Điểm sáng Chí Linh

06/09/2019 | 10:45 AM

Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, các tổ chức đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4), ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong quá trình thực hiện, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thu được những kết quả tốt, góp phần làm trong sạch đội ngũ, nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cách làm mới, có nhiều sáng tạo, Đảng bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã trở thành một điểm sáng không chỉ của tỉnh mà của nhiều địa phương trong cả nước.

Toàn cảnh thành phố Chí Linh

Từ Nghị quyết Trung ương 4...

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), căn cứ kế hoạch số 34- KH/TU, ngày 30-12-2016 của Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Chí Linh) đã tập trung lãnh đạo, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Trong quá trình học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ đã chỉ đạo và đánh giá các bài viết thu hoạch của đảng viên, nhất là diện cấp ủy quản lý. Kết quả cho thấy hầu hết các đồng chí cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đã liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Qua học tập, từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của bản thân, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác; tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện.

Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự có hiệu quả, đi vào thực tiễn, Ban Thường vụ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt và triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần “nhận thức đúng, nhìn thẳng, nói rõ”; khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại đấu tranh, sợ va chạm hoặc lợi dụng phê bình để nói xấu, hạ thấp uy tín của nhau... Tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ, từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, bảo đảm các nội dung, đúng quy trình, hướng dẫn. Từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ, các đồng chí khác tham gia đóng góp ý kiến. Điểm đáng chú ý trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh là đồng chí Bí thư Thành ủy - người đứng đầu tự nhận khi ở vị trí công tác trước đó đã mắc khuyết điểm và bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nay ở cương vị công tác mới là Bí thư Thành ủy, đồng chí hứa sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu vươn lên bằng những việc làm cụ thể. Từ tinh thần tự phê bình và phê bình, tự nhận thiếu sót, khuyết điểm của người đứng đầu, cả tập thể Ban Thường vụ đều tự phê bình và phê bình với tinh thần tự giác cao. Nhiều đồng chí tự nhận thiếu sót, khuyết điểm và đăng ký phấn đấu sửa chữa thiếu sót khuyết điểm bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Sau khi kiểm điểm, đánh giá từng cá nhân; Ban Thường vụ tổng hợp và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý công tác tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cơ sở kiểm điểm theo đúng hướng dẫn. Ban Thường vụ phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên phụ trách chỉ đạo công tác chuẩn bị, trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm; chuyên viên các ban xây dựng đảng theo dõi. Những nơi kiểm điểm chưa đạt chất lượng thì yêu cầu kiểm điểm lại. Nội dung kiểm điểm tập trung đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101- QĐ/TW. Kết quả kiểm điểm được báo cáo công khai trước Ban Chấp hành và chi bộ nơi sinh hoạt và công tác.

Hằng năm, Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thời gian quy định; thành lập đoàn thẩm định để rà soát chất lượng đánh giá của cấp ủy cơ sở.

Thực hiện chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì với duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định, thi hành kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở mỗi cá nhân và từng cơ sở đảng. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, trong việc tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định “cán bộ là cái gốc của công việc”, trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong công tác cán bộ, Ban thường vụ Thành ủy coi trọng khâu đánh giá cán bộ làm tiền đề cho công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện các bước quy trình theo đúng quy định. Đ khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Chí Linh ban hành Đ án nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục; phát huy dân chủ công khai, gắn quy hoạch với bố trí, sử dụng cán bộ; bảo đảm được yêu cầu Đảng lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ; đồng thời đáp ứng được yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị. Trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã coi trọng tiêu chuẩn, mức độ tín nhiệm, khả năng quy tụ của cán bộ; đặc biệt là trình độ chuyên môn đào tạo phải phù hợp với vị trí công tác. Đồng thời đã quan tâm lựa chọn cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển để xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử làm cán bộ chủ chốt các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt; chất lượng cán bộ được luân chuyển đều nằm trong diện quy hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Vì vậy, các cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách mới, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ được giao; được rèn luyện qua thực tiễn công tác ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và công khai kết quả kiểm tra, giám sát để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời xử lý nghiên các trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ. Cụ thể, trong các năm 2016 - 2018 và những tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ Chí Linh đã tiến hành 370 cuộc kiểm tra, số tổ chức đảng được kiểm tra 496, số đảng viên được kiểm tra 107 (trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên); giám sát 378 tổ chức đảng và 323 đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, cùng với phát hiện những điển hình tiên tiến để nhân rộng, việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa... luôn được Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện đúng phương châm: Nghiêm minh, chính xác, kịp thời, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật hành chính của Nhà nước nên tạo được sự răn đe và giáo dục cao. Kết quả trong hơn 3 năm qua các cấp có thẩm quyền đã kỷ luật 11 tổ chức đảng, 91 đảng viên; trong đó khai trừ đưa ra khỏi Đảng 18 đảng viên, cách chức 3 người đứng đầu tổ chức đảng, cấp ủy viên...

