Duy Tiên kiểm tra, giám sát góp phần vào giải phóng mặt bằng

03/08/2020 | 13:11 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy quan tâm chỉ đạo, coi đây là một chức năng lãnh đạo nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả, đúng mục tiêu.

Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, UBKT cấp trên như: Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý; Quy chế phối hợp giữa UBKT Thị ủy với các ban xây dựng Đảng, cơ quan khối nội chính thị xã. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ giám sát thường xuyên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. UBKT Thị uỷ ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, mẫu nghiệp vụ hướng dẫn cơ sở. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm nội dung có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; công tác quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong xây dựng cơ bản; thực hiện các chính sách xã hội, kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Thị ủy với HĐND, UBND thị xã, các ban xây dựng Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật… góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với mục tiêu xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kì 2015-2020 đã xác định 3 khâu đột phá, trong đó tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. BTV Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 02, ngày 25-8-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác GPMB các dự án trên địa bàn và các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo đối với từng dự án cụ thể.

Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Ủy viên BTV, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên cho biết: Cùng với việc tập trung lãnh đạo quyết liệt, BTV Thị ủy cũng đã tăng cường, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công tác GPMB nhằm đánh giá kết quả, trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có).

Điển hình như, năm 2017, qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị của BTV Thị ủy, các thông báo kết luận của BTV Thị ủy về công tác quản lý đất đai, GPMB các dự án trên địa bàn thị xã đối với BTV Đảng ủy các xã: Duy Minh, Duy Hải, Đọi Sơn, Bạch Thượng, Yên Nam, Châu Giang, Tiên Ngoại, Mộc Bắc, bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, công tác GPMB chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; còn có cán bộ, đảng viên vi phạm Luật Đất đai; một số dự án GPMB trên địa bàn các xã còn vướng mắc, chậm được tháo gỡ; việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở một số xã chưa kịp thời, biện pháp xử lý chưa quyết liệt, triệt để; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên về công tác quản lý đất đai, GPMB, chấp hành Luật Đất đai và GPMB ở các đơn vị còn hạn chế…

BTV Thị ủy yêu cầu: Các xã cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quản lý đất đai và công tác GPMB trên địa bàn; nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai và công tác GPMB. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thị xã trong việc xử lý những vi phạm, khắc phục hậu quả và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai  đúng pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên về công tác quản lý và chấp hành Luật Đất đai, công tác GPMB trên địa bàn, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác quản lý đất đai; kịp thời uốn nắn những sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Hay qua kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 21-4-2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác GPMB các dự án trên địa bàn Thị xã đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, BTV Thị ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế dẫn đến công tác GPMB phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội còn chậm tiến độ, đồng thời yêu cầu có các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát nói chung, kiểm tra, giám sát GPMB nói riêng đã góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kim tra 324 lượt t chức đảng; giám sát 311 lượt tổ chức đảng và 341 đảng viên, tăng 234 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là kiểm tra 3 cuộc đối với 16 tổ chức đảng và 16 đảng viên (có 8 Đảng ủy viên) về thực hiện thông báo kết luận của cấp ủy, UBKT cấp trên về xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đt đai; công tác GPMB, quản lý đu tư xây dựng các dự án; 2 cuộc kim tra 9 tổ chức đảng về chính sách xã hội; 1 cuộc kim tra 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên thuộc diện BTV Thị uỷ quản lý về kê khai tài sản, thu nhập. UBKT các cấp kiểm tra 9 tổ chức đảng 33 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 5 tổ chức đảng và 14 đảng viên có vi phạm; kiểm tra 265 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 152 lượt tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra 16 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, 208 lưt tổ chức đảng và 7.855 lượt đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát chuyên đề đi với 213 tổ chức đảng và 464 đảng viên (tăng 78 t chức đảng và 220 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc giải phóng mặt bằng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng 25 dự án với diện tích hơn 212 ha, quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã. Duy Tiên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Nam vào năm 2017, và được công nhận trở thành thị xã từ 1-1-2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 14,98%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người, vượt chỉ tiêu Đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, đến năm 2020 giá trị công nghiệp, xây dựng 72,8%, dịch vụ, thương mại 25,22%, nông nghiệp, thủy sản 1,98%./.

Trọng Đức