Gia Lai Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

17/01/2020 | 11:47 AM

Xem với cỡ chữ

Nhân dịp xuân mới và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Kiểm tra về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trước thềm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,79%, vượt nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54,4 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với năm 2015. Trong sản xuất nông nghiệp, Gia Lai đã dần hình thành sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; trên địa bàn tỉnh hiện có 165 cánh đồng lớn với tổng diện tích 8.840,93 ha của 3.607 hộ dân và 8 doanh nghiệp; 3 vùng liên kết sản xuất rau an toàn, 1 vùng liên kết sản xuất bơ tiêu chuẩn VietGAP. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt; dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn NTM, tăng 11 xã so với mục tiêu đề ra; tổng số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM lũy kế đến năm 2020 là 5 đơn vị (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Kbang và Đak Pơ); số làng đạt chuẩn NTM là 83 làng theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-02-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 79,26% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa, ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 60,16% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 54,42% tuyến đường trục chính nội đồng giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Hơn 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được định canh, định cư ổn định. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015, dự kiến giảm còn dưới 5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 10%; đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo và khó khăn về nhà ở là gia đình chính sách. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân đạt 23%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 22%/năm. Chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch của tỉnh ngày càng phong phú hơn. Nổi bật như Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, Lễ hội Hoa Dã Quỳ - Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Ngày hội Du lịch huyện Kbang; ngày hội Hoa Muồng vàng ở huyện Chư Prông... Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt đề án bổ sung khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia... Giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực văn hóa xã hội khác tiếp tục phát triển.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động phòng ngừa đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai với quyết tâm chính trị cao, gắn chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, gần cuối nhiệm kỳ, Gia Lai đã thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm tăng bình quân 5,51%, vượt chỉ tiêu đề ra; đến cuối năm 2019, tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 1.626/1.626, chiếm tỷ lệ 100%; chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy là 1.297/1.626...

Những kết quả ấn tượng đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Gia Lai từ đầu nhiệm kỳ đến nay có có sự đóng góp hết sức quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh việc tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát các nội dung gắn với việc thực hiện 3 đột phá chiến lược đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn… Đã chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định. 

Nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Việc xử lý kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm minh. Về phương pháp, quy trình có nhiều đổi mới, chất l­ượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng b­ước được nâng lên. Đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm với thái độ kiên quyết, nghiêm minh, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cấp ủy, tổ chức đảng là tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp cũng phải nhằm phục vụ cho nhiệm vụ này. Đảng bộ tỉnh xác định cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. 

UBKT các cấp phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và phải tiến hành xem xét, kết luận kịp thời, không để kéo dài; tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự đại hội mà còn đủ thời gian xem xét, giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó phải tập trung hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp còn có trách nhiệm tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu; tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới. Khối lượng công việc rất nhiều, trọng trách lớn nên đòi hỏi UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp trước thềm năm mới Canh Tý 2020 và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua Tạp chí Kiểm tra, cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai kính chúc đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới!

Phan Tấn Tu (thực hiện)