Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) bám sát nghị quyết các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo

25/03/2020 | 14:53 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2019, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của tỉnh, của huyện đã ban hành; chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác và đã thu được kết quả toàn diện, nổi bật. Cơ bản 16/16 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong năm, Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 08/01/2016 của Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn đơn vị xã Tân Hưng làm đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2019), đến nay huyện Lạng Giang trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới, qua đó đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kịp thời thực hiện giải thể, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đối với một số đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo đồng bộ, giảm đầu mối trực thuộc Huyện ủy: Giải thể Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 8; bàn giao Chi bộ Trung tâm Giống Thuỷ sản, Chi bộ Chi cục Thuế huyện về theo ngành dọc của tỉnh. Thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Y tế huyện. Giải thể 12 chi bộ cơ quan xã, thị trấn theo Kế hoạch số 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo 21 thôn sáp nhập thành lập các chi bộ bảo đảm theo đúng quy định; thành lập 1 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc đảng ủy cơ sở. Triển khai đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2019- 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban hành Quy định về các đồng chí Huyện ủy viên dự sinh hoạt đảng với đảng ủy xã, thị trấn và chi bộ thôn, khu phố. Duy trì nghiêm túc chế độ cán bộ, chuyên viên khối Đảng, đoàn thể huyện dự sinh hoạt hàng tháng với các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện chế độ, nguyên tắc và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với cơ sở.

Chỉ đạo tiến hành đợt tổng rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết quả rà soát: Có 41 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 4 đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt Đảng, 43 đảng viên vi phạm kỷ luật, 31 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp.

Đồng thời cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo sát theo Nghị quyết của Đảng bộ, Huyện ủy luôn chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra chấp hành 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên; giám sát theo kế hoạch 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Cấp ủy cơ sở và các chi bộ đã tiến hành kiểm tra 87 tổ chức đảng và 1.404 đảng viên; giám sát 52 tổ chức đảng và 954 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiến hành kiểm tra toàn diện công tác xây dựng Đảng đối với 5 đảng uỷ cơ sở. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 34 tổ chức đảng, 75 đảng viên (trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức, 6 đảng viên); kết luận 23 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, 80 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong đó có 8 đảng viên vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật (khiển trách 3, cảnh cáo 5). Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời giúp từng tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ được những ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh đúng người, đúng lỗi vi phạm. Trong năm, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 42 đảng viên (khiển trách 30, cảnh cáo 8, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp). Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định: Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp nhận 61 đơn (đề nghị, phản ánh 46, khiếu nại 4, tố cáo 11); cơ bản đã phân loại, xử lý, giải quyết xong các đơn thư.

Cùng với đó, Huyện uỷ đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đổi mới phương pháp công tác. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị, chọn việc cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm để tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường làm việc với các cơ quan, đơn vị để nắm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt. Tiếp tục chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện hằng tháng về dự sinh hoạt với đảng ủy các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở hàng tuần đi thực tế kiểm tra tình hình cơ sở và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy; qua đó đã kịp thời nắm tình hình, phát hiện, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh.

Với việc đổi mới phương pháp công tác đã giúp cấp ủy xác định, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để giải quyết, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt kết quả tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện./.

An Bình