Đảng bộ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

08/11/2019 | 07:14 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, Quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,15%/năm, trọng tâm là phát triển thương mại - dịch vụ; công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo tiếp tục được đầu tư, đổi mới, phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao... Kết quả đó có phần đóng góp của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp.

Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng"

Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cẩm Lệ cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo đôn đốc UBKT từ quận đến cơ sở, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát thiết thực, nhất là những nơi có biểu hiện để công việc trì trệ, chấp hành không nghiêm chủ trương, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Thường vụ và UBKT Quận ủy tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kiểm tra, giám sát cho các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở giúp nắm bắt kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn, văn bản mới của Trung ương, của thành phố về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Định kỳ, tại các hội nghị của Ban Chấp hành đều có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Thường trực Quận ủy duy trì giao ban khối Đảng, đoàn thể quận và phường để nắm tình hình và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy hằng tháng tham dự sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ cơ quan và chi bộ khu dân cư nhằm theo dõi, nắm tình hình đảng viên và hoạt động của chi bộ, qua đó giúp chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Đối với UBKT Quận ủy, đã xây dựng và ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; kế hoạch tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hằng năm; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng... Nhờ đó, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận có những chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quận Cẩm Lệ kiểm tra 131 tổ chức đảng, 508 đảng viên; giám sát 40 tổ chức đảng, 21 đảng viên. UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra 2 tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Kiểm tra 114 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 61 tổ chức đảng, 38 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 đảng viên; kiểm tra 4 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 103 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Cấp ủy và UBKT các cấp trong quận thi hành kỷ luật 73 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 59, cảnh cáo 11, khai trừ 3 trường hợp. Nhờ làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; xem xét, xử lý đúng người, đúng nội dung vi phạm, quy trình, hướng dẫn nên các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng đã chấp hành quyết định kỷ luật, không có trường hợp khiếu nại sau khi thi hành kỷ luật đảng.

Kết quả có được trên là từ nhận thức của các cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Kết thúc các cuộc kiểm tra đều được kết luận làm rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và yêu cầu khắc phục. Qua đó, góp phần ổn định tình hình; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đề ra, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ quận Cẩm Lệ đã đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác và việc bảo đảm quyền của đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý đảng viên; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn đạo đức, lối sống; tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, trong đó chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm ở một số lĩnh vực nhạy cảm, bám sát vào các nội dung trong nghị quyết và tình hình thực tế của từng tổ chức đảng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các cơ quan nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; quan tâm kiện toàn xây dựng bộ máy UBKT; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trang bị kiến thức, năng lực thực tiễn, có đủ khả năng, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới./.

Lương Đức