Hòa Bình: Chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

04/12/2019 | 14:58 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 120-QĐ/TW, ngày 19-7-2012 của Ban Bí thư về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 20-5-2013 của UBKT Trung ương hướng dẫn xây dựng Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ngày 10-10-2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy định số 10-QĐ/TU về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn kiện của cấp ủy và UBKT các cấp đã được phổ biến rộng rãi đến tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp đã trở thành nền nếp và có tác dụng tích cực trong việc công khai những kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nâng cao tính giáo dục trong Đảng, giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, định hướng dư luận và sự đồng thuận trong xã hội. Cán bộ, đảng viên các cấp trong Ngành Kiểm tra Đảng đã tích cực viết các tin, bài phản ánh những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở các địa phương, cơ quan, tổ chức trong toàn Đảng bộ tỉnh để gửi đăng trên Tạp chí Kiểm tra Trung ương, Báo điện tử và báo Hòa Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các trang thông tin khác...

Nhằm thực hiện tốt việc phổ biến tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng các văn bản để tổ chức thực hiện như: Ban hành Kế hoạch 26-KH/TU, ngày ngày 23-3-2016 về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; ban hành các quyết định về Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo; Báo Hòa Bình; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

UBKT Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp (BCĐPH) tuyên tuyền công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh uỷ; ban hành Quy chế phát ngôn, chỉ định người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐPH tuyên truyền để phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch tuyên truyền; đồng thời tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với cấp mình, ngành mình, định kỳ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên theo quy định.

Cấp ủy và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã thành lập Bộ phận tuyên truyền công tác  kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đã có 14/14 UBKT thành lập được Bộ phận tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đặc biệt Huyện uỷ Mai Châu đã thành lập BCĐ tuyên truyền của cấp mình.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã cung cấp thông tin đầy đủ về kết luận 20 kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy cho các cơ quan phối hợp tuyên truyền. Kịp thời thông tin cho báo chí sau các cuộc kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là các vụ việc đang được cán bộ, nhân dân quan tâm như: Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan tới vụ việc gian lận thi cử tại Kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hòa Bình năm 2017 và 2018; Vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người và Vụ trục lợi Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Các đồng chí là thành viên BCĐPH tuyên truyền của UBKT Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp gửi các tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải đáp các tình huống về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trên chuyên mục Hỏi - đáp của Báo Hòa Bình. Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền các cấp.

UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xác định rõ nhiệm vụ công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục xuyên suốt nhiệm kỳ. Do vậy bộ phận tuyên truyền các cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tuyên truyền có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Có thể khẳng định rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay việc thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, cấp ủy và UBKT các cấp trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đều bị xem xét, thi hành kỷ luật đảng được báo chí thông tin rộng rãi, nhờ đó đã có tác động tích cực trong việc cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo xây dụng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa chủ động, kịp thời; việc tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa thường xuyên; chưa có nhiều bài viết chuyên sâu có tính lý luận, tổng kết thực tiễn, những bài viết có tính chiến đấu cao, sắc bén về các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền của một số cán bộ ở cơ sở, số lượng, chất lượng tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền còn hạn chế; việc triển khai thực hiện quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các cấp có việc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ...

Từ thực tế nêu trên, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong những năm vừa qua, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo kết luận số 226 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 10 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT, Ban Tuyên giáo, các cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp có quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, sâu rộng các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong bối cảnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm.

Hai là, xây dựng kế hoạch toàn khóa, từng năm và tổ chức phối hợp tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong gắn với chủ đề hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Định hướng dư luận kịp thời, đúng đắn trên quan điểm, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế họach tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Ba là, chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hay của UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Bốn là, xác định việc tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, thường xuyên, liên tục. Do đó UBKT các cấp cần thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan liên quan, bám sát Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ; các văn bản có liên quan của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Năm là, định kỳ hằng bố trí kinh phí tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên tuyên truyền các cấp đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ.

Sáu là, UBKT các cấp tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí đăng tải kịp thời các thông tin, kết luận của UBKT các cấp sau các kỳ họp theo đúng Quy định số 10-QĐ/TU và Công văn số 358-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, coi đó là một trong những tiêu chí xem xét thi đua, khen thưởng hằng năm./.

Hoàng Văn Đức,  

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình