Đổi mới từ sắp xếp, tinh giản bộ máy ở Quảng Ninh

27/09/2018 | 09:33 AM

Xem với cỡ chữ

Đi đầu trong sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy

Từ cuối năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ra Nghị quyết số 10 về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế”; đầu năm 2014 triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25); năm 2015 ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”… Đặc biệt, Đề án 25 của tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là một sáng kiến chính trị hành chính có tính đột phá.

UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu về hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện vào tháng 5-2018 vừa qua.

Trong Đề án 25, tỉnh xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản tổ chức, biên chế với phương châm: Một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ; một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng; trên cùng một địa bàn, với cùng một nhóm nhiệm vụ chỉ có một đơn vị thực hiện, đặc biệt những chức năng, nhiệm vụ nào có thể tích hợp thì đổi mới tổ chức. Đồng thời, tỉnh đã đưa ra các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn; nâng cao năng suất lao động khu vực công; cải thiện chất lượng phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư (PPP), khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ công... Đặc biệt là triển khai các mô hình mới như hợp nhất cơ quan thanh tra và ủy ban kiểm tra; nội vụ và ban tổ chức ở cấp huyện, thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Ngành Giáo dục giảm 9 trường, 122 điểm trường, 463 lớp. Ngành Y tế đã sáp nhập trung tâm y tế với bệnh viện đa khoa của 7/14 địa phương, chuyển 186 trạm y tế tuyến xã từ trực thuộc trung tâm y tế, Sở Y tế về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Ngành NN & PTNT đã chuyển giao và sáp nhập các trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông về các địa phương và thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập ở 13/14 huyện, thị xã, thành phố.

Toàn tỉnh đã có 12/14 đơn vị cấp huyện đã thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện tỉnh đang hoàn thiện Đề án hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền cấp huyện; cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra; ban tổ chức - phòng nội vụ. Thực hiện nhất thể hóa chức danh: Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 7/14 địa phương (50% đơn vị cấp huyện), 75/186 xã (40,32% cấp xã); bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 2/14 đơn vị cấp huyện, 76/186 xã (40,9% cấp xã); người đứng đầu cơ quan tham mưu của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện; ủy ban kiểm tra - thanh tra 11/14 ở địa phương (78,5%); ban tổ chức - nội vụ ở 12/14 địa phương (85,7%); tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 14/14 địa phương (100%); ban dân vận - MTTQ ở 13/14 địa phương (92,8%); chánh văn phòng 3 bên: Văn phòng cấp ủy, HĐND, UBND ở 2/14 địa phương (14,2%). thực hiện nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng thôn, khu ở 1.517/1.565 thôn, khu (96,93%).

Đến thời điểm này, có thể khẳng định Đề án 25 là sáng kiến táo bạo, khẳng định khát khao đổi mới của tỉnh Quảng Ninh; đã mang lại những ý nghĩa lớn lao cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua thực hiện Đề án 25, sự lãnh đạo của Đảng trên địa bàn tỉnh đối với hệ thống chính trị được đánh giá nghiêm túc, tiếp tục phát huy và nhân rộng ưu điểm; đồng thời khắc phục những yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngay nội tại tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đề án được đưa vào vận dụng thực tiễn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, các cấp, các ngành và của toàn dân. Đây cũng là những kinh nghiệm quan trọng để các địa phương khác trong cả nước học tập và triển khai thực hiện thành công việc tinh giản bộ máy, biên chế theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị.

Hợp nhất Cơ quan UBKT - Thanh tra

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 908-QĐ/TU, ngày 23-2-2018 về việc “Phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án hợp nhất Cơ quan UBKT cấp uỷ với thanh tra cấp huyện”; và Quyết định “Hợp nhất Cơ quan UBKT với thanh tra” đối với 11/14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả đánh giá bước đầu, việc thực hiện hợp nhất Cơ quan UBKT - Thanh tra của UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có nhiều thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định. Việc hợp nhất đã nâng cao được vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; thống nhất được mục tiêu, nội dung, chương trình, đối tượng kiểm tra, thanh tra, giám sát và đường lối xử lý, giảm bớt các thủ tục, quy trình, các khâu trung gian và khắc phục được tình trạng chồng chéo về nhiệm vụ, lãng phí về nhân lực.

Theo đó, việc thực hiện nhất thể chức danh Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra đã từng bước đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả, nhất là công tác phối hợp giữa kiểm tra và thanh tra trong thực hiện một số nhiệm vụ như: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư; đồng bộ trong xử lý kỷ luật; đồng bộ trong sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra; công tác tham mưu nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về vấn đề biên chế, việc hợp nhất vẫn bảo đảm sự ổn định cả về số lượng và các chức danh. Tư tưởng cán bộ, công chức cơ quan được hợp nhất nhìn chung ổn định và yên tâm công tác. Các đơn vị đã và đang tiến hành xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được bố trí, trang bị đầy đủ, bảo đảm cho hoạt động của Cơ quan UBKT - Thanh tra.

Đối với vấn đề tài chính, ví dụ như tài chính của Cơ quan Thanh tra thị xã Đông Triều đã điều chuyển về Văn phòng Thị uỷ theo đúng quy định, hoà chung vào kinh phí của Cơ quan Thị uỷ gồm các ban của Thị uỷ và văn phòng Thị uỷ. Đồng thời, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Đông Triều đã thực hiện được việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi đồng bộ từng nội dung để phục vụ cho cả cấp uỷ và chính quyền. Cụ thể như: Trước khi chưa hợp nhất, cơ quan thanh tra giao cho 1 đồng chí phụ trách và tiếp công dân định kỳ, UBKT Thị uỷ cũng giao cho 1 đồng chí là thành viên của hội đồng tiếp dân định kỳ; thì sau khi hợp nhất, công tác giải quyết đơn thư được giao cho 1 đồng chí phụ trách. Cũng tương tự như vậy, công tác theo dõi về phòng, chống tham nhũng trước đây mỗi cơ quan đều giao cho 1 đồng chí phụ trách thì khi hợp nhất chỉ giao chung cho 1 đồng chí phụ trách và theo dõi.

