Bước chuyển mình ở Thọ Xuân

02/10/2018 | 07:35 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) được biết đến là một trong những địa phương có nhiều đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Nguyên nhân chính là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền còn nhiều hạn chế, cá biệt một số năng lực lãnh đo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên yếu kém dẫn đến mất n định tình hình như ở các xã: Xuân Yên, Xuân Thiên, Quảng Phú, Xuân Bái… Để kịp thời khắc phục tình trạng này, một trong những yếu tố góp phần giúp Thọ Xuân nhanh chóng ổn định tình hình là đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, đảng viên. Từ kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với việc chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khu di tích quốc gia Lam Kinh tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm hằng năm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; việc chp hành quy chế làm việc; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà trọng điểm là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phụ trách thường xuyên nắm tình hình cơ sở và thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ. Các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều dành thời gian nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

Từ năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao UBKT Huyện ủy chủ trì làm đầu mối phối hợp, điều hòa việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đối với các xã, thị trấn (trừ các trường hợp đột xuất phát sinh). Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp huyện đối với cơ sở được thực hiện khoa học hơn, hạn chế xảy ra tình trạng chồng chéo về nội dung và địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 491 tổ chức đảng và 1.350 đảng viên; giám sát 1.202 tổ chức đảng và 5.321 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 91 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 94 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng đối với 6 trường hợp. Tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại giảm so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được các tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm nguyên tắc, đúng phương châm, phương hướng, quy trình, thủ tục, có tác dụng răn đe, giáo dục nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay không có khiếu nại kỷ luật đảng.

Điển hình như, qua giám sát nắm bắt thông tin từ cơ sở về tình trạng các phương tiện vận tải cát quá trọng tải làm ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông và môi trường, gây bức xúc trong nhân dân, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trưởng công an xã, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 2 xã Xuân Khánh và Thọ Lập. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã kết luận chỉ rõ những khuyết điểm, sai phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã đã để UBND xã và một số cán bộ, đảng viên không chấp hành nghiêm các văn chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý khung tải trọng và có trách nhiệm trong sai phạm của các cá nhân. UBKT Huyện ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Sau kiểm tra, tình trạng các phương tiện vận tải quá trọng tải được giải quyết dứt điểm, khắc phục tình trạng ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Để giải quyết tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp, giúp địa phương ổn định tình hình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác dân vận, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có sai phạm. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, tồn tại: Chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên không chặt chẽ, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chậm, hiệu quả thấp; việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và một số lĩnh vực khác chưa tốt. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/27 mà chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra (trong đó 6/6 chỉ tiêu hằng năm đều đạt và vượt, 9/21 chỉ tiêu đến năm 2020 đã đạt và vượt); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,6%/năm, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Những kết quả đạt được nhờ việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về với Thọ Xuân hôm nay, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích hai triều đại Tiền Lê và Hậu Lê đang chuyển mình với nhiều vận hội để phát triển vững chắc. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường đã giúp tình hình anh ninh - chính trị ổn định, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả đang tạo đà tăng trưởng để Thọ Xuân ngày càng khởi sắc vươn xa trong tiến trình CNH - HĐH và hội nhập quốc tế. Xuân Yên, từ một xã tình hình an ninh - chính trị không ổn định, đơn thư khiếu kiện kéo dài, năm 2017 đã được công nhận là xã NTM, đưa số xã NTM của toàn huyện lên con số 32/36. Năm 2018 huyện cố gắng 4 xã còn lại được công nhận là xã nông thôn mới, phấn đấu năm 2019 đạt huyện NTM./.

Trọng Đức