Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng nông thôn mới thành công ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình)

21/02/2019 | 16:52 PM

Xem với cỡ chữ

Huyện Yên Khánh, Ninh Bình là huyện có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và là vùng trọng điểm lúa của tỉnh Ninh Bình. Trong những năm qua, Yên Khánh trở thành một trong những địa bàn có thế mạnh về sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật chủ đạo và được UBND tỉnh Ninh Bình chọn làm huyện điểm xây dựng nông thôn mới.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2018, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã đạt 9/9 tiêu chí, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND, và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, các phòng ban chuyên môn đã ban hành nhiều các văn bản về xây dựng NTM. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong quá trình thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình, nhằm các chủ trương, chính sách xây dựng NTM được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Do vậy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có trọng tâm trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2010 đến năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 33 tổ chức, 53 đảng viên và giám sát 27 tổ chức, 43 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bàn, quyết định những công việc, trong việc huy động và sử dụng nguồn lực của nhân dân; việc bố trí và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh… Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm được tình hình; những kiến nghị, đề xuất của các xã, từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng địa phương; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân thực sự là chủ trong xây dựng nông thôn mới và củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên cơ sở chỉ rõ các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nhiều Nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, như Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 6-3-2012 về xây dựng nông thôn mới huyện Yên Khánh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 03, ngày 28-6-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy, góp phần quan trọng để huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM.        

Nhờ vậy, sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển toàn diện, nông thôn được quy hoạch phát triển theo hướng văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị; cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả sản xuất, đời sống của nhân dân; sản xuất phát triển, an sinh xã hội được quan tâm. Các giá trị văn hóa truyền thống bảo tồn phát huy, môi trường ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, dân chủ từ cơ sở ngày càng được nâng cao, nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật tương đối nhanh; công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội được tập trung thực hiện; hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tổ chức quy hoạch và tổ chức thực hiện; sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch; sản xuất nông nghiệp phát triển thao hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao.

Tốc độ kinh tế hằng năm đạt 26,6%; cơ cấu kinh tế 03 nhóm cơ bản; nông nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản - dịch vụ có sự dịch chuyển đáng kể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 7.671, 9 tỷ đồng so với 2011. Công tác giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, đến nay có có 60/61 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 17 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 2 lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh, duy trì tốt việc tiêm chủng mở rộng tất cả xã, phường, thị trấn. Công tác giảm nghèo luôn được huyện quan tâm, chú trọng và quyết tâm thực hiện hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống đến mức thấp nhất; tỉ lệ hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện còn 1,36%. Tiêu chí về NTM của Bộ Nông Nghiệp phát triển nông thôn gồm: Thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội cả 4 tiêu chí cơ bản huyện đều đạt; quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa- giáo dục, môi trường huyện đều đạt theo yêu cầu. Những kết quả trên đã giúp huyện Yên Khánh đạt huyện chuẩn NTM, trở thành huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Ninh Bình.

Có thể thấy kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng của UBKT Huyện uỷ Yên Khánh đã góp phần tích cực vào thành công chương trình xây dựng NTM của huyện. Bên cạnh việc trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát các chương trình NTM, UBKT Huyện uỷ Yên Khánh đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng NTM, bảo đảm theo yêu cầu, mục tiêu của Chương trình. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện nghiêm và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ đảng; hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương theo nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra.

Với những kết quả đạt được, UBKT Huyện ủy đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng hằng năm, trong đó năm 2013 và năm 2017, UBKT Huyện ủy Yên Khánh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; được UBKT Tỉnh uỷ Ninh Bình đánh giá là đơn vị xuất sắc trong làm tốt công tác kiểm tra, giám sát./.

Phương Thúy