Bắc Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở

25/12/2019 | 12:17 PM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò, ý nghĩa, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31-3-2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, nhằm cụ thể hoá và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện Chỉ thị số 06, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14-7-2016 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện, có thể thấy rõ rệt về hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, nhất là cấp cơ sở. Qua đó đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ, ổn định tình hình chính trị địa phương và thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang.

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ cơ sở và chi bộ

Một trong những hiệu quả cao mang lại tự thực hiện Đề án 01 là nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ cơ sở và chi bộ; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT đảng uỷ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của đảng uỷ cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ sở. Nội dung, đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án 01, cấp uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 2.631 tổ chức đảng, giám sát đối với 1.615 tổ chức đảng và 2.554 đảng viên; cấp uỷ cơ sở và chi bộ kiểm tra được 30.908 đảng viên; chi bộ giám sát 10.925 đảng viên…

UBKT đảng uỷ cơ sở đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 399 tổ chức đảng và 932 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chi bộ kiểm tra 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trước khi chưa thực hiện Đề án 01, bình quân hằng năm chỉ có 10% UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi thực hiện Đề án 01, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT đảng uỷ cơ sở có những bước chuyển biến vượt bậc: Năm 2016 có 139/347 (bằng 40%) UBKT đảng uỷ cơ sở kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; năm 2017 có 156/347 (bằng 44,9%); năm 2018 có 207/364 (bằng 56,8%). Điển hình như các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên…

Bên cạnh đó, UBKT đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra được 2.859 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 2.556 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 1.428 tổ chức đảng và 1.800 đảng viên. Kiểm tra 2.997 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng tài chính đảng và thu, nộp đảng phí. Tham mưu cấp uỷ thi hành kỷ luật 21 chi bộ, chi uỷ và 406 đảng viên; hướng dẫn chi bộ quyết định thi hành kỷ luật 616 đảng viên…

Đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lục Ngạn cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều tổ chức duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát của các đảng uỷ trực thuộc, yêu cầu đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, nhiều khó khăn như: Quản lý đất đai, thay đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cây hằng năm sang cây lâu năm; quản lý ngân sách; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Trong đó, tập trung chỉ đạo đối với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bình quân hằng năm Đảng uỷ và UBKT cơ sở kiểm tra từ 35-37 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận từ 25-30% đảng viên có vi phạm, căn cứ theo tính chất, mức độ để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Huyện uỷ cũng phấn đấu và đặt ra yêu cầu đối với đảng uỷ, UBKT cơ sở chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ đảng viên nào cũng được kiểm tra, giám sát ít nhất là 1 lần.

Qua trao đổi với UBKT Huyện uỷ Lạng Giang được biết, năm 2019, trong toàn Đảng bộ huyện Lạng Giang có 28/30 đảng uỷ, UBKT thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 27/29 số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đạt 131% chỉ tiêu, vượt 9 đơn vị so với kế hoạch đăng ký là 18 đơn vị; có 26/29 số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả trên cho thấy cấp uỷ và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã bảo đảm quy trình, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. UBKT các cấp tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả tích cực.

Đưa các hoạt động kiểm tra, giám sát của đảng uỷ, UBKT cơ sở, chi bộ  vào nền nếp; kiện toàn tổ chức và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho UBKT cơ sở

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tirh uỷ ban hành các quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý… Ban hành Quyết định số 89-QĐ/UBKTTU ngày 28-4-2017 của UBKT Tỉnh uỷ kèm theo hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng áp dụng cho UBKT cấp huyện và tương đương. Trên cơ sở các văn bản của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ đã hướng dẫn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và cơ sở ban hành các văn bản phù hợp theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc nhằm chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hằng năm, UBKT Tỉnh uỷ đều thực hiện nhận xét, đánh giá, chấm điểm, phân loại đối với cấp uỷ và UBKT các đảng uỷ trực thuộc; lấy chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở là tiêu chí quan trọng trong nhận xét, đánhgiá xếp loại hằng năm của các địa phương, đơn vị.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở, UBKT Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 71-QĐ/UBKTTU ngày 10-2-2017, kèm theo bộ quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở và chi bộ. Cấp uỷ, UBKT cấp huyện đã chỉ đạo nghiêm túc việc triển khai, áp dụng cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Qua đó, các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ, UBKT cơ sở và chi bộ đã dần khắc phục những hạn chế, sai sót về mặt quy trình và ban hành văn bản; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cơ sở.

Cùng với việc chuẩn hoá thống nhất các quy trình, UBKT Tỉnh uỷ đã thường xuyên tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh uỷ đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 720 cán bộ kiểm tra của tỉnh, huyện và chủ nhiệm UBKT đảng uỷ cơ sở. UBKT cấp huyện đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 9.392 cán bộ là bí thư, phó bí thư đảng uỷ, cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra và uỷ UBKT cấp uỷ cơ sở. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Các cấp uỷ đã quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT cấp cơ sở bảo đảm đủ số lượng (từ 3-5 đồng chí). Hiện nay, UBKT các đảng uỷ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh có 1.542 đồng chí uỷ viên, tỷ lệ có trình độ đại học, cao đẳng đạt hơn 63%; trình độ lý luận chính trị: Tỷ lệ chủ nhiệm UBKT đảng uỷ cơ sở có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 100%, tỷ lệ uỷ viên đạt hơn 77%.

Căn cứ nội dung Đề án 01, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho mỗi UBKT đảng uỷ xã, phường, thị trấn trong giai đoạn 2017-2020 với mức 4 triệu đồng/năm. Từ năm 2017, toàn tỉnh có 230 UBKT đảng uỷ xã, phường, thị trấn được hỗ trợ với tổng số tiền là 920 triệu đồng hằng năm từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách tỉnh cho ngân sách các xã, phường, thị trấn; cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trích kinh phí từ nguồn chi công tác đảng của đơn vị để hỗ trợ cho các tổ kiểm tra cấp mình theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương ban hành quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 01, kết quả đạt được đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt là đối với cấp cơ sở đã nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của đảng uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở trong thời gian qua./.

Thu Hoài