Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

13/06/2018 | 10:17 AM

Xem với cỡ chữ

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc bộ. Đảng bộ thành phố hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng với hơn 23 nghìn đảng viên. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy thành phố quan tâm chỉ đạo, coi đây là một chức năng lãnh đạo nhằm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xác định là một trong những chức năng lãnh đạo nên ngay từ đầu nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và sát hợp với tình tình thực tế, nhằm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ngay sau đại hội, Đảng bộ thành phố đã ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và ủy UBKT, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, y viên Ban Chấp Đảng bộ thành phố trong giám sát thường xuyên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố và UBKT Thành ủy Thái Nguyên đã từng bước đổi mới phương pháp, hoàn thiện cách thức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; cụ thể: Hằng năm đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn sát với nhiệm vụ chính trị, phát triến kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý đất đai, xây dựng Đảng, giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện kiến nghị, thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh và thành phố; xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, ƯBKT cấp trên. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Đề án số 03- ĐA/TU, ngày 14-4-2016 về “Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành ph Thái Nguyên, giai đoạn 2016 -2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra và hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra, ra Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; ban hành 05 bộ quy trình và chỉ đạo UBKT Thành ủy xây dựng, ban hành 12 bộ quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật đảng... theo thẩm quyền. Với việc ban hành triển khai thực hiện các văn bản trên đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ thành phố, làm cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ thành phố đã củng cố, xây dựng bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát cho các cán bộ là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT các đảng bộ cơ sở, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ cơ sở và bí thư, cấp ủy chi bộ dưới cơ sở.

Đảng bộ thành phố đã thực hiện bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiến độ các cuộc  kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và của cấp mình đề ra bằng việc xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và chú trọng nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra, tự giám sát từ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 57 lượt cấp ủy và 6 phòng, ban, đơn vị của thành phố. Cấp ủy cơ sở đã tố chức 319 cuộc kiếm tra và 276 cuộc giám sát. UBKT các cấp đã tố chức 325 cuộc kiểm tra và 279 cuộc giám sát, trong đó tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tố chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cùng với việc chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để chỉ đạo có giải pháp khắc phục, kịp thời xử lý theo quy định các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã lồng ghép việc tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát; qua đó tạo sự chuyến biến tích cực từ nhận thức đến hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở các cơ sở. Đồng thời tăng cường thực hiện bảo đảm theo quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Thành ủy với HĐND, UBND thành phố, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dng tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Đảng bộ thành phố kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo quy định; trong đó có cả các đảng viên là ủy viên cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 2; cảnh cáo 12; cách chức 2, khai trừ 11. Công tác thi hành kỷ luật đảng viên của Đảng bộ thành phố được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm tái diễn, đồng thời khắc phục một số sai phạm trong công tác quản lý kinh tế, đất đai và thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng, tạo được lòng tin và ốn định tình hình chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố vẫn tồn tại một số khó khăn cần khắc phục; đó là: Còn một số cấp ủy cơ sở chưa tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nên việc tổ chức một số cuộc kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra đảng viên và tố chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở có đơn vị còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp KT, GS gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chât lượng và hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020” và Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVII.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường phân công cán bộ chuyên trách để phụ trách, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, trong đó coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát. Kịp thời xây dựng, bổ sung các quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo quy định hiện hành và nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

Xây dựng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm trọng điểm, tập trung những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Kết quả kiểm tra, giám sát kết luận phải khách quan, chính xác, nếu sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng quy trình quy định.

Thành phố Thái Nguyên ngày nay

Chú trọng công tác xây dựng cán bộ UBKT các cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm giúp công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh nhất là UBKT Tỉnh ủy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy và tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra./.

Đoàn Thị Hảo

Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên