Hiệu quả từ cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

12/03/2019 | 09:10 AM

Xem với cỡ chữ

Từ một chỉ thị...

Xuất phát từ tình hình thực tế công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh; tháng 3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tố chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế như : Các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chưa toàn diện và đồng bộ, nhất là cấp ủy cơ sở. Công tác tham mưu, đề xuất của UBKT với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng chưa toàn diện, kịp thời. UBKT xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát thực tế; chưa tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận quan tâm. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; chưa chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra... Chỉ thị nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa được đầy đủ; công tác tham mưu của UBKT các cấp còn hạn chế, chưa kịp thời; sự phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiếm tra, giám sát chưa thường xuyên; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cấp cơ sở còn yếu.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Xác định kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm chỉnh phục tùng kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ...; những nơi có dấu hiệu ban hành các văn bản trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong cơ quan đảng, chính quyền, các đoàn thể về phẩm chất đạo đức, phong cách và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

... đến tổ chức thực hiện

Từ chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ dựa vào tình hình thực tế và  nhiệm vụ chính trị của địa phương tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm với những nhiệm vụ mục tiêu cụ thể; xây dựng và tổ chức thực hiện có kết quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT. Kết quả từ đấu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến giữa năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 4.376 tổ chức đảng và 3.027 đảng viên (cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát 2.011 tổ chức đảng và 2.332 đảng viên); thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng và 485 đảng viên (cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng và 348 đảng viên). Kết quả kiểm tra, giám sát cao hơn hẳn so với nửa nhiệm kỳ trước, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Riêng trong năm 2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra được 228 tổ chức đảng và 608 đảng viên (trong đó có 290 cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời làm tốt nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra tổ chức dảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng (UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng). Qua kiểm tra kết luận 9 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật và đã đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 38 đảng viên (có 26 cấp ủy viên các cấp); trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 3 đảng viên, trong đó có 1 Tỉnh ủy viên và 2 Đảng ủy viên cơ sở. Qua kiểm tra kết luận 34 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên, trong đó có 4 cấp ủy viên các cấp.

Điểm nổi bật là, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp thời gian qua được nâng lên rõ rệt. Nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, đảng viên và quần chúng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có sự chuyển biến tích cực các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và được dư luận quan tâm như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, kê khai tài sản...; tỷ lệ cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát chiếm 54,62%; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên các cấp chiếm 70,37% trong tổng số đảng viên được kiểm tra; kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác kiện toàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có được kết quả bước đầu đó, trước hết là từ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để cấp ủy, UBKT các cấp coi đó làm “cẩm nang” để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nâng lên rõ rệt. UBKT các cấp được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra được chú trọng.

Từ những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nửa nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Thực tế cũng cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Ngọc Phương