Các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

28/02/2018 | 14:07 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình” (Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28-12-2017 của Tỉnh ủy) và Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình” (Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28-12-2016 của Tỉnh ủy). Đây là Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát đầu tiên của tỉnh Hòa Bình.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh” (đến tháng 11-2017), các cấp ủy trong tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 đã đề ra; cụ thể:

Các cấp ủy đã chủ động giám sát chuyên đề đối với 621 tổ chức đảng (tăng 4 tổ chức đảng) và 750 đảng viên (tăng 32 đảng viên so với năm 2016). Qua giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm để đối tượng được giám sát phát huy và kịp thời yêu cầu đối tượng được giám sát có những biện pháp điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần ngăn ngừa khuyết điểm từ khi còn mới manh nha.

Cùng với tăng cường giám sát tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 620 tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt kiểm tra việc đề ra chương trình hành động và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua kiểm tra kết luận: Đa số các tổ chức đảng chấp hành tốt các nội dung kiểm tra; tuy nhiên vẫn còn 41 tổ chức (chiếm 6,7% số tổ chức đảng được kiểm tra) chấp hành chưa tốt theo nội dung kiểm tra phải nghiêm túc rút kinh nghiệm (chưa đến mức phải thi hành kỷ luật).

Cùng với đó, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 590 đảng viên, tập trung kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên (cùng cấp), cán bộ thuộc diện cấp ủy (cùng cấp) quản lý trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”. Qua kiểm tra đã phát hiện 55 đảng viên chấp hành chưa tốt theo nội dung kiểm tra; trong đó: 8 đảng viên có khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Mặc dù số lượng các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát trong năm 2017 tăng không nhiều so với cùng kỳ năm 2016, nhưng các cuộc kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới. Đó là: Kết hợp việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới với kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để khi đánh giá ưu điểm cũng như đánh giá thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng phải gắn liền với ưu điểm hoặc thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: Việc lãnh đạo, thực hiện các quy định về quản lý kinh tế, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường...

Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Vì vậy, những khúc mắc, nghi ngờ trong nội bộ được hóa giải, giúp cho nội bộ đoàn kết thống nhất. Đồng thời hạn chế thấp nhất số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kết quả này thể hiện rõ trên số liệu trong năm 2017 chỉ có 1 tổ chức đảng và 75 đảng viên bị kỷ luật, giảm 2 tổ chức, 54 đảng viên so cùng kỳ năm 2016. Hình thức kỷ luật chủ yếu là khiển trách và cảnh cáo; số bị kỷ luật bằng các hình thức cao nhất không nhiều (khai trừ 1, cách chức 2 đảng viên). Đảng viên vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiện vụ được giao về quản lý tài chính và đất đai, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

Các vụ việc thi hành kỷ luật đã được các tôt chức đảng có thẩm quyền quyết định bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, thủ tục. Đa số đảng viên bị kỷ luật nghiêm túc chấp hành quyết định thi hành kỷ luật để sửa chữa khuyết điểm. Có 3 đảng viên bị kỷ luật khiếu nại; UBKT các cấp đã giúp cấp ủy xem xét, giải quyết, kết luận: Giữ nguyên hình thức kỷ luật 1 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật 1; còn 1 trường hợp đang giải quyết.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cho thấy: Việc chọn đúng đối tượng, nội dung, thời điểm để kiểm tra, giám sát đã có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở, ngăn ngừa vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua đã đem lại nhiều hiệu quả và ý nghĩa quan trọng: Đảng bộ tỉnh không có đơn thư tố cáo vượt cấp; không có điểm nóng đến mức cấp ủy phải giải quyết. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Qua đó đã phát huy vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát  trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp uỷ đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, ý nghĩa đã đề ra./.

Tô Đăng Hữu

(UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình)