Công tác nhân sự góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp

28/07/2020 | 13:36 PM

Xem với cỡ chữ

Việc lựa chọn, chuẩn bị nhân sự đại hội là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác định rõ trách nhiệm và yêu cầu quan trọng này, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự đại hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức trước ngày 15/10/2020.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với BTV Tỉnh uỷ Lạng Sơn về kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/10/2019 về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; chủ động phòng ngừa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đồng thời, Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong tháng 6 tiến hành tổng kết công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; tháng 7 tiến hành thực hiện quy trình nhân sự (5 bước) tái cử cấp uỷ và lần đầu tham gia cấp uỷ; tháng 8 xây dựng và hoàn thiện Đề án nhân sự trình xin ý kiến Trung ương xem xét, phê duyệt theo quy định. Về số lượng, cấp uỷ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 53 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là 15 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 36 đồng chí.

Để chủ động về công tác nhân sự, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp cấp uỷ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, cho ý kiến đối với đề án nhân sự cấp uỷ, UBKT cấp huyện và tương đương về số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, số dư cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, UBKT của các cấp uỷ trực thuộc… Hiện nay, các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã phê duyệt xong đề án nhân sự các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số dư, việc đổi mới cấp uỷ theo quy định; quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và cấp uỷ cấp trên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ sau đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban bành Nghị quyết số 123-NQ/TU ngày 3/6/2020 về việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với các chủ trương: Điều động, luân chuyển một số cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời cho chủ trương thực hiện quy trình nhân sự các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, trên cơ sở đó để các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc thực hiện quy trình nhân sự cấp uỷ cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Đảng trong công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử tại đại hội. Theo kế hoạch dự kiến trước ngày 1/7/2020 sẽ hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp uỷ, các chức danh chủ chốt của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự cấp uỷ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nghiên cứu, ban hành hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp uỷ xem xét, giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ theo quy định. Chỉ đạo thống kê số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đăng ký nguyện vọng nghỉ hưu, nghỉ chờ hoặc bố trí công tác khác theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương; đến nay đã có 33 đồng chí đăng ký (nghỉ hưu trước tuổi: 31/33 đồng chí; đề nghị tiếp tục bố trí công tác khác cho đến hết nhiệm kỳ HĐND, Hội Cựu chiến binh huyện: 2/33 đồng chí).

Cùng với chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tổng số đơn thư tiếp nhận ở cấp tỉnh là 10 đơn, trong đó có 8 đơn thư nặc danh; 1 đơn thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giải quyết; chuyển ban thường vụ cấp huyện giải quyết 1 đơn. Cấp huyện và cơ sở tiếp nhận 36 đơn thư, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết có 18 trường hợp; 11 đơn không đủ điều kiện xem xét, giải quyết (8 đơn nặc danh, 1 đơn đề nghị, 2 đơn người tố cáo xin rút); 7 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn cho biết: Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện đúng theo tiến độ của Trung ương và kế hoạch của địa phương; trong đó Tỉnh uỷ quan tâm đến hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình thực hiện. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ cơ sở đến tỉnh đều đồng thuận trong công tác chuẩn bị nhân sự, việc thực hiện luân chuyển cán bộ và chủ trương cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Mặc dù tỉnh đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhưng chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa tạo được sự quyết liệt trong việc đổi mới đố với cán bộ cấp cơ sở.

Đến hết ngày 5/6/20202, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã có 729/744 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ 97,98%; và 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đã tổ chức đại hội. Công tác bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT tại đại hội được thực đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và bảo đảm số dư theo quy định. Số trúng cử vào ban chấp hành khoá mới hầu hết đúng theo phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đại hội trực tiếp bầu cử bí thư đảng uỷ cơ sở được thực hiện đúng quy trình, quy định; kết quả giới thiệu nhân sự bí thư cấp uỷ tại đại hội và kết quả bầu cử tại đại hội đều đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt, các đồng chí được bầu trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Thực hiện thí điểm một số chủ trương

Tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện thí điểm một số chủ trương, như: Bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; bầu bí thư cấp uỷ trực tiếp tại đại hội… đều cho kết quả bước đầu tích cực. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã thống nhất chỉ đạo thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện. Đến nay, đã có 38/2000 xã thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, phấn đấu đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện tại 1/3 số xã trên toàn tỉnh.

Về chủ trương cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Hiện nay, Lạng Sơn có đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ không là người địa phương; đối với cấp huyện có 7/11 đơn vị bí thư cấp uỷ không là người địa phương; 8/11 đơn vị chủ tịch UBND cấp hyện không là người địa phương.

Trong nhiệm kỳ trước (2015-2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đã thực hiện chủ trương thường trực cấp uỷ tỉnh không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh cán bộ chủ chốt. Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; 1 Phó Bí thư Tỉnh uỷ là Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, Lạng Sơn còn 1 đồng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh; chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đang thực hiện các bước kiện toàn.

Về chủ trương bầu bí thư cấp uỷ trực tiếp tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn xác định đây là chủ trương đúng nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng và đã được thí điểm thực hiện tại một số nhiệm kỳ trước đây. Tuy nhiên, chưa có sự tổng kết để nhân ra diện rộng, mà chủ yếu dừng ở việc thí điểm, và cần được thực hiện thận trọng, chỉ thực hiện ở những nơi cấp uỷ đoàn kết, nhân sự cấp uỷ có năng lực, uy tín cao. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định lựa chọn 1/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ để thực hiện thí điểm chủ trương này. Đối với cấp cơ sở, các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, lựa chọn thực hiện tại 11/300 đảng bộ cơ sở, đến nay đã có 6 đảng bộ đại hội, kết quả 6/6 đảng bộ thực hiện bầu bí thư cấp uỷ tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Nhân sự cấp uỷ đại hội khoá mới là lực lượng quyết định đến sự thành công trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về nhân sự đại hội, các cấp uỷ còn phải chủ động làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đối với cán bộ chủ chốt nhằm bảo đảm việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự vào cấp uỷ khách quan, dân chủ, bảo đảm chất lượng, lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác các trọng trách được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng.

Từ thực tiễn quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có công tác chuẩn bộ tốt nhân sự đại hội, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng:

Một là, cần chủ động triển khai sớm việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc, giải quyết, tháo gỡ khó khăn của các cấp uỷ trực thuộc, nhất là cấp cơ sở; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hai là, các văn kiện trình đại hội phải được thực hiện công phu, kỹ lưỡng tiếp thu tối đa trí tuệ của tập thể và tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân; kịch bản điều hành, các tài liệu phục vụ đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn chủ tịch và các cơ quan giúp việc của đại hội. Phải làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, cả về nội dung và công tác chuẩn bị nhân sự, lựa chọn được cán bộ có năng lực, uy tín, phẩm chất, đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình nhân sự theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử.

Ba là, trong điều hành thảo luận, phải thực sự phát huy dân chủ, dành thời gian hợp lý, gợi ý những vấn đề quan trọng cần tập trung thảo luận, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, tạo được không khí sôi nổi, dân chủ trong thảo luận. Quản lý chặt chẽ quá trình tổ chức đại hội, nhất là thời điểm thực hiện công tác bầu cử; phổ biến, quán triệt sâu sắc Quy chế bầu cử trong Đảng.

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính tị, trật tự an toàn xã hội, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội./.

Thu Hoài