Hạ Long: Tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị

04/10/2018 | 07:19 AM

Xem với cỡ chữ

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tập trung ba khâu đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng đô thị thông minh... là những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay.

Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế là vị trí trung tâm, động lực của tỉnh và vùng Duyên hải Bắc Bộ, trong những năm qua, thành phố Hạ Long luôn chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch và hội nhập quốc tế gắn với kinh tế biển và vịnh Hạ Long Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Kinh tế phát triển, tăng trưởng cao, bình quân 14,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng; từ năm 20115 đến nay, Hạ Long đón 17,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 26,9 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách tăng cao, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2 năm 2016 - 2017 đạt trên 38,6 nghìn tỷ đồng... Văn hóa xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Môi trường, đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, tạo bước đột phát trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Năm 2017, Hạ Long đã vươn lên dẫn đầu 14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính...

Để có được những thành quả trên, Đảng bộ thành phố đã bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp, thống nhất từ thành phố đến cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Hạ Long đã chú trọng tập trung triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 của Tỉnh ủy và Đề án 25 của thành phố: Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý các cấp; thành lập Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy một số đơn vị sự nghiệp. Qua đó, thành phố đã tinh giản được 51 vị trí biên chế việc làm; các phường tinh giản được 7 vị trí biên chế. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng sau khi sắp xếp lại mô hình hoạt động của các đơn vị. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong 3 năm từ 2015 đến 2017, Đảng bộ thành phố đã phát triển được 1.109 đảng viên mới. Quan tâm phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, từ năm 2015 đến nay đã kết nạp 10 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra: Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bảo đảm không trùng lặp về nội dung, đối tượng (năm 2017 đã giảm 9 cuộc so với năm 2016). Trong quá trình triển khai, thường xuyên điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay, UBKT Thành ủy đã hoàn thành 33/52 cuộc. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trên cơ sở bám sát vào các nội dung chỉ đạo của Thành ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 28, cảnh cáo 6, khai trừ 18 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt 6 đảng viên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai 18 cuộc thanh tra/18 đơn vị; ban hành kết luận thanh tra 15 cuộc, có 8 đơn vị vi phạm, xử lý thu hồi 2,7 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước; xử lý kỷ luật 2 cá nhân. Bên cạnh đó, chỉ đạo ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát và công tác nội chính; chuẩn bị chu đáo nội dung, thành phần làm việc với 42 đoàn kiểm tra, giám sát, làm việc của Trung ương và tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường; chủ động phòng ngừa thông qua xây dựng tổ chức, cơ chế theo hướng minh bạch hóa, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập. 

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay là đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án 25 của thành phố: Hạ Long đã tích cực rà soát sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế; trong đó tập trung giảm đầu mối tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, chính quyền của thành phố. Các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được hợp nhất theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn từ nay đến năm 2020, Đảng bộ thành phố Hạ Long sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 31-3-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các quy định về giám sát tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản; Quy định về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Thành ủy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; tăng cường giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Hai là, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2018 - 2020 gắn với quy hoạch cán bộ được phê duyệt, góp phần chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên mới, nhất là thành lập tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước.

Ba là, triển khai đồng bộ công tác, kiểm tra, giám sát, thanh tra: Tiếp tục xây dựng và lựa chọn chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra bám sát vào nhiệm vụ, tình hình và đặc điểm thành phố; chỉ đạo các tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề có chiều sâu theo lĩnh vực công tác; chủ động kiểm tra, giám sát việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra từ thành phố đến cơ sở; thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp, quy định về kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản.

Bốn là, đẩy mạnh công tác dân vận: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân, chủ động thông tin hai chiều, nắm, phát hiện tình hình từ cơ sở; tham gia vận động, thuyết phục và giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước... Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi ủy, chế độ hội ý thường trực cấp ủy./.

Hải Hà - Lưu Hồng Chinh, Học viện Chính trị Quốc Phòng