Chấn chỉnh vi phạm về quy chế làm việc từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

06/11/2019 | 07:26 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nhiều vi phạm, khuyết điểm, tồn tại của các đơn vị trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã được nghiêm túc khắc phục, sữa chữa. Sau kiểm điểm, ngày 24-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1164-QĐ/TU về kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với 3 đơn vị: Đảng ủy, các thành viên Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy, các thành viên Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Sở Y tế; Đảng ủy, các thành viên Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để phân tích, đánh giá, xem xét xử lý một cách nghiêm túc, được dư luận đồng tình, tạo sự đoàn kết nội bộ tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, có một vấn đề nổi lên là các đơn vị vi phạm đều có chung vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy và UBKT. Vi phạm quy chế làm việc của các Đảng uỷ được kiểm tra tập trung vào những nội dung sau: Quy chế xây dựng còn rập khuôn theo quy chế mẫu của cấp trên; nhiều nội dung xây dựng chưa đúng thẩm quyền, có nội dung chưa chặt chẽ; trong tổ chức thực hiện có một số nội dung chưa bảo đảm theo quy chế đề ra. Việc cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy chế còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao, chưa thành nền nếp. Việc tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa nghiêm; quy chế làm việc của các chi bộ trực thuộc chưa đúng quy định nhưng đảng ủy chưa chưa kịp thời phát hiện để hướng dẫnđiều chỉnh. Xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng ủy và ban giám đốc còn chậm; công tác phối hợp giữa đảng ủy và ban giám đốc thực hiện có lúc chưa chặt chẽ, , không thường xuyên; thực hiện một số mặt nhiệm vụ đạt hiệu quả chưa cao, còn nhiều tồn tại kéo dài, nhất là công tác tổ chức, cán bộ (đảng ủy chưa kịp thời phối hợp với ban giám đốc thẩm tra, kết luận chính trị nội bộ công tác cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ…).

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản còn nhiều sai phạm, lãng phí, thất thoát,  thiếu công khai, minh bạch. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tồn đọng, bức xúc của cán bộ, đảng viên, viên chức chưa kịp thời; việc lãnh đạo, khắc phục những hạn chế từ kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và dư luận trong nhân dân, cũng như những khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chưa đạt yêu cầu; vẫn để những nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính và công tác cán bộ còn thắc mắc, hoài nghi, đơn thư tố cáo nặc danh gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài…

Những sai phạm, khuyết điểm trên, đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng ủy, ban giám đốc, tập thể đảng viên, viên chức của tại các đơn vị được kiểm tra tập trung vào các nội dung: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung vào những vấn đề ngắn hạn, trước mắt; dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị; thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị; trong quản lý để lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước; né tránh trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái; duy ý chí, áp đặt, bảo thủ gây mất đoàn kết nội bộ; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc…

Đồng thời với kết luận những sai phạm của đảng ủy, tập thể ban giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã kết luận những sai phạm, những biểu hiện suy thoái của từng đồng chí cấp ủy viên, thành viên ban giám đốc, đảng viên liên quan thuộc 3 đơn vị được kiểm tra (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh).

Song song với việc ban hành kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập 3 Tổ chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan qua kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thuộc 3 đơn vị trên. Việc kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức đảng các cấp đã xử lý và đề nghị xử lý theo thẩm quyền một số tổ chức đảng và hàng chục đảng viên, trong đó có các đồng chí là cấp ủy viên, thành viên ban lãnh đạo của các sở. Đến nay hoạt động của các đơn vị được kiểm tra, xử lý đã có sự chuyển biến tích cực, đang góp phần cùng Đảng bộ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ các nội dung sai phạm, những biểu hiện suy thoái được chỉ ra qua kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở 3 đơn vị trên cho thấy:

Thứ nhất, sau kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra việc xem xét xử lý, khắc phục các sai phạm, khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ. Gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để chỉ ra những biểu hiện suy thoái giúp cho việc xem xét, xử lý chính xác, nghiêm minh.

Thứ hai, ngay sau đại hội đảng, cấp ủy cấp trên trực tiếp phải kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới ban hành quy chế theo đúng quy định,  nhằm hạn chế tối đa các sai phạm, nhất là sai phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ ba, tăng cường công tác phúc tra sau thanh tra, kiểm tra để xử lý dứt điểm các sai phạm, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, tính chất phức tạp, thất thoát tài sản, tài chính của ngân sách, của đơn vị.

Thứ tư, nâng cao trình độ, năng lực, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, của cán bộ được phân công theo dõi cơ sở để phát hiện kịp thời những vi phạm, khuyết điểm. (Qua thực tế, Quy chế làm việc của cả 3 đảng ủy trên đều gửi về cấp ủy cấp trên nhưng không được phát hiện sai sót để chấn chỉnh ngay từ đầu, chỉ đến khi kiểm tra mới phát hiện).

Thứ năm, khi phát hiện nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, cấp ủy cấp trên tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo xem xét, xử lý kiên quyết, nếu cần thiết tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí, sắp xếp lại nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt để ổn định nội bộ, tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động có hiệu quả./.

Trịnh Nhất