Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

24/03/2020 | 08:15 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ, 37 chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp với 6.742 đảng viên. Năm 2019, huyện Thanh Liêm đạt và vượt mức kế hoạch 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, về đích trước 2 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra. Đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố và nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện.

Huyện y Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII, tháng 7/2019.

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo yêu cầu tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với các chi bộ, đảng bộ, cấp ủy viên, đảng viên ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 8 tập thể có biểu hiện yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau kiểm điểm, nhiều tập thể có sự chuyển biến rõ nét, có đơn vị đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nỗ lực vươn lên trở thành đơn vị được xếp vào những đơn vị dẫn đầu của huyện năm 2019.

Bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hình của địa phương, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo sâu sát trong từng lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò của công tác kiểm tra, giám sát Cụ thể, hiện nay huyện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như: Khu vực Tây Đáy của huyện là vùng trọng điểm khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, có 6 nhà máy sản xuất xi măng, 2 nhà máy xử lý rác thải cùng nhiều cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, các cầu cảng, máng rót, với hàng nghìn phương tiện cơ giới chuyên dùng, đã ảnh hưởng rất lớn tới môi trường trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, do phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn nên diện tích đất nông nghiệp giảm dần đã làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, lao động và thu nhập của người lao động; một số cán bộ, đảng viên đã bị tác động của nền kinh tế thị trường... Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động đưa công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đối với tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 3 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng và 20 đồng chí là cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý, với các nội dung: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 2-2-2017 của Tỉnh ủy và Thông tri số 21-TTr/HU ngày 6-1-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội... Thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường đối với 17 các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện quản lý. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kiện Khê về việc lãnh đạo duy trì và thực hiện Quy chế làm việc; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy, Đảng bộ thị trấn; việc lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; việc thực hiện các quy định của Đảng về giữ gìn đạo đức lối sống...

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường công tác giám sát. Trong năm đã tiến hành 2 cuộc giám sát đối với 8 tổ chức đảng và 31 đồng chí cấp ủy viên, trong đó có 3 đồng chí huyện ủy viên, 19 đồng chí đảng ủy viên, 9 đồng chí chi ủy viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự... Sau khi kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận và yêu cầu các cáp ủy được kiểm tra, giám sát có khuyết điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy và các ngành chức năng đôn đốc giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện thông báo kết luận kiểm tra giám sát. Vì vậy, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy, đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng; qua kiểm tra kết luận: 1 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, 1 tổ chức đảng vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 1 tổ chức đảng đang thực hiện quy trình kiểm tra. UBKT các cấp đã kiểm tra 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 3 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kết luận có 5 đồng chí có vi phạm,  đã thi hành kỷ luật 2 đồng chí bằng hình thức cảnh cáo; đang thực hiện quy trình kiểm tra đối với 3 đồng chí. Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã vận dụng tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo điều kiện cho đảng viên vi phạm sửa chữa, khắc phục vi phạm.

Cùng với việc chỉ đạo UBKT Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, cấp ủy cơ sở củng cố và kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ ở cơ sở bảo đảm sự đồng thuận cao trong tổ chức đảng và nhân dân; chỉ đạo UBKT Huyện ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

Một nội dung được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao là kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của huyện và cơ sở. Huyện ủy Thanh Liêm xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện là một giải pháp quan trọng để duy trì và phát triển phong trào chung của huyện. Do vậy, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của huyện và cơ sở do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm Tổ trưởng.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra thường xuyên và đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 16 tổ chức. Các cá nhân, tổ chức có vi phạm, khuyết điểm đều được lập biên bản, báo cáo Thường trực Huyện ủy. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh đối với 6 đồng chí; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đồng chí Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Liêm Cần. Do vậy, cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan, đơn vị làm việc có hiệu quả hơn, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật đi vào nề nếp. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sâu sát ở cơ sở; tăng cường kiểm tra đốn đốc, chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm từng công việc...

Từ kết quả thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Thanh Liêm có thể khẳng định: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện... Do nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Thu Hoài