Bình Phước: Cần chủ động hơn trong thực hiện quy chế phối hợp

06/04/2018 | 11:51 AM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Thanh Tra tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Sau khi có quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy và các đơn vị phối hợp đã nghiêm túc triển khai thực hiện; phân công 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của quy chế theo đúng quy định; thực hiện việc phối hợp đã bám sát nguyên tắc, nội dung, phạm vi và trách nhiệm phối hợp. Nội dung phối hợp được các bên thực hiện ngày càng đầy đủ hơn; trách nhiệm của các bên khi tham gia phối hợp được nâng cao; một số nội dung đã thực hiện tốt như: Phối hợp trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm và ban hành một số văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của cơ quan đơn vị phối hợp đảm bảo đúng thành phần và cán bộ, đảng viên được cử tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo quy chế phối hợp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; phối hợp trong công tác cán bộ và việc trao đổi, cung cấp thông tin khi có nhiệm vụ phát sinh...

Tuy nhiên việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giữa một số cơ quan phối hợp với UBKT Tỉnh ủy chưa được thường xuyên; việc phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan để trao đổi, nắm bắt thông tin, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, chưa thật sự chủ động; việc phát hiện cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm của các bên phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ để chuyển cho UBKT Tỉnh ủy giải quyết theo thẩm quyền còn ít. Một số đơn vị phối hợp chưa thực hiện toàn diện, đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy chế; việc trao đổi thông tin có thời điểm chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả việc trao đổi thông tin chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên đòi hỏi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phối hợp và cán bộ được phân công phụ trách quy chế phối hợp phải nêu cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp. Thực hiện toàn diện, đầy đủ các nội dung được quy định trong quy chế, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: UBKT Tỉnh ủy chủ trì giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của Đảng và tránh chồng chéo, trùng lắp; đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên liên quan thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát và các kết luận khác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhận xét đánh giá cán bộ; việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; cung cấp thông tin về tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách của các đơn vị phối hợp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kịp thời báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý đơn thư cho đơn vị đã chuyển đơn đến... UBKT Tỉnh ủy cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong toàn Đảng bộ...

Hiền Anh