Đô lương (Nghệ An): Kiểm tra, giám sát thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

18/03/2019 | 10:23 AM

Xem với cỡ chữ

Là huyện miền núi tỉnh Nghệ An còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; từ tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo đà bứt phá đi lên, Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: Xây dựng Đô Lương trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá của tỉnh, là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng phía Tây Nghệ An. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện đúng lộ trình nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; giải quyết việc làm cho người lao động; dân chủ cơ sở được phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường... Phấn đấu đến năm 2020, đủ điều kiện thành lập Thị xã Đô Lương.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; ngay từ đầu nhiệm kỳ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng hướng vào thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đó. Riêng trong năm 2018, UBKT các cấp trong huyện đã tham mưu và tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, nhất là quản lý đất đai, tài chính, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội... Cùng với tham mưu và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong năm 2018, UBKT các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 131 đảng viên và 88 tổ chức đảng cấp dưới. Về kiểm tra đảng viên, UBKT các cấp đã kiêm tra được 2 Huyện ủy viên, 26 Đảng ủy viên và 80 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra đã phát hiện lỗi phạm, xử lý kỷ luật 8 đảng viên; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 123 đảng viên. Đối với tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 2 ban thường vụ đảng ủy, 86 chi ủy chi bộ. Qua kiểm tra đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 1 tập thể ban thường vụ và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 85 tổ chức đảng. Điển hình trong năm 2018 là cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân tại Đảng ủy xã Thượng Sơn. Qua kiểm tra phát hiện: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Sơn nhiệm kỳ 2015-220  quyết định một số chủ trương về công tác cán bộ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản không đúng thẩm quyền dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, để xảy ra sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải nhận kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cũng qua kiểm tra, 7 cán bộ xã Thượng Sơn vi phạm phải xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách đến cảnh cáo như: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính... Trước đó, UBKT Huyện ủy cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân thuộc Đảng ủy xã Hiếu Sơn. Qua kiểm tra phát hiện tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiếu Sơn buông lỏng công tác lãnh đạo đối với hoạt động tài chính của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã dẫn đến để Hợp tác xã kéo dài những vi phạm về nguyên tắc tài chính-kế toán, để nợ đọng kéo dài không có khả năng thanh toán hàng trăm triệu đồng. Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã... đều phải chịu hình thức kỷ luật...

Từ thực tế hoạt động kiểm tra, giám sát thời gian qua, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy, UBKT các cấp huyện Đô Lương đã thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo thúc đấy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Kết quả này không phải đảng bộ nào ở Nghệ An cũng thực hiện được. Để có được thành tích cao trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đô Lương cho biết: Trước hết, UBKT các cấp, nhất là cấp huyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đồng thuận cao của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát.  Từ sự chỉ đạo, đồng thuận đó, UBKT chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy các cấp. UBKT Huyện ủy và UBKT cấp cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm;  tham mưu cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra; triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch. Nội dung các cuộc kiểm tra bảo đảm toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình kiểm tra bảo đảm đúng quy trình; quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng lỗi phạm, đúng hình thức, đúng thẩm quyền. Thông qua kiểm tra và thi hành kỷ luật có tác dụng răn đe, phòng ngừa; giúp tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm nhận thức được việc làm và hành vi vi phạm, từ đó tự giác đề ra biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp huyện Đô Lương cũng cho thấy: Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đều đạt so với kế hoạch, nhưng chất lượng, hiệu quả vẫn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Một số cấp ủy, UBKT chưa tập trung đi sâu kiểm tra, giám sát ở những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, thu chi ngân sách, thực hiện các cơ chế hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Nhà nước...; chưa chủ động nắm bắt, phát hiện thông tin và tổ chức kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát mặc dù kết luận có sai phạm, nhưng một số cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở xử lý chưa nghiêm.

Từ kết quả đạt được và từ quan điểm tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; UBKT các cấp huyện Đô Lương tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 với phương châm: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát. Chủ động kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu - chi ngân sách, công tác cán bộ... nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Phương Ngọc