Sửa chữa khuyết điểm và thực hiện làm việc theo quy chế...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Đảng bộ Chí Linh được tiến hành trên cơ sở vừa “chống”, vừa “xây”; lấy “xây” là chủ yếu. Thực tiễn qua đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của các tập thể cá nhân, cho thấy những ưu điểm, khuyết điểm đều xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan được mỗi cá nhân, tập thể thực hiện sửa chữa bằng chương trình hành động, có lộ trình cụ thể. Trong nguyên nhân khách quan có nguyên nhân từ việc ra nghị quyết, xây dựng quy chế làm việc còn những điểm chưa sâu sát, thiết thực và triển khai thực hiện chưa tốt. Do đó, từ việc ra nghị quyết đến tổ chức thực hiện, Đảng bộ đã đổi mới việc ban hành và triển khai nghị quyết; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định, quy chế, quy trình giải quyết công việc, hoàn thiện quy định để kiểm soát công việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn và chế tài xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm được triển khai thực hiện có kết quả. Do đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, thành tích cũng như những thiếu sót, khuyết điểm của từng cá nhân, tập thể được chỉ rõ.

Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Quy chế đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy, tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên trong cơ quan lãnh đạo của cấp ủy; đặc biệt xác định rõ và cụ thể những nội dung được Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực trong chỉ đạo, giải quyết và quyết định các nhiệm vụ của địa phương. Thẩm quyền, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cũng được quy định rõ hơn, tạo điều kiện để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là trong xử lý, giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Ngoài ra, Ban Thường vụ còn chỉ đạo bổ sung Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Thành ủy theo hướng tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về công tác phòng chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghị quyết được tiến hành thường xuyên, liên tục. Ngoài việc chỉ đạo các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là người đứng đầu thường xuyên dành thời gian trong ngày, trong tuần làm việc để đi kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai các công việc ở thực tế; không thụ động chờ giải quyết công việc tại cơ quan. Qua kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy triển khai tiến độ công việc. Những vấn đề khó thì báo cáo, đề xuất giải quyết tại tập thể thông qua các cuộc họp đột xuất, thường kỳ. Những đơn vị, các nhân triển khai công việc chậm làm ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố sẽ được nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm.

Đối với cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy luôn thực hiện tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, giám sát cấp dưới trực tiếp tiến hành rà soát, bổ sung các quy định, quy chế. Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tất cả các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc; UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc qua các chương trình, kế hoạch và các cuộc kiểm tra, giám sát các năm 2017 - 2018. Việc này đã giúp cấp ủy nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm quyền, quy trình xử lý giải quyết công việc. Mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, thủ trưởng cơ quan được xác định rõ ràng hơn, khắc phục tình trạng mất dân chủ, bao biện, làm thay. Mà hơn cả là tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất chí trong thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đảng và đảng viên.

Cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ Chí Linh triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng bộ cấp trên và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mục tiêu đưa thị xã Chí Linh trở thành thành phố vào năm 2020./.                    

 (còn tiếp)

Phương Đông - Hải Hà