Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

16/07/2020 | 13:08 PM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; các nghị quyết, chiến lược, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án 378- ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Đây là lần đầu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình ra Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc ban hàn Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp đã có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời theo đúng phương châm: “Giám sát phải mở rộng và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức cán bộ; quản lý đất đai, tài chính, ngân sách và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm,... Phân công các đồng chí ủy viên BTV cấp ủy các cấp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy và phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 387-ĐA/TU, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy đã từng bước nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt. Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy trình, phương pháp, phương châm, qua đó chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ trong nội bộ và ngay từ cơ sở; chú trọng khâu thẩm tra, xác minh kết luận rõ đúng sai, xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân và kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng các trường hợp vi phạm tới mức phải thi hành kỷ luật. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các cấp uỷ trực thuộc, UBKT các cấp tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án của các cơ quan nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xem xét thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật, gắn kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và kỷ luật của các tổ chức chính trị - xã hội, rõ nhất là xử lý nghiêm minh, chính xác đối với cán bộ, đảng viên trong vụ việc gian lận thi cử THPT quốc gia tại tỉnh Hoà Bình năm 2017 và 2018.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra hơn 2.000 lượt tổ chức đảng và 2.208 đảng viên, trong đó có 1.073 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhằm đánh giá đúng những ưu điểm để phát huy, làm rõ những hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh, khắc phục và cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, bảo đảm cho mọi chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cấp ủy các cấp và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm túc. Qua kiểm tra, kết luận 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật là 9 đảng viên.

 Công tác giám sát thường xuyên luôn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện từng bước đạt kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí ủy viên BTV, cấp uỷ viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những vướng mắc ngay tại cơ sở, đồng thời giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc xảy ra khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giám sát chuyên đề 1.590 lượt tổ chức đảng và 2.584 đảng viên, trong đó có 1.227 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

 Xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, xác định đúng đối tượng, nội dung và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đã tiến hành kiểm tra 234 tổ chức đảng cấp dưới và 527 đảng viên, trong đó có 196 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 37,2%. Qua kiểm tra, kết luận có 79 tổ chức đảng và 326 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 9 tổ chức đảng và 197 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

 Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp đã được tổ chức thực hiện bảo đảm theo đúng chương trình và hoàn thành theo kế hoạch hằng năm và cả nhiệm kỳ đề ra; đã có 1.898 lượt tổ chức đảng được kiểm tra việc thực hiệm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 618 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 1.799 lượt tổ chức đảng và 1.743 lượt đảng viên qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên 2 trường hợp; giải quyết tố cáo đối với đảng viên 57 trường hợp kịp thời, đúng quy định. Kiểm tra thu, chi tài chính ngân sách đảng đối với 245 tổ chức đảng và kiểm tra việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 1.699 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng đã cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảng và cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của cấp ủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít tổ chức đảng có vi phạm trong công tác thu, chi, trích nộp đảng phí chưa đúng quy định và phải truy thu số tiền hơn 2 triệu đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý và đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từ 2016 đến nay cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng (khiển trách 17 tổ chức, cảnh cáo 01 tổ chức) và 468 đảng viên (khiển trách 340 đảng viên, cảnh cáo 94 đảng viên, cách chức 22 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên); UBKT các cấp kỷ luật 153 đảng viên, trong đó có 57 cấp ủy viên các cấp với các hình thức: Khiển trách 56, cảnh cáo 25, khai trừ 72 đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhìn chung, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã có sự chuyển biến rõ rệt và đạt được kết quả rất quan trọng: Từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục có hiệu quả, đó là: Việc quan tâm chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong việc tổ chức thực hiện và sơ kết Nghị quyết số 09-NQ/TU theo định kỳ hằng năm chưa thường xuyên, dẫn đến có việc chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa toàn diện; việc kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời, hiệu quả; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, đảng viên chưa thật nghiêm túc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên các cấp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ý nghĩa tầm quan trọng, các quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, làm cho mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tham gia, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Phấn đấu mỗi nhiệm kỳ số tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng 10% trở lên, so với tổng số tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được kiểm tra của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 715-TB/UBKTTW, ngày 08/11/2019 của UBKT Trung ương về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, đồng bộ, nghiêm minh với tư tưởng và phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả”; “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm và giám sát phải mở rộng”.

Ba là, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 09 - NQ/TU và Đề án số 387-ĐA/TU gắn với tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp xây dựng và tổ  chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, chương trình kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên. Tổ chức thực hiện toàn diện, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy định số 01- QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Trong năm 2020, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Hướng dẫn số 07, 08, 09, 10 - HD/UBKT TW để phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với UBKT, tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; chủ động phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý với UBKT cùng cấp để xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; định kỳ mỗi khoá, hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách.

Năm là, quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Văn Đức

(Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình)