Huyện ủy Bù Gia Mập (Bình Phước) tăng cường kỷ luật trong Đảng

20/12/2018 | 10:05 AM

Xem với cỡ chữ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật trong Đảng, Huyện uỷ Bù Gia Mập (Bình Phước) đã chú trọng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Cấp uỷ và các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

Cùng với việc làm tốt công tác quán triệt Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại chi bộ, đảng bộ. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch số 15 ngày 18-3-2016 thực hiện Hướng dẫn số 20 ngày 12-01-2016 của UBKT Trung ương về “thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp”; Kế hoạch số 51 ngày 23-8-2017 về việc thực hiện Đề án 546 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.

Ban Chấp hành đã phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách từng địa bàn có trách nhiệm giám sát thường xuyên từng chi bộ, đảng bộ mình phụ trách, kịp thời báo cáo những vấn đề mới nảy sinh, vướng mắc. Trong thực hiện nhiệm vụ, hầu hết các cấp uỷ đảng đều nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm nên công tác kiểm tra, giám sát từng bước thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

Đối với thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhận thức rõ tác dụng của nhiệm vụ này là sớm phát hiện để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên và đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục những yếu kém rất hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tăng cường giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Theo tổng hợp kết quả công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, cấp ủy đã giám sát thường xuyên đối với 97 tổ chức đảng và 895 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã giám sát 11 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; việc xây dựng nông thôn mới; việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Huyện uỷ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bám sát mục tiêu, ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Trong giải quyết đơn thư tố cáo, Huyện uỷ đã nhận được 25 đơn thư, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 20 đơn; giải quyết dứt điểm 5 đơn thuộc thẩm quyền, không để những vướng mắc phát sinh thành điểm nóng, tạo bức xúc dư luận trong xã hội.  Qua giải quyết tố cáo đã kết luận rõ đúng sai nội dung đơn thư nêu và chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm 1 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ và các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên bằng các hình thức.

Huyện uỷ và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để UBKT các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. UBKT Huyện uỷ đã thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 4 đảng viên; giám sát thường xuyên 128 tổ chức đảng và 1.159 đảng viên. Kiểm tra 3 đảng viên và 1 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 5 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính 3 tổ chức đảng…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ huyện là những điểm nổi bật của Huyện uỷ Bù Gia Mập trong thời gian qua. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định, các văn bản của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt và các lĩnh vực. Hằng năm đều thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Đến nay, Huyện uỷ đã hoàn thành 70% chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2015-2020. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; hạn chế sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp pầhn xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giúp Đnảg bộ huyện Bù Gia Mập thực hiện thành công các nhiệm vụ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đề ra đến nay. Tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan và dần đi vào ổn định, phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác quản lý điều hành, thu chi ngân sách trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn tăng và vượt so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, nguồn vốn đầu tư tăng mạnh qua các năm, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Với việc quan tâm và tăng cường lãnh đạo công tác, kiểm tra giám sát, Huyện ủy Bù Gia Mập đã tăng cường và giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Đây là những nguyên nhân quan trọng giúp Huyện uỷ lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi đúng đắn, đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, giá trị nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị phục vụ nhân dân.

Đoàn KT-QP 778 tổ chức tặng quà các hộ S’tiêng nghèo huyện Bù Gia Mập.

Thu Hoài