Đảng bộ tỉnh Yên Bái tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

05/08/2019 | 07:31 AM

Xem với cỡ chữ

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cụ thể hóa từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó chỉ rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự suy thoái đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc…

Cùng với việc chỉ rõ những biểu hiện và nguyên nhân của sự suy thoái, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cũng đề ra 4 nhóm giải pháp trong đó nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nên sau khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được ban hành, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện. Trong triển khai và tổ chức học tập Nghị quyết đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp phổ biến và quán triệt. Qua học tập, triển khai Nghị quyết, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đều tổ chức tốt việc học tập và quán triệt, triển khai; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,7%.

Để Nghị quyết được triển khai sâu, rộng đi vào cuộc sống hiệu quả, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó nêu rõ mục tiêu, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành theo chức năng và nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn nhận, đánh giá và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải là người tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm, năng lực và tác phong chuẩn mực, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Đối với công tác cán bộ, tiếp tục rà soát, xử lý, thay thế, miễn nhiệm những trường hợp suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Chương trình hành động nêu rõ: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với ban hành Chương trình hành động, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và bổ sung việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đưa nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; xác định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, liên tục và định kỳ hằng năm của mỗi đảng viên và các tổ chức đảng. Qua việc triển khai này, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa Nghị quyết để triển khai, quán triệt tới các cấp ủy cơ sở. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cũng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế và các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn  Đảng; công tác kiểm tra, giám sát như: Nghị quyết số 31-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý và dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó chỉ đạo ban hành 7 quy chế, hướng dẫn, đề án cụ thể hóa các nghị quyết; Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ; về tiêu chuẩn cán bộ thuộc BTV Tỉnh ủy quản lý; về luân chuyển cán bộ. Chỉ thị số 24- CT/TU, của BTV vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Quyết định 733-QĐ/TU, về ban hành các quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; Quy định số 4-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý…

Cùng với việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy; các cơ quan chính quyền, đoàn thể xem xét xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức vi phạm đồng bộ với kỷ luật đảng. Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cùng sự tham mưu tích cực của UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, nên các cấp ủy, tổ chức đảng, cũng như UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả. Các cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong quản lý kinh tế, tài chính, tài sản. Trong kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ngoài các cuộc kiểm tra theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, năm 2017, BTV Tỉnh ủy đã bổ sung 4 cuộc kiểm tra và Chương trình kiểm tra, giám sát; Quý II, năm 2018, bổ sung 1 cuộc giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý tài chính đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đầu năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng ủy Sở Tư pháp; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý tài chính ngân sách các dự án đầu tư trên địa bàn đối với Huyện ủy Yên Bình.

Ngoài ra, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra 6 tổ chức đảng về việc đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ; Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với 7 tổ chức đảng và 5 đơn vị; Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chủ động kiểm tra, rà soát đối với 20 tổ chức đảng về thực hiện những giải pháp khắc phục của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hằng năm.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra định kỳ 2.580 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 8,9% so với cả nhiệm kỳ trước) và 11.945 đảng viên, trong đó có 2.486 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 1.359 tổ chức đảng và 2.658 đảng viên, trong đó có 1.273 cấp ủy viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng và 99 đảng viên (trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 22 đảng viên). Toàn Đảng bộ đã thi hành 10 tổ chức đảng và 544 đảng viên, trong đó có 114 cấp ủy viên.

Có thể nói, từ đầu nhiệm kỳ tới nay với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và sự tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần đáng kể và công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là việc phòng chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Phát huy những kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 24 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tích cực, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sau kiểm điểm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ ba, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và đột xuất. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ này sinh tiêu cực; chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng, để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Vũ Quỳnh Khánh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Yên Bái