Để tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chung đối với các địa phương đã có Quyết định thực hiện hợp nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh; UBKT Tỉnh ủy chủ động ban hành Hướng dẫn tạm thời kèm theo Công văn số 863-CV/UBKTTU ngày 2-5-2018 về mẫu xây dựng Quy chế làm việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện, thị xã, thành phố… Với việc hướng dẫn này đã giúp các địa phương thực hiện việc hợp nhất cơ quan kiểm tra, thanh tra cấp huyện có sự đồng bộ, thống nhất, toàn diện hơn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực tế như ở thành phố Hạ Long, việc hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra được tiến hành như sau: Hiện cơ quan có 15 cán bộ, công chức, bao gồm: 1 Thủ trưởng Cơ quan, 2 Phó Chủ nhiệm UBKT, 3 Phó Chánh Thanh tra, 2 Ủy viên UBKT, 3 thanh tra viên, 3 chuyên viên và 1 viên chức biệt phái. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan. Về phân công nhiệm vụ, Cơ quan UBKT - Thanh tra thành phố giữ nguyên 3 nhóm nghiệp vụ chuyên môn sâu để phát huy hiệu quả công tác. Và thực hiện sắp xếp lại một số nhiệm vụ cụ thể tương đồng nhau như: Công tác tiếp dân cùng với Ban Tiếp công dân thành phố giao 1 đồng chí Phó Thủ trưởng; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra phân công 1 đồng chí ủy viên UBKT; theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phân công đồng chí Ủy viên UBKT ; Văn phòng cơ quan phân công 1 đồng chí chuyên viên; giám sát Trung tâm hành chính công thành phố và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại các phường phân công 1 đồng chí chuyên viên; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên do 1 đồng chí ủy viên UBKT theo dõi; công tác theo dõi, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức do 1 đồng chí chuyên viên UBKT theo dõi.

Là địa phương phát sinh nhiều đơn thư khiếu kiện, nhiều vụ việc diễn ra trên địa bàn chiếm tỷ lệ 60% số lượng đơn thư trong toàn tỉnh, việc xử lý, giải quyết đòi hỏi bảo đảm đúng quy trình, thời gian theo Luật định; do đó, việc hợp nhất đã giúp Cơ quan UBKT - Thanh tra tập trung trao đổi thống nhất phương pháp thực hiện bảo đảm hiệu quả cao. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, Cơ quan có 5 đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan cũng là một khó khăn trong sắp xếp tổ chức bộ máy và ảnh hưởng đến tâm tư cán bộ...

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện việc hợp nhất, các địa phương đều có một số khó khăn, vướng mắc như: Thực hiện việc bổ nhiệm, bầu chức danh Phó Chủ nhiệm đồng thời là Phó Chánh Thanh tra hoặc ngược lại thì có một số vướng mắc về thủ tục bầu và bổ nhiệm; có nơi có thể vượt số uỷ viên UBKT theo quy định. Về con dấu và thể thức soạn thảo văn bản chưa thống nhất với tên Cơ quan ban hành văn bản là “Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra”. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức sang các lĩnh vực mới được phân công theo dõi còn lúng túng khi thanh tra viên được bổ sung nhiệm vụ của kiểm tra viên và ngược lại. Về kinh phí hoạt động, do chưa điều chuyển được biên chế nên chưa thực hiện được việc chuyển giao quản lý tài chính giữa các bên và cơ chế chính sách, thi đua khen thưởng cho cán bộ, công chức. Ngoài ra, còn khó khăn trong việc thi và xếp ngạch chuyên môn kiểm tra viên và thanh tra viên. Trang phục chung của cơ quan cũng chưa có quy định cụ thể, thống nhất…

Tại Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu về hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện được tổ chức vào ngày 18-5-2018 vừa qua do UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức; đồng chí Đỗ Vũ Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã khẳng định: Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động cho thấy việc hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra là phù hợp với thực tiễn khách quan, nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức, chức danh lãnh đạo quản lý, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và công tác thanh tra Nhà nước; tránh sự chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đây là mô hình mới chưa có trong thực tiễn nên việc triển khai cũng không tránh khỏi sự lúng túng, bất cập. Vì vậy, các đơn vị phát huy những ưu điểm, những nội dung đã triển khai tốt cần tiếp tục thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần từng bước được tháo gỡ. Tiếp tục xây dựng, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra cấp huyện; chuẩn bị đủ các điều kiện để triển khai thực hiện mô hình này ở 3 địa phương còn lại (Hoành Bồ, Quảng Yên, Ba Chẽ).

Từ thực tiễn thực hiện việc hợp nhất Cơ quan UBKT - Thanh tra cấp huyện, UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng đã kiến nghị một số vấn đề với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm giúp các cơ quan hợp nhất hoạt động có hiệu quả, hiệu lực cao như: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần có văn bản hướng dẫn chung trong việc thực hiện Quyết định hợp nhất, xây dựng mẫu khung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; tháo gỡ các vướng mắc về biên chế và tổ chức cán bộ; hướng dẫn đối với tài khoản tạm giữ của thanh tra; tổ chức bồi dưỡng tích hợp nghiệp vụ kiểm tra - thanh tra cho cán bộ ở Cơ quan UBKT - Thanh tra cấp huyện. /.

Thu Hoài