Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

01/10/2020 | 08:18 AM

Xem với cỡ chữ

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên Khu vực phía Bắc năm 2020.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Trước năm 2016, nhiệm vụ này được Bộ Chính trị giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2016, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã giao Ủy ban Kiểm tra  (UBKT) Trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng.

Sau khi Trung ương ban hành Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XII (2016-2020), tháng 01-2017, UBKT Trung ương quyết định thành lập Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBKT Trung ương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra của Đảng. Đến nay, sau 4 năm tổ chức thực hiện, UBKT Trung ương đã mở được 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 2.060 học viên của 3 ngạch kiểm tra. Cụ thể: 10 lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên với 1.353 học viên; 4 lớp  ngạch kiểm tra viên chính với 559 học viên; 2 lớp bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp với 148 học viên.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn UBKT Trung ương đã nghiên cứu, lựa chọn, chú trọng xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ tham gia giảng dạy và phương pháp truyền đạt đối với mỗi lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng bậc ngạch của cán bộ kiểm tra. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát thực tiễn công việc của học viên; cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc cụ thể, đặc biệt là kỹ năng, phương pháp thẩm tra, xác minh vụ việc; có sự phối hợp giảng dạy của các bộ, ngành để học viên hiểu được kiến thức chuyên môn chuyên sâu ở các ngành, lĩnh vực, như: Kiến thức quản lý Nhà nước; về đầu tư, xây dựng cơ bản; tài chính công; quản lý đất đai...Đồng thời, đối với mỗi ngạch kiểm tra cần có nội dung bồi dưỡng chuyên biệt cho đối tượng học viên.

Từ định hướng trên, UBKT Trung ương đã xây dựng nội dung chương trình của ngạch kiểm tra viên gồm 9 chuyên đề, giới thiệu một số quy định, hướng dẫn và các nghiệp vụ cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên là những cán bộ, công chức mới công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng, học viên được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản, có chương trình nghiên cứu thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương, đơn vị. Từ đó, giúp học viên có cái nhìn đầy đủ, bao quát về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đối với ngạch kiểm tra viên chính, chủ yếu là cán bộ, công chức có thâm niên công tác trong Ngành, là lực lượng làm việc chính, trực tiếp, vì vậy, chương trình bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề chuyên sâu về kỹ năng, phương pháp thẩm tra, xác minh ở các ngành, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực như: Quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước, công tác cán bộ...

Ngạch kiểm tra viên cao cấp, nội dung bồi dưỡng với 9 chuyên đề nâng cao, đó là: Những nguyên lý triết học Mác - Lê nin với công tác kiểm tra, giám sát; các quy luật vi phạm; phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát trong điều kiện nền kinh tế công nghiệp 4.0.

Đối với đội ngũ giảng viên, bước đầu UBKT Trung ương đã kiện toàn được đội ngũ giảng viên kiêm chức để chính thức tiếp cận với nhiệm vụ mới là vừa làm việc, vừa nghiên cứu, giảng dạy. Hiện nay, đội ngũ giảng viên đứng lớp là các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cấp vụ Cơ quan UBKT Trung ương và lãnh đạo cấp vụ ở một số bộ, như: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Xây dựng...

Về phương pháp giảng dạy, do phần lớn học viên đều là cán bộ, công chức đã qua thực tiễn, có kinh nghiệm công tác, có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, cho nên giảng viên cung cấp kiến thức và trao đổi, thảo luận với học viên để thực hành xử lý các tình huống, vụ việc cụ thể. Giảng viên là người có kinh nghiệm thực tiễn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những tình huống trong công tác chuyên môn. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực sự là diễn đàn để học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức sâu sắc, toàn diện, đầy đủ hơn những vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, học viên tích lũy thêm được những kiến thức, kỹ năng, có thêm bản lĩnh, tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Qua 4 năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp về kinh nghiệm và kỹ năng, cách thức triển khai thực hiện một cuộc kiểm tra;  kỹ năng trong công tác thẩm tra, xác minh; kỹ năng nghiên cứu, phân tích tài liệu; kỹ năng áp dụng các văn bản pháp luật vào từng tình huống vụ việc cụ thể... Các học viên tham gia lớp học và UBKT các cấp đều đánh giá cao hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn.

