Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

23/04/2020 | 07:48 AM

Xem với cỡ chữ

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Có được kết quả trên là do trước hết cấp ủy và UBKT các cấp đã thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ngay sau khi hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 4 hội nghị, cấp ủy cấp huyện và cơ sở tổ chức 260 hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề; sơ kết, tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát, rút ra bài học kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc đăng tải các bài viết về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên Tạp chí Thông tin tư tưởng, Báo Hà Tĩnh, Trang Thông tin điện tử của Tỉnh ủy và Tạp chí Kiểm tra; chỉ đạo Trường Chính trị Trần Phú và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện lồng ghép nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức Hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi” cấp huyện, cụm và tổng kết cấp tỉnh…

Tạp chí Kiểm tra trao đổi với Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, UBKT các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của cấp trên, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Phân công các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Để tránh trùng lắp, không bỏ trống lĩnh vực và giảm áp lực cho cấp dưới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát kế hoạch kiểm tra hằng năm của các tổ chức đảng, nhà nước cấp tỉnh trước khi ban hành.

Đồng thời, UBKT các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy, các tổ chức đảng và cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các cơ quan có liên quan (theo quy chế phối hợp) đã chủ động phối hợp, cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cử cán bộ phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời xem xét, xử lý các vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách và quản lý tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước; phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, góp phần ngăn chặn vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 3.121 đảng viên và 3.712 tổ chức đảng cấp dưới, kết luận có 2.747 đảng viên thực hiện tốt, 74 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.826 đảng viên và 2.730 tô chức đảng, kết quả có 2.717 đảng viên và 2.663 tổ chức đảng thực hiện tốt, 109 đảng viên và 67 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên và 3 tổ chức đảng... UBKT các cấp kiểm tra 527 đảng viên và 94 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 458 đảng viên và 81 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 279 đảng viên và 17 tổ chức đảng. Kiểm tra 2.671 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết luận 2.293 tổ chức đảng thực hiện tốt, 410 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 1.352 tổ chức đảng, kết luận số tổ chức đảng thực hiện tốt 1.263, số tổ chức đảng thực hiện chưa tốt 89, tăng hình thức kỷ luật 3 trường hợp. Giám sát chuyên đề 2.473 đảng viên và 2.045 tổ chức đảng, qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 đảng viên và 3 tổ chức đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, có nhiều dư luận bức xúc, nổi cộm, phức tạp, như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, an sinh xã hội, tổ chức cán bộ; quy chế làm việc; đạo đức, lối sống... Quan tâm kiểm tra, giám sát cả đối với những tổ chức đảng, đảng viên được dư luận nhận xét là có nhiều thành tích, ưu điểm và cả đối với những đối tượng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Khi cần thiết có thể kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, tố chức đảng cấp dưới cách một hoặc nhiều cấp, nhất là đối với những tổ chức đảng có liên quan đến những vụ việc phức tạp, nhạy cảm hoặc những vụ việc cấp dưới không có điều kiện, khả năng kiểm tra, giám sát. 

Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp đều chú trọng đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát về trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy viên cùng cấp; đối tượng các cuộc kiểm tra, giám sát không có "vùng cấm", không có ngoại lệ; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã làm rõ nhiều vi phạm. Điển hình như các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy đối với: Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú và đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; Đảng đoàn và một số tập thể, cá nhân tại Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động của một số đơn vị trực thuộc; Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng đất; Ban Thường vụ Huyện ủy và một số tập thể cá nhân liên quan về thực hiện một số nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện Hương Khê; Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và đồng chí Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng và một số tập thể cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản… Vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đã được làm rõ, xem xét thấu đáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cố tình vi phạm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy hoặc xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kiến nghị khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó đã tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm, ổn định tình hình địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tạo điều kiện để UBKT Tỉnh ủy thực hiện chế độ khoán chi bồi dưỡng cho các đoàn kiểm tra, giám sát do UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập từ 1-1-2019. Theo đó, tùy theo mức độ, tính chất, phạm vi kiểm tra của từng đoàn để xác định mức khoán và nội dung chi cụ thể do thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy quyết định.

Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hà Tĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đạt được nhiều kết quả rõ nét, giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị./.

Trọng Đức