Công tác kiểm tra, giám sát góp phần sớm đưa Thanh Liêm về đích nông thôn mới

11/07/2018 | 15:04 PM

Xem với cỡ chữ

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX huyện Thanh Liêm (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra 3 khâu đột phá, 19 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tiếp tục “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung phát triển kinh tế vùng Tây Đáy gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới (NTM) vào năm 2020”.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết nói chung, chương trình xây dựng NTM nói riêng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 6 cuộc kiểm tra đối với 14 tổ chức đảng, đạt 100% so với kế hoạch. Bổ sung 2 cuộc kiểm tra đối với 34 tổ chức đảng. Các cuộc kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn kiểm tra. Cụ thể, năm 2016 Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 21 lượt tổ chức đảng, trong đó kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 21-4-2011 của Tỉnh ủy về “Xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đến năm 2020” đối với Đảng ủy các xã: Liêm Cần, Liêm Túc. Năm 2017 tiếp tục tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 25 lượt tổ chức đảng, trong đó kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 5-9-2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 về “Xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đến năm 2020” đối với Đảng ủy các xã: Liêm Phong, Thanh Nghị.

Qua kiểm tra việc lãnh việc lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 tại 4 xã đã phát hiện nhiều nhân tố mới tích cực, có thể phổ biến, nhân rộng. Bên cạnh đó các đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những những mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền cơ sở như: Đảng ủy xã chưa tiến hành kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy chi bộ và các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng NTM trên địa bàn; tiến độ thực hiện tiêu chí còn chậm; công tác xã hội hóa trong việc xây dựng NTM hiệu quả chưa cao; hoạt động tuyên truyền, vận động một số đoàn thể tổ chức hiệu quả chưa cao; việc chuyển dịch ruộng đất nông nghiệp ở thôn Nhất tiến độ thực hiện chậm… Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các nội dung tiêu chí xây dựng NTM thuộc ngành quản lý tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại đề về đích NTM theo kế hoạch; yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM ở địa phương.

Do tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước nói chung, công tác xây dựng NTM nói riêng, kinh tế của huyện Thanh Liêm thời gian qua đã có những bước tăng trưởng cao và bền vững, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Quá trình triển khai xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn của huyện có sự đổi mới rõ rệt, nổi bật là nâng cấp được hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Công tác tổ chức sản xuất từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Nhiều mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất nông sản an toàn đã được hình thành. Điển hình như mô hình trồng rau an toàn ở thôn Bạc Làng, xã Thanh Tân do 6 hộ gia đình ghép đất sản xuất, trong đó hộ nhiều được 8 sào, hộ ít cũng được 5 sào, chuyên trồng các loại rau xanh như: Cà chua, bắp cải, su hào... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Diện mạo nông thôn ở Thanh Liêm có nhiều khởi sắc, nhiều thiết chế văn hóa, trường học được đầu tư, nâng cấp, phát huy hiệu quả trong đời sống.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 15,55%/năm. Sau kiểm tra việc lãnh việc lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 tại 4 xã và yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế thì các xã Liêm Phong, Liêm Cần đã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 13/16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,25 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng/người/năm. Trong thực hiện các tiêu chí huyện NTM, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh, trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Huyện quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2018, sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra./.

Trọng Đức