức.

Kết quả trên có nguyên nhân quan trọng là do Huyện ủy luôn chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời giúp từng tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ được những ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị.

 Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ổn định tình hình chính trị; các mặt kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định phát triển: Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.550 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 18,3%, trong đó: Nông lâm thuỷ sản tăng 7%; công nghiệp - xây dựng tăng 21%; dịch vụ tăng 21,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông lâm thuỷ sản giảm từ 22,32% (năm 2018) xuống 18,74% (năm 2019); công nghiệp - xây dựng tăng từ 43,88% lên 44,44%; dịch vụ tăng từ 33,8% lên 36,82%. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 62 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Đến Lạng Giang vào thời điểm này, từ mỗi thôn, làng đến các con đường liên thôn, liên xã đều được trang hoàng sạch đẹp, văn minh. Đây chính là kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại mà Huyện uỷ và các cấp chính quyền đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong thời gian qua. Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và huy động mọi nguồn lực để triển khai xây dựng nông thôn mới: Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã giao đạt chuẩn năm 2019; triển khai hỗ trợ mỗi xã 3 tỷ đồng; hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn và lồng ghép các nguồn vốn khác. Đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn là 21/21 xã (đạt tỷ lệ 100%); hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội). Huyện đã triển khai xây dựng 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, thực hiện hỗ trợ 60 triệu đồng/thôn để triển khai thực hiện (trong đó, ngân sách Trung ương 30 triệu đồng; ngân sách huyện 30 triệu đồng)...

Tình hình đời sống nhân dân cơ bản ổn định; huyện đã chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo hiệu quả, ước đến hết năm 2019 toàn huyện còn 3,2% hộ nghèo (giảm 1,25% so với năm 2018). Các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được thực hiện tốt. Trong năm, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và thực hiện chi trả trợ cấp các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, có 14 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện uỷ Lạng Giang xác định tập trung cao chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra./.

An Bình