Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương

19/11/2020 | 15:47 PM

Xem với cỡ chữ

Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhân tố bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng... được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát: “...Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ..., công khai kết quả xử lý...”.

Thực hiện chủ trương trên, trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm và có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng lãng phí; đạt được kết quả quan trọng, như: Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết, quy định của Trung ương, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ đạo, xây dựng chương trình và triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết và ban hành Kết luận “tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp thực tiễn, giúp cho các tổ chức đảng chủ động thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Thường xuyên chỉ đạo UBKT phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra đối với 7.090 tổ chức đảng và 41.652 đảng viên (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 22 tổ chức), trong đó đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp 2.164 đảng viên. Tiến hành giám sát chuyên đề 4.901 tổ chức đảng và 36.429 đảng viên (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám giát 22 tổ chức). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 193 đảng viên (tăng 216%), trong đó có 14 cấp ủy viên các cấp (UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 6 đảng viên); qua kiểm tra đã kết luận 74 đảng viên có vi phạm, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng (tăng 120%). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 4198 tổ chức đảng (tăng trên 159%); kiểm tra tài chính đảng và thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí 3.951 tổ chức (tăng 248%). Giám sát chuyên đề 4.143 tổ chức đảng (tăng 288%), trong đó UBKT Đảng ủy Khối giám sát 20 tổ chức; giải quyết tố cáo 12 tổ chức đảng và 104 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 17 đảng viên và 1 tổ chức. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận và xử lý kỷ luật 661 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 551, cảnh cáo 72, cách chức 13, khai trừ 25 (có 13 trường hợp xử lý bằng pháp luật); kỷ luật 16 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 14, cảnh cáo 2.  

Quan điểm, phương pháp, phương châm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được quan tâm, đổi mới không có “vùng cấm”; kết luận xem xét, đánh giá, xử lý đúng người, đúng lỗi phạm, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học cho quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ ở các tổ chức đảng. Đồng thời góp phần ổn định tình hình ở nhiều đơn vị, giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao hơn trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ. Thực tế chứng minh các tổ chức được kiểm tra trong nhiệm kỳ qua sau đó đều được củng cố vững mạnh hơn. Nội dung kiểm tra, giám sát đã quan tâm đến lĩnh vực khó đó là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ...

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng chưa thật đầy đủ, cá biệt vẫn còn tư tưởng cho rằng công tác kiểm tra, giám sát là của riêng UBKT các cấp, nên chưa thấy hết trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu, chỉ tập trung vào công tác chuyên môn. Việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch ở một số đảng ủy, UBKT còn chậm, nội dung dàn trải, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phương pháp lúng túng (nhất là cấp cơ sở và chi bộ); chất lượng, hiệu quả chưa cao, cá biệt còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, nhất là khi kiểm tra, xử lý các vấn đề có liên quan đến những đảng viên có chức, có quyền. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm, chậm khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra làm ảnh hưởng đến hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, nhất là đối với cấp ủy viên cùng cấp, chất lượng còn hạn chế, trong khi đó dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở một số lĩnh vực chưa giảm, có biểu hiện phức tạp, tinh vi hơn. Chưa làm tốt việc giám sát chuyên đề tổ chức đảng cấp dưới gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc chưa được quan tâm đúng mức; chức danh, vị trí việc làm của ủy viên UBKT các cấp chưa rõ và đúng tầm theo yêu cầu nhiệm vụ. Một số UBKT đảng uỷ cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình thực hiện.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến công tác kiểm tra thì nơi đó UBKT hoạt động nền nếp, nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, ít có khuyết điểm, vi phạm.

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát huy và tôn trọng vị trí, nhiệm vụ của cấp ủy. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, dân vận trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, UBKT phải chủ động tham mưu xây dựng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm để tránh bị động, lúng túng khi có vụ việc xảy ra mới tiến hành kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chủ động chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm từ lúc manh nha, tránh khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, vi phạm của ít người trở thành của nhiều người gây thiệt hại đến tài sản của Đảng và Nhà nước và mất cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên, nhất là sự ủng hộ của người đứng đầu cấp ủy để làm chỗ dựa vững chắc cho các kết luận, quyết định, đặc biệt là kết luận đối với cán bộ có chức, quyền, là cấp ủy viên cùng cấp.

Năm là, xem xét, kết luận khách quan, công tâm và xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo, răn đe trong toàn Đảng và xã hội. Công tác kiểm tra của Đảng lấy “xây„ là chính, nhưng nếu tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải được xem xét, xử lý nghiêm, như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát toàn quốc năm 2017 “xử một người để cứu muôn người”.

Sáu là, tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đảng bộ và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nói chung và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Nguyễn Văn Nhân

Ủy viên UBKT Trung ương