Cùng với việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra, UBKT Trung ương còn cử cán bộ tham gia giảng dạy tại các lớp cử nhân xây dựng Đảng chuyên ngành kiểm tra; lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo của UBKT cấp tỉnh, huyện; lớp bồi dưỡng cho cán bộ kiểm tra của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện chính trị khu vực; các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hằng năm do tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức. Hơn nữa, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, UBKT Trung ương hiện nay đã phát hành tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho ngạch kiểm tra viên. Đây cũng là tiền đề để nghiên cứu cơ chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền, hoặc đổi mới cơ cấu tổ chức của Cơ quan UBKT Trung ương hướng tới có thể đảm nhiệm hoàn thiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cũng như công tác đào tạo cán bộ, công chức  Ngành Kiểm tra Đảng.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng của UBKT Trung ương còn gặp một số khó khăn:

Thứ nhất, hiện nay UBKT Trung ương không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc để thực hiện hoàn thiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra. Do đó, không có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp nên khó bố trí, phân công giảng viên giảng dạy khi mở lớp thời gian dài ngày. Đây là khó khăn lớn nhất, kể cả trong việc phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác.

Thứ hai, trong một thời gian ngắn, khó có thể xây dựng được bộ tài liệu, giáo trình chuẩn cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ở mức độ chuyên nghiệp, chuyên sâu. Vì vậy, hiện nay các bài giảng chủ yếu là "cầm tay chỉ việc", mang tính kinh nghiệm của mỗi giảng viên.

Thứ ba, trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp rất cần được cập nhật kiến thức, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nhất là các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, tài chính Đảng... thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian qua, UBKT Trung ương (trực tiếp là Thành viên Ủy ban và cán bộ cấp vụ) không thể bố trí đủ thời gian để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đứng lớp đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  của Đảng.

Thứ tư, việc phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo không có khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng lại gặp khó khăn là các đơn vị sự nghiệp đó không có đội ngũ giảng viên chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Vì vậy, việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cử giảng viên đứng lớp đều do UBKT Trung ương đảm nhiệm.

Để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra của Đảng trong  nhiệm kỳ thứ XIII (2021-2025), UBKT Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả trên, đồng thời sẽ tập trung vào một số vấn đề sau:

Nội dung giảng dạy cần tiếp tục giữ vững quan điểm giám sát mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật nghiêm khắc; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Tập trung đi sâu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thẩm tra, xác minh vi phạm thuộc các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh vi phạm như: Quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước, công tác cán bộ, dự án đầu tư.

Sau Đại hội đảng bộ các cấp, UBKT Trung ương sẽ trực tiếp tổ chức và chỉ đạo UBKT cấp tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức toàn Ngành, chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức mới chuyển sang làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc.

Xây dựng các bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, như: Tài liệu bồi dưỡng cho ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp (hiện nay đang chuẩn bị); tài liệu bồi dưỡng cho các loại hình kiểm tra, giám sát khối cơ quan, khối doanh nghiệp, công an, quân đội; tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, huyện, cơ sở; tài liệu bồi dưỡng cho chức danh lãnh đạo UBKT các cấp; tài liệu đào tạo cử nhân xây dựng Đảng chuyên ngành kiểm tra; xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho bạn Lào (của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Nghiên cứu sâu hơn, tiến tới xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác phòng chống tham nhũng; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi thay đổi ngạch, bậc công chức theo đề án của Trung ương khóa XII.

Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao năng lực của các đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, đặc biệt là Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Vụ Nghiên cứu cho công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn Ngành. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên để nội dung kiến thức được truyền đạt đến học viên đạt hiệu quả cao nhất.

Trần Thu Hà- Đặng Hải Quang