Huyện uỷ Kinh Môn (Hải Dương): Công tác kiểm tra, giám sát thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

02/12/2019 | 10:51 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Kinh Môn (Hải Dương) có 63 tổ chức cơ sở đảng, 313 chi bộ trực thuộc và 8.096 đảng viên. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kinh Môn đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 11 đề án, 12 kế hoạch bao quát toàn diện các vấn đề lớn liên quan đến chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ... Trên cơ sở các đề án, kế hoạch đã ban hành, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên có liên quan, góp phẩn ổn định tình hình cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển Kinh Môn thành đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kinh Môn làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy Kinh Môn cho biết từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Kinh Môn thời gian qua cho thấy nơi nào cấp ủy đảng sâu sát cơ sở và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thì nơi đó tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở, phụ trách khối trực tiếp nắm bắt tình hình, tham mưu giúp Ban Thường vụ triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì thường xuyên giao ban với bí thư chi bộ nông thôn hằng tháng; giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn và các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hằng quý để nắm bắt tình hình, giải quyết các kiến nghị, đề xuất và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, trong chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, vận động quần chúng nhân dân hướng ứng chủ trương, bàn giao đất để triển khai các dự án phát triển hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến sản xuất, phát triển kinh doanh; quan tâm đến các xã có các tiêu chí khó thực hiện để cùng cơ sở thống nhất biện pháp chỉ đạo tháo gỡ. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Kinh Môn về đích năm 2017, trước 3 năm so với kế hoạch. Kịp thời giải quyết bức xúc của nhân dân liên quan đến vấn đề môi trường; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 7-3-2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện”; cùng với đó Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh sản xuất, nung đốt và tháo dỡ 24 lò gạch thủ công; đến cuối năm 2016, 100% lò gạch đã dừng đốt, đến 27-4-2017 hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ Kinh Môn đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Kinh Môn giai đoạn 2015-2020”; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng và các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế; công tác xử lý đơn thư được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định tình hình cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Kinh Môn đã kiểm tra 289 đảng viên và 236 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 190 tổ chức đảng và 226 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định những điều đảng viên không được làm; về đạo đức, phẩm chất, lối sống. Đối với tổ chức đảng là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án; quy chế làm việc của cấp ủy; quản lý đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới; công tác cán bộ... Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm.   

Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 21 đảng viên (trong đó có 14 cấp ủy viên); kết luận 4 tổ chức và 21 đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Với phương châm không có vùng cấm, không ngoại lệ, riêng trong 2019, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 cán bộ đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung; nguyên Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Y tế nay là Chi bộ Dự phòng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế) qua kiểm tra kết luận các đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Kiểm tra việc việc quản lý, sử dụng ngân sách Đảng đối với Văn phòng Huyện ủy; kiểm tra việc thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 131 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 136 tổ chức đảng; kết luận có 119 tổ chức đảng thực hiện tốt, còn 17 tổ chức thực hiện chưa tốt, nhưng chưa đến mức vi phạm. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 48 tổ chức; kết luận kiểm tra có 41 tổ chức đảng thực hiện tốt, còn 7 tổ chức thực hiện chưa tốt, nhưng không phải thay đổi hình thức kỷ luật. Giám sát chuyên đề 148 tổ chức đảng và 102 đảng viên. Nội dung giám sát đối với đảng viên chủ yếu về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đối với tổ chức đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 03-CT/TW; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quản lý tài chính, ngân sách, xây dựng nông thôn mới... Qua giám sát kết luận 94 đảng viên thực hiện tốt, 8 đảng viên thực hiện chưa tốt.  

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, xem xét, xử lý kỷ luật trong Đảng bộ huyện được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiếp nhận và xử lý 66 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với đảng viên theo quy định; không để tồn đọng, kéo dài. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 93 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 68; cảnh cáo 12; cách chức 4; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

Cùng với việc sâu sát cơ sở, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng còn quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua của Đảng bộ huyện Kinh Môn đã góp phần nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng; đặc biệt các tổ chức cơ sở Đảng khối xã, thị trấn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trong đó nổi bật là lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp - dịch vụ, xây dựng đời sống văn hóa mới... Đó là những nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị huyện xây dựng Kinh Môn thành đô thị văn minh hiện đại./.

 Tống Văn