Hiệu quả từ thực hiện Đề án về công tác kiểm tra, giám sát

12/06/2019 | 07:34 AM

Xem với cỡ chữ

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ Kinh Môn (Hải Dương) đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Kinh Môn giai đoạn 2015-2020”. Đây là lần đầu Huyện uỷ có một Đề án chuyên biệt để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu, hiệu quả đề ra.

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng chấp hành quy định Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy  mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng chấp hành quy chế làm việc của cấp uỷ, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ổn định, vững mạnh.

Huyện Kinh Môn đang phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết: Sau khi Đề án được ban hành, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ ngày càng đi vào nền nếp. Số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; qua kiểm tra, giám sát nếu phát hiện vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì các tổ chức đảng và đảng viên đều bị xử lý nghiêm túc. Vì vậy, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên giảm; không có đơn, thư khiếu nại kỷ luật đảng.

Đặc biệt, Kinh Môn là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp, dự án lớn như Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Hoà Phát… Bên cạnh đó, với điều kiện địa lý và thiên nhiên ưu đãi, Kinh Môn còn là huyện có nhiều đặc sản nông nghiệp như: Cây hành, cây tỏi, sắn dây… Vì vậy, bên cạnh việc đem lại các lợi ích trong phát triển kinh tế thì nhiều vấn đề nan giải mà cấp uỷ và chính quyền địa phương phải giải quyết như: Quản lý về môi trường, quản lý đất đai, tình trạng bến bãi khai thác than trái phép, việc dồn điền đổi thửa trong sản xuất đất nông nghiệp… Để ổn định tình hình từ cơ sở, Huyện uỷ phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện uỷ sâu sát và thường xuyên nắm bắt tình hình tại địa bàn phụ trách. Ban Chấp hành Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị trong các kỳ họp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát các Đảng uỷ xã như việc xây dựng và ban hành nghị quyết; khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra, giám sát, nếu địa bàn nào không có chuyển biến theo yêu cầu, Huyện uỷ thường xuyên nhắc nhở và có hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Sau 2 năm thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện không ngừng được nâng lên. UBKT Huyện uỷ đã phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực, chủ động hướng dẫn thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo cấp uỷ, chi bộ cơ sở kịp thời bổ sung việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện chương trình hằng năm. Đồng thời, cấp uỷ và UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Số lượng chỉ tiêu trong chương trình từng năm bằng và tăng so với chỉ tiêu của năm tương ứng trong chương trình toàn khóa; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế. So với chỉ tiêu toàn khoá, cấp uỷ, UBKT cấp huyện và cơ sở, chi bộ và các ban xây dựng Đảng của huyện kiểm tra được 513/651 tổ chức đảng (đạt 78,8%), 269/472 đảng viên (đạt 57%), giám sát 253/421 tổ chức đảng (đạt 60,1%), 250/322 đảng viên (đạt 77,64%). Trong đó, UBKT Huyện uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên; UBKT cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 chi bộ và 8 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình và nguyên tắc, phát huy vai trò, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả, hồ sơ chặt chẽ. Huyện uỷ đã kết hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ và gắn với trách nhiệm của đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách đảng bộ. UBKT Huyện uỷ đã kiểm tra công tác tài chính của Văn phòng Huyện uỷ. Và cũng là lần đầu UBKT Huyện uỷ giám sát chuyên đề 1 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và 2 Huyện uỷ viên, 6 UBKT cơ sở… Đồng thời, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận của Huyện uỷ đã tăng cường công tác kiểm tra đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, đã kiểm tra 108 tổ chức đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời, đúng thẩm quyền; việc giải quyết tố cáo bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, không tái tố. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thận trọng, bảo đảm phương châm, phương hướng, đúng người, đúng khuyết điểm, không có khiếu nại, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Số lượng đảng viên bị kỷ luật nặng không nhiều, có 9/83 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng (chiếm tỷ lệ 10,8%); số tổ chức đảng bị kỷ luật không tăng. Tuy nhiên, số đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về chính sách, dân số, kế hoạch hoá gia đình (sinh con thứ 3) chiếm tỷ lệ cao (50/83 đảng viên bị kỷ luật, chiếm tỷ lệ 60,2%).

Với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát qua xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Kinh Môn giai đoạn 2015-2020”, Huyện ủy Kinh Môn đã bước đầu đạt được nhiều kết quả thiết thực, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng giúp cấp uỷ và chính quyền huyện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn nhiệm kỳ 2015-2020; năm 2017, huyện Kinh Môn đạt chuẩn huyện nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; cấp uỷ và chính quyền các cấp đang quyết tâm và nỗ lực hoàn thành kế hoạch đưa huyện Kinh Môn trở thành thị xã vào năm 2020./.

An Bình