Huyện Cờ Đỏ tăng cường kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở

04/08/2020 | 14:11 PM

Xem với cỡ chữ

Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, nên phát triển  kinh tế của huyện vẫn chủ yếu từ nông nghiệp, chính vì vậy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Tập trung nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; hình thành các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác xã chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mô hình du lịch sinh thái, dịch vụ, công nghiệp chế biến; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Cờ Đỏ.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm bám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện. Cùng với việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, cấp ủy đã chú trọng tới việc tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết các cấp. Hằng năm, qua kiểm tra, đánh giá việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết ở các tổ chức đảng trong Đảng bộ đều đạt hơn 98%. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy phân công các đồng chí Huyện ủy viên; các trưởng, phó phòng, ban của huyện về sinh hoạt định kỳ ở 79 chi bộ ấp, giúp chi bộ nâng cao công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tham mưu, giúp đỡ địa phương về phát triển kinh tế, xã hội. Hằng tháng, BTV Huyện ủy đều tổ chức đối thoại với BTV các cấp ủy cơ sở; riêng năm 2019, còn tổ chức đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ ấp để nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Đối với chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy, BTV Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở; định kỳ hằng quý nghe báo cáo và chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của UBKT và Cơ quan UBKT để định hướng kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã chủ động, tham mưu thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra.

Với những lĩnh vực trọng tâm đã lựa chọn, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần thắng lợi vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, với 15/15 chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt mức; trong đó chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đạt 160%, đưa huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn các tiêu chí của huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019 (sớm trước một năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra). Cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi được kết nối đồng bộ, hệ thống điện nước bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng sinh hoạt cho người dân trên toàn địa bàn. Huyện đã đầu tư xây dựng mới 10 nhà máy nước sạch nông thôn, tổng kinh phí đầu tư hơn 225 tỷ đồng, nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là 92,01%. Trong xây dựng giao thông nông thôn, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn huyện xây dựng mới 188 km đường giao thông nông thôn (đạt 251% chỉ tiêu so với nghị quyết); nâng cấp, sửa chữa 339 km đường bê tông, xây mới 122 cây cầu các loại, với tổng kinh phí 340 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 55,5 tỷ đồng. Cơ sở vật chất trường học được tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa, đã có 36/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Từ việc đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đời sống nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu/ người/ năm (tăng 24,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, UBKT các cấp cũng luôn chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiệm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, UBKT các cấp…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 219 tổ chức đảng, giám sát 228 tổ chức đảng (tăng 185 tổ chức) so với nhiệm kỳ trước. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu: Việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp; công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng,  chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tài chính đảng, thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí… Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng nào vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; 34 tổ chức đảng còn một số hạn chế, thiếu sót đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở rút kinh nghiệm.

Đối với UBKT các cấp đã kiểm tra 548 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 881 lượt tổ chức đảng và 15.790 lượt đảng viên về thu, nộp, sử dụng đảng phí (trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 13 tổ chức đảng và 567 lượt đảng viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên (trong đó có 1 Huyện ủy viên, 1 cấp ủy cơ sở). Kết luận, 4 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã kịp thời nhắc nhở rút kinh nghiệm; 10 đảng viên có vi phạm, phải xem xét thi hành xử lý kỷ luật 8 đảng viên. Giám sát thường xuyên 2.929 lượt tổ chức đảng, 22.523 lượt đảng viên về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thu, nộp và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 51 đảng viên (giảm 38 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: Khiển trách 34, cảnh cáo 4, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng12 trường hợp.

Qua nhiệm kỳ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Phát huy những kết quả đó, nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Cờ Đỏ tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Trọng Thành