Hòa Bình: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh văn minh, văn hóa công sở

31/07/2020 | 13:42 PM

Xem với cỡ chữ

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức chấp hành kỷ luật, tăng cường kỷ cương hành chính của mọi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; ngày 23-5-2014 Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị 29 - CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh văn hóa công sở.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 29, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, CCVC và người lao động, được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ. Cấp ủy các cấp xác định đây là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã đề ra và  đồng thời cũng là những việc làm thiết thực trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Chỉ thị 29 đã đạt được những kết quả tích cực: Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị 29.

Chấp hành thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được nội quy, quy định, quy chế làm việc chương trình kế hoạch công tác, rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản ban hành từng bước đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp; quản lý sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc của cơ quan đơn vị, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Qua đó, giúp cải thiện tác phong lề lối làm việc; thái độ hành vi giao tiếp, ứng xử của cán bộ với công dân chuẩn mực hơn; tiến độ trong giải quyết công việc nhanh gọn, đảm bảo đúng quy trình; hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng, tình trạng đi muộn về sớm. Đặc biệt tình trạng cán bộ, CCVC uống rượu bia vào buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính các ngày làm việc, trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn so với thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 29.

Việc tăng cường kỷ cương hành chính được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt bằng các giải pháp như: Nâng cao chất lượng công vụ một cách đồng bộ giữa các sở ngành, trong 5 năm đã tổ chức được 445 lớp bồi dưỡng về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng giải quyết công việc, xử lý tình huống hành chính. Hơn 95% cán bộ CCVC được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý. Ban hành, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chế độ làm việc, thực hiện dân chủ, chế độ chi tiêu, quản lý tài chính, tài sản... về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phân công rõ trách nhiệm của các địa phương, tổ chức đơn vị trong việc xử lý các nội dung có liên quan về thủ tục hành chính tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện. Giai đoạn 2015 - 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành được 205 quyết định và 7.786 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hành chính công của tỉnh đã được thành lập, 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 307 thủ tục hành chính; giải quyết liên thông các cấp là 33 thủ tục; cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 361 dịch vụ công mức độ 3 và 108 dịch vụ công mức độ 4.

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở từ tỉnh đến các cơ sở đã ban hành, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về việc đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen cao và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh và thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình hòa thuận, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền... gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”... Thực hiện việc nêu gương nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt của cán bộ, CCVC và nhân dân; kịp thời phê phán những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 29 được chú trọng, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 29 vào chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và UBKT các cấp. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 29, cấp ủy và UBKT tỉnh ủy đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 10 tổ chức đảng  và 14 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 29 được 127 tổ chức đảng và 90 đảng viên. Chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo tổ công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 29. Tổ công tác đã thực hiện được 72 cuộc kiểm tra tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh; Thanh tra tỉnh thực hiện được 111 cuộc thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật của các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và chuyển sang  kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29 - CT/TU và Kết luận số 82- KL/TU, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, các cấp ủy, đặc biệt là cấp cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29 - CT/TU, Kết luận số 82- KL/TU đồng bộ với Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, CCVC gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên.

Hai là, luôn xác định việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị, cán bộ, CCVC từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, CCVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên các cơ quan, tổ chức đơn vị, cán bộ, CCVC trong việc thực hiện các Chỉ thị 29 - CT/TU, Chỉ thị 26 - CT/TTg; tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm công vụ của cán bộ, CCVC, gắn với phòng chống tiêu cực, xóa bỏ nạn “tham nhũng vặt” nâng cao chất lượng, rút ngắn các thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện và có chế tài đủ mạnh với thái độ xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm để cảnh báo, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Bốn là, tiếp tục rà soát sửa đổi, kiến nghị loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Phát huy hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tổ chức thực hiện có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội các cơ quan báo chí tuyên truyền trong việc thực hiện chức năng giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo các quy định của Đảng  pháp luật của Nhà nước.

Đinh Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình